Geofizička istraživanja

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: prof. dr. sc. Franjo Šumanovac


Izvođači: asistent Ana Brcković, mag. geol. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Ovladavanje specijalističkim geofizičkim metodama mjerenja i interpretacije, koje se primjenuju u istraživanjima ležišta ugljikovodika i ostalih mineralnih sirovina.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi: Razumjeti i znati interpretirati dobivene podatke kod električne tomografije. Razumjeti rad instrumenata za električna, seizmička i elektromagnetna istraživanja. Znati odrediti vremena prvih nailazaka valova kod mjerenja seizmičkih brzina u bušotini. Znati modelirati i uzorkovati seizmički signal, izračunati i nacrtati oblike reflektiranih valova. Znati konstrukciju sintetskog seizmograma i interpretaciju seizmičkih profila.
Obveze studenata: Pohađanje nastave (predavanja, vježbe i terenska nastava), predani programi, položen barem jedan kolokvij.
Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Položeni svi kolokviji ili pismeni i usmeni ispit (80%), predani programi (20%)P1 - Električna tomografija - Teoretske osnove. Geometrija mjerenja.

V1 - Uvod. Definiranje 5 programa. Objašnjenja vezana uz kolokvije i terensku nastavu.


P2 - Električna tomografija: Tomografska inverzija. Instrumenti za električna mjerenja. Primjena električne tomografije.

V2 -Down-hole metoda - Uvod. Način rada sa računalnim programom ViewSeis.


P3 - Elektromagnetna istraživanja: Metoda TURAM - teoretske osnove, instrumenti i primjena. Metoda s pomičnim odašiljačem - teoretske osnove, instrumenti i primjena. VLF metoda - teoretske osnove, instrumenti i primjena.

V3 - Down-hole metoda - individualni rad na računalu - određivanje vremena prvih nailazaka P-valova na odabranom ušću bušotine pomoću računalnog programa ViewSeis.


P4 - Elektromagnetna istraživanja: Telurska metoda -teoretske osnove, instrumenti i primjena. Magnetotelurska metoda - teoretske osnove, izvođenjenje mjerenja, primjena.

V4 -Down-hole metoda - individualni rad na računalu - određivanje vremena prvih nailazaka P-valova na odabranom ušću bušotine pomoću računalnog programa ViewSeis.


P5 Elektromagnetna istraživanja: Georadar - teoretske osnove, metode terenskih mjerenja, instrumenti, primjena.

V5 -Down-hole metoda - računanje parametara potrebnih za crtanje dijagrama raspodjele intervalnih i srednjih brzina s dubinom. Određivanje inverzija brzina sa dijagrama raspodjele brzina s dubinom.


P6 Seizmička mjerenja u bušotinama: Down-hole metoda - način izvođenja mjerenja, instrumenti, primjena. Cross-hole metoda: način izvođenja mjerenja, instrumenti, primjena.

V6 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - Uvod. Način rada sa računalnim programom Res2dm.


P/ Kolokvij: Električna tomografija, Elektromagnetna istraživanja.

V7 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - individualni rad na računalu -modeliranje pomoću računalnog programa Res2dm.


P8 Refleksijska seizmika u istraživanju ležišta ugljikovodika - seizmički refleksi, koeficijent refleksije.

V8 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - Opisivanje dobivenih pseudosekcija, određivanje najboljih elektronskih rasporeda za primjenu u pojedinim slučajevima.


P9 Refleksijska seizmika u istraživanju ugljikovodika - Seizmičko modeliranje: Sintetski seizmogram - konstrukcija sintetskog seizmograma, primjena sintetskog seizmograma, 2D i 3D seizmičko modeliranje.
V9 Koeficijent refleksije - računanje valnih duljina, akustičnih impendancija i koeficijenata refleksije. Zaključivanje koji čimbenici utječu na koeficijent refleksije.


P10 Refleksijska seizmika u istraživanju ugljikovodika - Filtriranje seizmičkog vala u stijenama. Amplitude seimičkih valovi - faktori koji utječu na njih.

V10 Sintetski seizmogram - Uzorkovanje i konvolucija na jednostavnijim primjerima.


P11 Refleksijska seizmika u istraživanju ugljikovodika Vertikalna rezolucija.
Horizontalna rezolucja - Fresnelove zone. Difrakcija - karakteristike difrakcije, objašnjenje Huygensovim principom i Fresnelovom zonom.

V11 Sintetski seizmogram: Računanje i crtanje oblika reflektiranog vala.


P12 Refleksijska seizmika u istraživanju ugljikovodika - Seizmičke brzine i njihov odnos prema litologiji i drugim svojstvima stijena.

V12 Izrada sintetskog seizmograma za zadani geološki model uz prethodno digitaliziranje inicijalnog valića.


P13 Refleksijska seizmika u istraživanju ugljikovodika - Neposredno otkrivanje ugljikovodika. Stupice u seizmičkoj interpretaciji: uzrokovane rasporedom brzina, geometrijske stupice, uzrokovane obradom podataka.

V13 Izrada sintetskog seizmograma za zadani geološki model uz prethodno digitaliziranje inicijalnog valića.


P14Refleksijska seizmika u istraživanju ugljikovodika - Vertikalno seizmičko profiliranje: načini VSP mjerenja, izvedba VSP mjerenja, obrada i prikaz VSP mjerenja.

V14 Terenska nastava: Odlazak u Inu. Obilazak njihovih odjela za obradu i interpretaciju seizmičkih podataka. Upoznavanje sa računalnim sustavima i softverima koji se koriste pri obradi seizmičkih podataka i interpretaciji ležišta. Pokazivanje najnovijih primjera interpretiranih ležišta s plinskih i naftnih polja te metode koje se pritom koriste.P15 Kolokvij: Refleksijska seizmika u istraživanju ugljikovodika.

V15 Terenska nastava: Električna tomografija, Georadar, Metoda s pomičnim odašiljačem, MT metoda.

 

Obavezna literatura:1. Šumanovac, F. (2007): Geofizička istraživanja podzemnih voda, Sveučilište u Zagrebu.
Šumanovac, F. (2012): Osnove geofizičkih istraživanja ,Sveučilište u Zagrebu.
Sheriff, R.E. (1995): Exploration Seismology. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
Preporučena literatura:1. Parasnis, D.S. (1986): Principles of Applied Geophysics, Chapman and Hall, New York.

 

Ishodi učenja: