Osnove geofizičkih istraživanja 2

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Franjo Šumanovac


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Josipa Kapuralić, mag. ing. geol. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Upoznavanje s metodama geofizičkih istraživanja i njihovom primjenom u definiranju geološke građe i sastava terena: u istraživanju ugljikovodika i čvrstih mineralnih sirovina, u geotehničkim istraživanjima, istraživanjima podzemnih voda i istraživanjima okoliša

Ishodi učenja: Razumijeti stvaranje i rasprostiranje seizmičkih valova, interpretirati seizmički profil metodom refrakcijske seizmike, razumjeti primjenu statičke i dinamičke korekcije, interpretirati seizmički profil metodom refleksijske seizmike, razumjeti rad seizmometara i seizmografa. Razumjeti karotažne metode geofizičkih istraživanja u bušotinama, interpretirati dijagram raspodjele otpornosti na modelu bušotine.

Obveze studenata: Pohađanje nastave (predavanja, vježbe i terenska nastava), predani programi, položen barem jedan kolokvij.
Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Položeni svi kolokviji ili pismeni i usmeni ispit (80%), predani programi (20%).

P1 Seizmička istraživanja - Uvod. Temeljni zakoni širenja seizmičkih valova. Graf vrijeme-udaljenost za slojevitu sredinu.
V1 Uvod. Definiranje 4 programa. Objašnjenja vezana uz kolokvije i terensku nastavu.

P2 Seizmička istraživanja - Instrumenti i oprema: izvori seizmičkih valova, geofoni, seizmografi.
V2 Geoelektrično profiliranje - Uvod. Proračun otpornosti na profilima.

P3 Seizmička istraživanja - Refrakcijska istraživanja: mjerenje i obrada podataka, metode interpretacije.
V3 Geoelektrično profiliranje - Interpretacija lateralne promjene otpornosti.

P4 Seizmička istraživanja - Refrakcijska istraživanja: poteškoće u interpretaciji, primjena refrakcijskih istraživanja.
V4 Refrakcijska seizmika - Uvod. Očitavanje prvih nailazaka na seizmogramima.

P5 Kolokvij: Seizmička istraživanja 1. dio
V5 Refrakcijska seizmika - Proračun srednjih brzina za pojedini sloj iz nagiba pravca. Proračun dubina i nagiba slojeva.

P6 Seizmička istraživanja - Refleksijska istraživanja: mjerenje seizmičkih brzina, obrada podataka.
V6 Geološko-geofizička interpretacija refrakcijskog profila.

P7 Refleksijska istraživanja: statički, dinamički i rezidualni popravci, analiza brzina.
V7 Refleksijska seizmika - Uvod. Procjena brzine iz nagiba pravca prvih nailazaka i odabranih refleksa.

P8 Refleksijska istraživanja: interpretacija seizmičkih profila, migracija.
V8 Refleksijska seizmika - Dijagram zakona brzina. Proračun dinamičke korekcije.

P9 Primjena refleksijskih istraživanja.
V9 Interpretacija refleksijskog profila.

P10 Kolokvij: Seizmička istraživanja 2. dio
V10 Elektrokarotaža - mjerenje normalne i inverzne sonde na modelu bušotine. Rad u timovima.

P11 Geofizička istraživanja u bušotinama - Pregled karotažnih metoda. Električna svojstva stijena i faktor formacije. Raspored tekućina i otpornosti u propusnom sloju.
V11 Elektrokarotaža - mjerenje normalne i inverzne sonde na modelu bušotine. Rad u timovima.

P12 Geofizička istraživanja u bušotinama - Karotaža spontanog potencijala. Karotaža otpornosti: normalna i inverzna sonda, sonde s usmjerenim strujama, mikrosonde, induktivna sonda.
V12 Elektrokarotaža - mjerenje normalne i inverzne sonde na modelu bušotine. Rad u timovima.

P13 Geofizička istraživanja u bušotinama - Radioaktivne karotažne metode: karotaža prirodne radioaktivnosti, gama-gama karotaža, neutronska karotaža.
V13 Elektrokarotaža - računanje otpornosti za model bušotine. Interpretacija krivulje otpornosti. Određivanje granica sloja u modelu i dubinu sloja.

P14 Geofizička istraživanja u bušotinama - Zvučna karotaža. Ostale karotažne metode: mjerenje temperature, promjera bušotine i nagiba slojeva.
V14 Interpretacija karotažnih dijagrama - određivanje propusnih i nepropusnih intervala, otpornosti slojne vode.

P15 Kolokvij: Geofizička istraživanja u bušotinama
V15 Interpretacija karotažnih dijagrama - određivanje poroznosti, zona zasićenja vodom, naftom i plinom, početnog zasićenja vodom i ugljikovodicima te rezidualnog zasićenja ugljikovodicima.

Terenska nastava: Mjerenja metodama seizmičke refrakcije i refleksije. Geološko-geofizička interpretacija.

 

Obavezna literatura:1. Šumanovac, F. (2012): Osnove geofizičkih istraživanja, Sveučilište u Zagrebu.
Preporučena literatura:1. Griffits, D.H. & King, R.F. (1981): Applied Geophysics for Engineers and Geologists, Pergamon Press, Oxford.

Parasnis, D.S. (1986): Principles of Applied Geophysics, Chapman and Hall, New York.

 

Ishodi učenja: