Proizvodnja nafte i plina 1

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić


Izvođači: doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja Proizvodnje nafte i plina, kao i razvoj vještina za nastavak studiranja na diplomskom studiju.

ISHODI UČENJA
Student će biti u stanju:
Definirati i opisati fizikalna svojstva nafte i plina, karakteristike ležišta nafte i plina, kao i svojstva smjese ugljikovodika na način da održi prezentaciju od 10 min.

Izračunati dinamičke tlakove na dnu bušotine i protoke prema rješenjima jednadžbe difuzije i odgovarajućim stanjima protjecanja u bušotini.

Objasniti indikatorsku ili IPR krivulju, primijeniti Vogelovu korelaciju i njena proširenja za različite primjere ulaznih podataka o bušotinama

Analizirati višefazno protjecanje fluida u bušotini, usporediti i modificirati utjecaj pojedinih komponenti jednadžbe gradijenta tlaka na ukupni pad talaka u bušotini primjenom pojedinih empirijskih metoda

Analizirati i usporediti sustave umjetnog podizanja kapljevine na površinu, primijeniti kriterije za odabir pojedine metode uz korištenje osnova Nodal analize proizvodnog sustava.

Odabrati vrstu plinskog ventila, odrediti tlakove otvaranja i zatvaranja te dubinu smještaja istih pismenom provjerom

Odrediti kapacitete dubinskih sisaljki s obzirom na izdašnost bušotine i ugrađenu proizvodnu opremu na konkretnom primjeru pojedinih proizvodnih bušotina


SADRŽAJ PREDMETA (PREDAVANJA I VJEŽBE):
P1: Uvod
P2: Fizikalna svojstva nafte i plina
P3: Karakteristike ležišta nafte i plina
P4: Svojstva smjese ugljikovodika u ležišnim uvjetima
P5: Pritjecanje fluida iz ležišta u bušotinu
P6: Indikatorske ili IPR krivulje
P7: Višefazno protjecanje fluida u bušotini
P8: Statusi proizvodnih bušotina, Eruptivni način rada bušotina
P9: Plinski lift
P9: Dubinske crpke s klipnim šipkama
P10: Uronjive centrifugalne crpke
P11: Vijčaste crpke i Klipni lift.

V1: Uvod. Video: Oil and gas industry (Naftna i plinska industrija) (2. dio).
V2: Fizikalna svojstva nafte i plina (zadaci).
V3: Karakteristike ležišta nafte i plina (zadaci).
V4: Svojstva smjese ugljikovodika u ležišnim uvjetima (zadaci).
V5: Pritjecanje fluida iz ležišta u bušotinu (zadaci).
V6: Indikatorske ili IPR krivulje (zadaci).
V7: Protjecanje fluida u bušotini (zadaci).
V8: Višefazno protjecanje fluida u bušotini (zadaci).
V9: 1. kolokvij; Plinski lift (zadaci).
V10: Dubinske crpke s klipnim šipkama (zadaci).
V11: Uronjive centrifugalne crpke (zadaci).
V12: 2. kolokvij.

OBVEZE STUDENATA
Obaveza studenta je prisustvovanje na minimalno 80% predavanja i vježbi, kao i terenskoj nastavi, te ukoliko bude zadano obaviti prezentaciju seminarskog rada (članka) kako bi stekli pravo potpisa iz kolegija.Studenti su također obavezni pristupiti završnom kolokviju, a ukoliko ga polože oslobođeni su pismenog dijela završnog ispita.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA USMENOM ISPITU: Završna ocjena iz predmeta formira se na usmenom dijelu ispita, a studenti koji tijekom nastave nisu položili kolokvij dužni su prije usmenog pristupiti i pismenom dijelu završnog ispita.

 

Obavezna literatura:1. Čikeš, M.: Proizvodno inženjerstvo nafte i plina, RGN fakultet, 2015. Sveučilišni udžbenik
Zelić, M., Čikeš, M.: Tehnologija proizvodnje nafte dubinskim crpkama, INA-Naftaplin, Zagreb, 2006.
Zelić, M.: Priručnik za plinski lift, INA-Naftaplin, Zagreb, 1986.
Zelić, M.: Tehnologija proizvodnje nafte i plina eruptiranjem i plinskim liftom, INA-Naftaplin, Zagreb, 1977.
Preporučena literatura:1. Jonathan Bellarby: Well Completion Design, Elsevier 2009.
2. Turkalj, I., Budimić, R: Katalog opreme za plinsko podizanje nafte, INA d.d. 2009.
Priručnik za dubinske sisaljke Axelson, INA d.d. 1993.
Čikeš, M.: Mogućnost povećanja pridobivih zaliha ugljikovodika primjenom postupka hidrauličkog frakturiranja, Disertacija, RGN fakultet, 1995.
Brown, K. E.: Gas-lift Theory and Practice, Prentice-Hall, Inc., New Yersy, 1967.
Brown, K. E.: The Technology of Artificial Lift Methods, Vol. 1, Vol. 2a, Vol. 2b, Vol. 3a, Vol. 3b and Vol. 4, PennWell Books, Tulsa, Oklahoma, 1984.
Nind, T. E.: Principles of Oil Well Production, McGraw-Hill Book Co., New York, 1962.
Beggs, H.D.: Production Optimization Using NODAL Analysis (Second Edition), OGCI, Inc., Tulsa, Oklahoma, 2003.
Beggs, H. D.: Gas Production Operations, OGCI Publications Inc., Tulsa, Oklahoma, 1985.
Brill, J.P., Mukherjee, H.: Multiphase Flow in Wells, SPE Monograph Series, Vol. 17, SPE, Dallas, 1999.
Golan, M. and Whitson C.H.: Well Performance, NTH, Trondheim, Norveška, 1985.
Economides, M.J., Hill, A.D. and Ehlig-Economides, C.: Petroleum Production Systems, Prentice-Hall Inc., 1994.

 

Ishodi učenja: