Geologija kvartara

Osnovni podaci

ECTS: 3.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marko Cvetković


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA

Upoznavanje kvartarnih naslaga općenito. Ukazivanje na značaj i važnost kvartarnih stijena i pojava za čovječanstvo. Najnovija stratigrafska podjela kvartara. Trajanje kvartara. Rasprostranjenost kvartarnih stijena. Facijesi kvartarnih stijena. Paleoklimatologija. Glacijali i interglacijali. Čimbenici glacijacija. Glacijalna, proglacijalna i periglacijalna područja. Provodni i facijesni fosili za kvartar. Vrste i rasprostranjenost kvartarnih stijena u Hrvatskoj, odvojeno za panonski dio, Dinaride i Jadransko podmorje. Spoznanje o njihov genezi i svekolikim uvjetima tijekom njihova nastajanja. Višestruka gospodarska važnost kvartarnih stijena općenito te specifično za Hrvatsku.

ISHODI UČENJA

Prepoznavanje kvartarnih naslaga i facijesa na terenu. Znanje kako planirati istraživanje kvartarnih naslaga specifično za sljedeće potrebe: sirovine kao građevinski materijali, podzemna voda, paleoantropologija, plemeniti metali, inženjerska geologija.

PREGLED SADRŽAJA PREDMETA (PREDAVANJA+VJEŽBE) PO TJEDNIMA ODRŽAVANJA NASTAVE

PREDAVANJA

P1 Uvod. Obveze studenata. Definicije kvartara nekada i danas. Povijesni pregled razvitka geološkoga pogleda na kvartar. Kvartar kao period ili sub;era unutar kenozoika.
P2 Općenito o kvartaru. Nazivi za kvartar.
P3 Klima i klimatologija. Razvoj klimatologije.
P4 Zapisi o klimi, podatci i modeli, osobito o Milankovićevim ciklusima. Paleoklimatologija kvartara. Indikatori tople klime.
P5 Indikatori hladne klime. Položaj i visine snježne granice. Koritaste doline.
P6 Nivacije i oblici nivacije. Glacijalni sustavi.
P7 Glacijalni okoliši i njihove tvorevine. Deglacijacija.
P8 Dekanski ispitni rok.
P9 Periglacijalne značajke. Značajke posljednjega ledenoga doba u Svijetu. Značajke posljednjega ledenog doba u Europi i u Hrvatskoj.
P10 Eolski sustavi i tvorevine.
P11 Tipovi i značajke kvartarnih naslaga u Hrvatskoj.
P12 Gospodarska važnost kvartarnih naslaga u Hrvatskoj: peloidi;muljevi, gline;keramičke, zlato, kremeni pijesak za industriju stakla.
P13 Gospodarska važnost kvartarnih naslaga u Hrvatskoj. Podzemne vode. Sirovine u građevinarstvu: šljunak, pijesak, ciglarska glina.
P14 Eolski sedimenti u Hrvatskoj. Rasprostranjenost prapora. Značajke prapora u vinogradarstvu. Prapor kao izvor podataka o okolišima i klimi tijekom kvartara.
P15 Osnove paleoantropologije. Važnost nalaza krapinskoga neandertalca kako za hrvatsku geologiju tako i u Svijetu.

OBVEZE STUDENATA

Redovito pohađanje nastave, izradba dogovorenih tema kao samostalni rad prema podatcima prikupljenima iz više izvora, sudjelovanje u posjetama važnim kvartarološkim ustanovama;muzejima u Krapini i Zagrebu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Razgovor sa studentima tijekom predavanja. Provjera razumijevanja izloženoga sadržaja. Provjera tijekom predavanja iz prethodno položenih kolegija koji su u svezi s kolegijem Geologija kvartara. Usmeno polaganje ispita s elementima pisanog načina polaganja.

 

Obavezna literatura:1.Markov, K. K. & Veličko, A. A. (1977): Quaternary. Nedra, Moskva.
2. Herak, M. (1987): Geologija. Školska knjiga, Zagreb.
3. Wolstedt, P. (1961): Das Eiszeiter. Erke Var., Stuttgart
4. Wright, H. E. & Frey D. C. (1968): The Quaternary of the United States. Princ. New York.
5. Lewin, R. (2005): Human Evolution. Blackwell publishing. 277 str.
6. Imbrie, J. & Palmer Imbrie, K. (1986): Ice ages. Solving the mystery. Harvard University Press. 224 str.
7. Research in Glacial, Glaciofluvial and Glaciolacustrine Systems. (1982), Geo books Norwich. 318 str.
8. Kutilek, M. & Nielsen, D. (2010): Facts About Global Warming. Catena Verlag GMBH. Germany. 227 str.
9. Ruddiman, W. F. (2002): Earths Climate. Past and Future. W. H. Freeman and Company. 465 str.
10. Bradley, R. S. (1999): Paleoclimatology. Reconstructing Climates of the Quaternary. Elsevier Academic Press. 614 str.
11. Bowen, D. Q. (1978): Quaternary Geology. Bergamon Press. 221 str.
12. Schreiner, A. (1992): Einfürung in die Quartärgeologie. E. Schweizererbart'sche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart. 257 str.
13. Bennett, M. R. & Glasser, N. F. (1996): Glacial Geology. Ice, Sheets and Landforms. Willy. 364 str.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: