Tehnička mehanika

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. doc. Antonia Jaguljnjak-Lazarević

Nositelj: dr. sc. povjera predavanj Tanja Mališ

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja45
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje znanja iz mehanike krutih i deformabilnih tijela kao temeljnih saznanja potrebnih za razumijevanje i primjenu u teorijskim i praktičnim disciplinama iz područja inženjerske geologije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
- razumijevanje osnovnih mehaničkih pojmova (rezultanta i ravnoteža sustava sila; normalno i posmično naprezanje; duljinska, kutna i obujamska deformacija),
- usvajanje zakonitosti između opterećenja, reaktivnih i unutarnjih sila, te između opterećenja, deformacija i naprezanja,
- sposobnost samostalnog postavljanja i rješavanja proračunskih modela jednostavnih statičkih sustava, te dimenzioniranja jednostavnih linijskih nosača na osnovna opterećenja
,
- samostalna analiza i grafičko prikazivanje rezultata.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 Uvod: definicija, zadaća i podjela mehanike. Osnovni zakoni i principi mehanike. Skalarne, vektorske i tenzorske veličine u mehanici. Matematički modeli materijalne točke i krutog tijela.
P2 Vektorske i skalarne jednadžbe rezultante konkurentnih sustava sila u ravnini i prostoru. Uvjeti ravnoteže konkurentnih sustava sila.
V1 Rezultanta i ravnoteža konkurentnog sustava sila: analitički i grafički postupci. Zadavanje I. programa.
P3 Definicija statičkog momenta sustava sila. Vektorske i skalarne jednadžbe rezultante općeg sustava sila u ravnini i prostoru. Varignonov teorem. Dinama sila.
V2 Statika krutog tijela: statički moment sile, moment sprega sila, redukcija sile na pol, dinama sila, analitički i grafički postupci određivanja rezultante: Varignonov teorem i verižni poligon, proračun težišta. Zadavanje II. programa.
P4 Uvjeti ravnoteže općeg sustava sila, Ritterova i Culmannova metoda.
V3 Analitičko i grafičko određivanje ravnoteže općeg sustava sila primjenom Ritterove i Culmannove metode. Zadavanje III. programa.
P5 Vrste i uloga trenja u mehanici. Trenje klizanja na horizontalnoj podlozi i kosini. Uvjeti statički određenog pridržavanja: veze i oslonci.
V4 Uvjeti ravnoteže kada djeluje trenje, trenje na horizontalnoj i kosoj podlozi.
V5 I. kolokvij: sadržaj V1 V4 i P1 P5
P6 Konstruktivni sustavi: konzola i greda. Proračun reaktivnih sila. Pojam i definicija unutarnjih sila u presjeku nosača.
P7 Diferencijalne veze unutarnjih sila i opterećenja. Proračun ekstrema momenata savijanja i dijagrami unutarnjih sila po nosaču.
V5 Gredni nosači: proračun reaktivnih i unutarnjih sila. Crtanje dijagrama unutarnjih sila. Proračun ekstremnih vrijednosti unutarnjih sila. Zadavanje IV. programa.
V6 Konzola: proračun reaktivnih i unutarnjih sila. Crtanje dijagrama unutarnjih sila.
P8 Definicije geometrijskih karakteristika ravnih poprečnih presjeka: aksijalni, devijatorski i polarni momenti tromosti, radijus tromosti, momenti otpora, statički moment površine poprečnog presjeka. Steinerov teorem, Mohrova kružnica momenata tromosti.
P9 Tenzor naprezanja: normalna i posmična naprezanja. Osno, ravninsko i prostorno stanje naprezanja. Tenzor deformacija: duljinske i kutne deformacije.
Veze između komponenata naprezanja i komponenata tenzora deformacija. Ravninsko stanje naprezanja i ravninsko stanje deformacija.
P10 Fizikalno-mehanička svojstva materijala. Hookeov zakon. Koeficijent sigurnosti, kritična naprezanja i vjerojatnost loma.
P11 Izraz i dijagram naprezanja štapova opterećenih na vlak. Naprezanja uslijed temperaturnih promjena. Elastična stabilnost ravnih štapova opterećenih na tlak.
V9 Smjerovi i veličine glavnih naprezanja. Mohrove kružnice naprezanja. Smjerovi i veličine glavnih deformacija. Mohrove kružnice deformacija.
P12 Eulerova kritična sila izvijanja, Eulerova hiperbola. Izrazi i dijagrami naprezanja štapova opterećenih na uvijanje. Uvjet krutosti za kut uvijanja.
V10 Dimenzioniranje nosača na vlak i tlak. Zadavanje V. programa.
P13 Izrazi i dijagrami naprezanja štapova opterećenih na čisto savijanje i savijanje poprečnim silama. Uvjeti krutosti za kut zaokreta i progib.
V11 Proračun Eulerove kritične sile izvijanja..
V12 Proračun štapova opterećenih na uvijanje. Proračun štapova opterećenih na savijanje poprečnim silama.
V13 Zadavanje VI. programa.
P14 Temelj samac i potporni zidovi. Sile i naprezanja na tlo. Sigurnost na prevrtanje i sigurnost protiv klizanja potpornih zidova.
V14 II. kolokvi: sadržaj V8 V12 i P7 P13
P15 Eksperimentalne metode za određivanje naprezanja i deformacija; fotoelasticimetrija i tenzometrija.
V15 Proračun naprezanja na tlo simetrično i nesimetrično opterećenih temelja. Djelovanja tla na masivni gravitacijski i konzolni potporni zid.

Obveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programa i redovita predaja.
Na svakom kolokviju ostvareno minimalno 40% bodova.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Polaganje ispita je pismeno i usmeno.

Studenti koji imaju minimalno 60% bodova po pojedinom kolokviju (odnosno pozitivnu ocjenu iz svakog kolokvija) oslobođeni su pismenog dijela ispita.
Studenti koji su ostvarili uvjete za oslobađanje od pismenog dijela ispita, pristupaju samo usmenom ispitu tijekom zimskog ispitnog roka u akademskoj godini u kojoj su ostvarili uvjete. Ukoliko student padne na usmenom dijelu ispita dužan je polagati cjelokupni ispit na nekom od idućih rokova.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Kiričenko, A.: Tehnička mehanika I dio, Statika, Građevinski institut, Zagreb, 1990.Obavezna
Obvezna 1.Jaguljnjak Lazarević A., Mališ T.: Predavanja i vježbe iz Tehničke mehanike na sustavu za e-učenje Merlin (interna skripta) 2.Andrejev, V.: Mehanika I dio, Statika, Tehnička knjiga Zagreb, 1969. 3.Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga Zagreb, 198 Dopunska 1. Kiričenko A.: Tehnička mehanika I dio Statika, Građevinski institut, Zagreb, 1990 2. Hibbeler, R. C.: Engineering Mechanics STATICS, 11th edition in SI units, Pearson Education, Singapore, 2007 3. Šimić, V.: Otpornost materijala I, Školska knjiga, Zagreb, 1992.Obavezna
Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga Zagreb, 1989.Obavezna
Šimić, V.: Otpornost materijala I, Školska knjiga, Zagreb, 1992.Preporučena
Andrejev, V.: Mehanika I dio, Statika, Tehnička knjiga Zagreb, 1969.Preporučena
 

Nastava

3. semestar - obvezni predmet studija Geološko inženjerstvo