Rudarski i geotehnički strojevi

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelji: prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tomislav Korman, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje sa: tehnološkom usklađenošću mehanizacije s određenom tehnologijom rudarskih i geotehničkih radova; okvirnim tehničkim mogućnostima konkretnog tipa ili vrste mehanizacije; tehničkim značajkama, razinom suvremenosti i općom kakvoćom određenog tipa mehanizacije; ekonomičnošću određenog tipa mehanizacije; organizacijom održavanja mehanizacije.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Poznavanje tehničkih značajki, razine suvremenosti i opće kakvoće određenog tipa mehanizacije Razumijevanje povezanosti karakteristika mehanizacije i stvarnih uvjeta prirodne sredine. Mogućnost odabira i primjene mehanizacije sukladno realnim uvjetima projekta. Sposobnost određivanja potrebnog stupnja mehaniziranosti projekta.
Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 UVOD. V1 UVODNO PREDAVANJE
P2 VRSTE ENERGIJA U RUDARSTVU. V2 SVOJSTVA I KLASIFIKACIJE STIJENA
P3 FIZIČKE I TEHNIČKE OSOBINE STIJENA. V3 OTKOPNI ČEKIĆ
P4 RUČNI OTKOPNI ČEKIĆ. V4 OTKOPNI ČEKIĆ (RAČUNSKI PRIMJER)
P5 HIDRAULIČNI OTKOPNI ČEKIĆ. V5 UTOVARAČI
P6 JAMSKI I POVRŠINSKI UTOVARAČI. V6 UTOVARAČI (RAČUNSKI PRIMJER)
P7 POVIJESNI PREGLED RAZVOJA STROJEVA ZA MEHANIČKI ISKOP STIJENA. V7 PRVI KOLOKVIJ
P8 STROJEVI ZA SUKCESIVNI ISKOP TUNELA. V8 DOZERI
P9 STROJEVI ZA KONTINUIRANI ISKOP TUNELA. V9 DOZERI (RAČUNSKI PRIMJER)
P10 STROJEVI ZA POVRŠINSKU EKSPLOATACIJU ČVRSTIH MINERALNIH SIROVINA. V10 DRUGI KOLOKVIJ
P11 PODJELA BAGERA CIKLIČKOG NAČINA RADA. V11 SKREPERSKA POSTROJENJA
P12 UŽETNI BAGERI. V12 SKREPERI I GREJDERI
P13 HIDRAULIČNI BAGERI. V13 SKREPERI I GREJDERI (RAČUNSKI PRIMJER)
P14 PLOVNI BAGERI. V14 TREĆI KOLOKVIJ
P15 BAGERI KONTINUIRANOG NAČINA RADA. V15 ISPRAVAK KOLOKVIJA
Obveze studenata:
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pristupanje kolokvijima.
Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Studenti tri puta tijekom semestra pristupaju pismenoj provjeri znanja putem kolokvija uz mogućnost ispravka svakog od njih. Na usmenom ispitu studenti su dužni iskazati u kojoj mjeri su ovladali znanjem o rudarskoj i geotehničkoj mehanizaciji.

 

Obavezna literatura:1. Morović, B. (1988): Rudarski strojevi, interna skripta. RGN fakultet, Zagreb.
Stack, B. (1982): Handbook of Mining and Tunnelling Machinery. John Wiley & Sons, New York.
Slunjski, E. (1995): Strojevi u građevinarstvu. Hrvatsko društvo građevinskih inženjera, Zagreb.
Ferenščak, M. (1966): Mehanizacija u građevinarstvu. Tehnička knjiga, Zagreb.
Preporučena literatura:1. Cummins, B., A. and Given, I., A., 1973; Mining Engineering Handbook, Volume 2, SME, Port City Press, Chapter 17,18,19, Baltimore.

 

Ishodi učenja: