Geokemija

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. izv. prof. Vesnica Garašić dipl. ing.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja45
 

Opis predmeta: SADRŽAJ PREDMETA: Postanak Svemira, Sunčevog sistema i Zemlje. Unutrašnja struktura Zemlje. Razlike u obilnosti elemenata u Svemiru i na Zemlji. Peridodna tablica. Kemijske veze, ionski radiusi, ionske izmjene u kristalima. Koeficijent distribucije elemenata i geotermometri. Geokemijska klasifikacija elemenata. Inkompatibilni i kompatibilni elementi. Pojam konstante kemijske ravnoteže. Primjeri na HCl, H2CO3 i CaSO4. Vodene otopine, kiseline, baze, pH. Hidroliza. Puferi. Pojam aktiviteta i koeficijenta aktiviteta. Topljivost karbonata (kalcit, problem dolomita), kvarca, kaolinita i feldspata. Kemijske reakcije između otopine i površine minerala. Koloidi. Ionski potencijal. Termodinamika. Termodinamski sistemi. Prvi zakon termodinamike. Entalpija. Drugi zakon termodinamike. Entropija. Treći zakon termodinamike. Slobodna Gibbsova energija. Kemijski potencijal. Oksidacija i redukcija. Oksidacijski potencijal i njegova veza s slobodnom Gibbsovom energijom. Redoks potencijal. Vrijednosti pH i Eh u prirodi. Stabilnost željeznih minerala. Izotopna geokemija. Vrste izotopa. Određivanje apsolutne starosti. Rb-Sr, U-Th-Pb, Sm-Nd, K-Ar, C-metoda datiranja. Korištenje radiogenih izotopa u petrogenezi. Stabilni izotopi. Sastav atmosfere, riječnih voda, jezera i oceana. Trošenje stijena. Klasifikacija tla. Raspodjela elemenata u magmatskim, sedimentnim i metamorfnim stijenama.
CILJ PREDMETA: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim geokemijskim procesima u prirodi. Naglašena je primjena geokemije na geološke probleme.
ISHOD UČENJA: Nakon odslušanog predmeta studenti će biti u mogućnosti razumijevati zakonitosti raspodjele kemijskih elemenata u prirodi, kemijske i fizikalne zakone koji utječu na stabilnost minerala u različitim geološkim sredinama, načine određivanja apsolutne starosti stijena te geokemijske karakteristike atmosfere, hidrosfere i litosfere planete Zemlje.
OBAVEZE STUDENATA: Osim pohađanja predavanja i vježbi studenti su dužni tijekom semestra izaći na dva kolokvija (na polovici i kraju semestra).
NAČIN POLAGANJA ISPITA:Ispit iz ovog predmeta polaže se pismeno i usmeno. Ukupnu ocjenu čine ocjene iz dva kolokvija 30%, ocjena iz pismenog ispita 20% i usmenog ispita 50%.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Krauskopf, K.B. and Bird, D. K., 1995: Introduction to geochemistry, McGraw-Hill, Inc., New York. Prohić, E., 1998: Geokemija, Targa, Zagreb. Atkins, P.W., 1994: Physical chemistry, Oxford University Press. Oxford. Albarede, F. 2003: Geochemistry. An Introduction. Cambridge University Press, Cambridge. Interna skripta V. Garašić: GeokemijaObavezna
 

Nastava

4. semestar - obvezni predmet studija Geološko inženjerstvo