Opća mehanika

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe45
Predavanja60
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje temeljnih znanja iz statike, kinematike i dinamike nedeformabilnog kontinuuma.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
-riješiti problem rezultante i ravnoteže sustava sila analitičkim i grafičkim postupcima
-definirati zakonitosti između opterećenja, sila reakcije i unutarnjih sila
-analizirati i riješiti proračunski model jednostavnih statički određenih sustava za osnovna opterećenja
-grafički prikazati rezultate provedenog statičkog proračuna
-definirati osnovne kinematičke veličine materijalne točke i krutog tijela
-proračunati i grafički prikazati odnose osnovnih kinematskih veličina
-rješavati probleme srednje složenosti zakonima dinamike materijalne točke i krutog tijela
-analizirati i riješiti osnovne zadaće iz dinamike: za poznatu jednadžbu gibanja odrediti traženu pobudu ili riješiti jednadžbu gibanja za zadane utjecaje.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 - Uvod: temeljni principi mehanike, definicije osnovnih pojmova u mehanici, Newtonovi aksiomi, skalarne i vektorske veličine, osnove vektorskog računa, pojam sile i sustva sila.
V1 - Uvod: matematičke dopune i ponavljanje vektorskog računa, izbor koordinatnog sustava, transformacija iz vektorskih u skalarne jednadžbe.
P2 - Statika materijalne točke: rezultanta i ravnoteža konkurentnog sustava sila: analitički i grafički postupci.
V2 - Rješavanje zadataka iz statike materijalne točke.
P3 - Statika krutog tijela: statički moment sile, moment sprega sila, redukcija sile na pol, dinama sila. Analitički i grafički postupci određivanja rezultante:Varignonov teorem i verižni poligon, proračun težišta.
V3 - Rješavanje zadataka iz statike općeg sustava sila: statički moment, rezultanta, redukcija na pol, dinama sila.
P4 - Pojam vezanog tijela, Ritterova i Culmannova metoda.
V4 - Analitičko i grafičko rješavanje ravnoteže općeg sustava sila.
P5 - Uvjeti ravnoteže kada djeluje trenje - trenje na horizontalnoj i kosoj podlozi, trenje užeta i trenje kotrljanja.
V5 - Granični slučajevi ravnoteže pri djelovanju trenja.
P6 - Pojam i definicija unutarnjih sila u presjeku nosača, diferencijalne veze unutarnjih i vanjskih sila, proračun ravnoteže jednostavnog rešekastog nosača.
V6 - Ravnoteža i unutarnje sile jednostavnih rešetkastih nosača.
P7 - Proračun ravnoteže i dijagrami unutarnjih sila za prostu gredu, gredu s prepustom i konzolu.
V7 - I. kolokvij V1-V6 i P1-P6
P8 - Ravni nosači sastavljeni od više štapova: proračun ravnoteže i dijagrami unutarnjih sila za Gerberove nosače.
V8 - Ravnoteža i unutarnje sile za prostu gredu i konzolu.
P9 - Kinematika materijalne točke: osnovne kinematičke veličine, kinematički dijagrami, diferencijalne i integralne veze kinematičkih veličina.
V9 - Ravnoteža i unutarnje sile za gredu s prepustom i Gerberov nosač.
P10 - Kinematika materijalne točke pravocrtno i krivocrtno gibanje materijalne točke, složeno gibanje.
V10 - Kinematika materijalne točke: proračun i dijagrami osnovnih kinematičkih veličina za pravocrtno i krivocrtno gibanje.
P11 - Kinematika krutog tijela: translacija, rotacija oko nepomične osi, ravninsko gibanje.
V11 - Kinematika krutog tijela: rotacija oko nepomične osi i ravninsko gibanje.
P12 - Dinamika materijalne točke: inercijalni i neinercijalni sustavi, D`Alambetrova inercijalna sila, vrste zadaća u dinamici, jednadžbe gibanja, rad sila, mehaničke energije, zakoni promjene i očuvanja.
V12 - Dinamika materijalne točke: proračun utjecaja za zadano gibanje, primjena zakon o promjeni i očuvanju.
P13 - Jednostavno harmonijsko gibanje, matematičko njihalo, prigušene/prisilne harmonijske oscilacije.
V13 - Jednostavno harmonijsko gibanje
, slobodno harmonijsko gibanje s prigušenjem.
P14 - Centar mase, dinamički momenti tromosti, jednadžbe gibanja, rad sile i momenta, mehaničke energije, rotacija krutog tijela oko nepomične osi.
V14 - Dinamika krutog tijela: proračun dinamičkog momenta tromosti, primjena zakona o promjeni i očuvanju.
P15 - Jednadžbe gibanja: fizikalno njihalo, torzijsko njihalo, ravninsko gibanje krutog tijela. Zakoni promjene i očuvanja u dinamici krutog tijela.
V15 - II. kolokvij: V8-V14 i P8-P14

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze polaganje ispita je pismeno i usmeno. Osim polaganja cjelokupnog ispita na ispitnim rokovima, studenti mogu tijekom semestra izlaziti na kolokvije te se prema ostvarenim rezultatima potpuno ili djelomično osloboditi ispita.

 

Obavezna literatura:1. Andrejev, V.: Mehanika I. dio: Statika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1968.
2. Obvezna/Required:
1. Jaguljnjak Lazarević, A.: Predavanja iz Opće mehanike na sustavu za e-učenje Merlin (interna skripta)
2. Andrejev, V.: Mehanika I. dio: Statika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1968.

Dopunska/Additional:
1. Werner H.: Mehanika I, Statika, Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb, 2007.
2. Kiričenko A.: Tehnička mehanika I dio Statika, Građevinski institut, Zagreb, 1990
3. Hibbeler, R. C.: Engineering Mechanics STATICS, 11th edition in SI units, Pearson Education, Singapore, 2007
4. Hibbeler, R. C.: Engineering Mechanics DYNAMICS, 11th edition in SI units, Pearson Education, Singapore, 2007
5. Gross, D.; Hauger, W.; Schroder, J.; Wall, W. A.; Rajapakse N.: Engineering Mechanics 1, Statics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.
Preporučena literatura:1. Gross, D.; Hauger, W.; Schroder, J.; Wall, W. A.; Govindjee S. N.: Engineering Mechanics 3, Dynamics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.
2. Gross, D.; Hauger, W.; Schroder, J.; Wall, W. A.; Rajapakse N.: Engineering Mechanics 1, Statics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.
3. Inženjerski priručnik IP1 temelji inženjerskih znanja, Školska knjiga, Zagreb 1996.
4. Kittel, C.; Knight, W. D.; Ruderman, M.A.: Mehanika udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu, prvi svezak, drugo izdanje, Tehnička knjiga, Zagreb, 1982.

 

Ishodi učenja: