Opća geologija

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja45
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Upoznavanje s građom i glavnim procesima na i u Zemlji. Razumijevanje tektonike ploča, vulkanizma i pojave potresa. Upoznavanje s egzogenim procesima i oblicima reljefa.Razvijanje razumijevanja geološkog razvoja Zemlje i vremena.

Predavanja
P1 Razumijevanje sustava Zemlje. Postanak i građa Zemlje
P2 Minerali i stijene. Tektonika ploča
P3 Magmatske stijene. Vulkanizam
P4 Trošenje, erozija i tlo. Talozi i taložne stijene
P5 Metamorfne stijene. Geološko vrijeme
P6 Klimatske promjene u geološkoj prošlosti. Deformacije stijena i geološke strukture
P7 Klizišta. Vodeni tokovi i prijenos do mora i oceana
P8 Hidrološki ciklus i podzemne vode. Vjetar i pustinje
P9 Ledenjaci
P10 Zemlja pod oceanom
P11 Razvoj krajolika
P12 Potresi
P13 Unutrašnjost Zemlje
P14 Rast kontinenata
P15 Zemlja kao izvor energentskih i mineralnih sirovina

Vježbe
V1 Elementi položaja ravnine
V2 Mjerenje elemenata položaja ravnine - rad s geološkim kompasom
V3 Primarne geološke strukture - Zadatak 1
V4 Primarne geološke strukture - Zadatak 2 (Izrada topografskog profila)
V5 Primarne geološke strukture - Zadatak 2 (Izrada geološkog profila)
V6 Primarne geološke strukture - Zadatak 3 (Izrada geološkog profila iz bušotinskih podataka)
V7 Sekundarne geološke strukture - Zadatak 4 (Bore)
V8 Sekundarne geološke strukture - Klasifikacija rasjeda
V9 Sekundarne geološke strukture - Zadatak 5 (Normalni rasjedi)
V10 Sekundarne geološke strukture - Zadatak 6 (Reverzni rasjedi)
V11 Izrada geološkog profila - Zadatak 7
V12 Izrada geološkog profila
V13 Izrada geološkog profila - Zadatak 8
V14 Izrada geološkog profila
V15 Kolokvi j - izrada geološkog profila

Obveze studenata
Redovito pohađanje vježbi. Izrada programa i zadataka.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Putem kolokvija ili pismeni ispit.

 

Obavezna literatura:1. D. Pavelić (2014): Opća geologija. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.

Dopunska literatura: M. Herak (1984): Geologija. Školska knjiga, Zagreb.
Preporučena literatura:1. C.C. Plummer, D. McGeary & D.H. Carlson (2003): Physical Geology. Wm. C. Brown Publisher, Oxford.
2. F. Press, R. Siever, J. Grotzinger & T.H. Jordan (2003): Understanding Earth. Freeman, New York.
3. M. Herak (1984): Geologija. Školska knjiga, Zagreb.
4. N. Horne (2001): Earth System Today. Brooks/Cole, New York (CD-ROM).

 

Ishodi učenja:1. Student će moći opisati općeprihvaćenu teoriju o postanku Zemlje te objasnitii procese u unutrašnjosti i na površini, koji su djelovali tijekom njezinog oblikovanja i razvoja, uključujući i razvoj života.
2. Student će moći razlikovati procese nastanak stijena i izdvojiti glavne mehanizme trošenje stijena.
3. Student će moći prosuditi važnost pojedinih vrsta stijena te raščlaniti njihovu ulogu kao nositelja mineralnih i energetskih sirovina.
4. Student će moći raščlaniti glavne uzroke potresa, vulkanizma i površinskih klizanja te ustvrditi njihovu moguću važnost na čovjeka.
5. Student će moći objasniti razloge nastanka pustinja i ledenjaka te analizirati njihovo djelovanje na razvoj krajolika, uključujući i površinske tokove vode te uzroke i razdoblja najsnažnijih klimatskih promjena.
6. Student će moći objasniti teoriju tektonike ploča, skicirati granice tektonskih ploča te ustvrditi njihovu važnost u razvoju kontinenata i oceana.
7. Student će moći samostalno prepoznati primarne i sekundarne geološke strukture na geološkim kartama i profilima.
8. Student će moći konstruirati jednostavne geološke profile.