Miniranje 1

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek

Nositelji: prof. dr. sc. Mario Dobrilović


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec, dipl. ing. (A, L, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Laboratorijske vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente sa teorijskim osnovama eksplozivnih procesa, svojstvima eksplozivnih materijala, metodama ispitivanja te primjenom za proizvodna i tehnološka miniranja.
Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije: Kemija, Termodinamika, Mehanika fluida.
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- poznavati vrste i teorijske postavke eksplozivnih procesa,
- poznavati svojstva eksplozivnih materijala,
- poznavati područja primjene za gospodarska i tehnološka miniranja,
- poznavati metode ispitivanja eksploziva i inicijalnih sredstava,
- poznavati svojstva inicijalnih sustava,
- znati odabrati i primijeniti eksplozive i inicijalne sustave ovisno o namjeni i uvjetima miniranja.

PREDAVANJA:
P1 Uvod. Primjena i značaj miniranja u rudarstvu i industriji.
P2 Povijesni razvoj eksploziva, inicijalnih sredstava i metoda miniranja.
P3 Eksplozivni procesi, iniciranje, sagorijevanje, detonacija.
P4 Parametri eksplozivnih procesa, udarni valovi, značajke detonacije.
P5 Eksplozivi, podjela, vrste, svojstva.
P6 Inicijalni sustavi, podjela, vrste, svojstva.
P7 Fizikalna i kemijska svojstva procesa, metode proračuna teoretskih parametara.
P8 Laboratorijske metode ispitivanja svojstava eksplozivnih tvari.
P9 Ispitivanja svojstava eksplozivnih tvari u stvarnim uvjetima.
P10 Metode ispitivanja inicijalnih sredstava.
P11 Prijenos energije na stijenu, teorije miniranja.
P12 Tehnološka miniranja, pregled i osnovne značajke metoda. Pirotehnički proizvodi.
P13 Primjena vrsta eksploziva i inicijalnih sustava za određene metode miniranja.
P14 Podjela i značajke proizvodnih miniranja, primjeri izvedenih projekata.
P15 Zakonska regulativa za proizvodnju i promet eksplozivnih sredstava.

VJEŽBE:
V1 - Određivanje gustoće eksploziva. Određivanje temperature paljenja.
V2 - Određivanje osjetljivosti eksploziva na udar.
V3 - Određivanje toplinske stabilnosti detonatora.
V4 - Određivanje radne sposobnosti eksploziva i detonatora prema Trauzlu.
V5 - Spajanje minskog polja - iniciranje eksplozivnog punjenja minske bušotine električnim detonatorima.
V6 - Spajanje minskog polja - iniciranje eksplozivnog punjenja minske bušotine detonirajućim štapinom.
V7 - Spajanje minskog polja - iniciranje eksplozivnog punjenja minske bušotine neelektričnim sustavom.
V8 - Određivanje brzine detonacije detonirajućeg štapina. Određivanje brzine udarnog vala udarne cjevčice.
V9 - Određivanje vremena kašnjenja detonatora i površinskih konektora.
V10 - Određivanje osjetljivosti crnog baruta na trenje.
V11 - Određivanje vremena gorenja sporogorećih štapina.
V12 - Određivanje prijenosa detonacije detonirajućeg štapina.
V13 - Određivanje razine buke za pirotehničke proizvode I, II i III kategorije.
V14 - Određivanje ekvivalentnih mogućnosti iniciranja detonatora i ispitivanje funkcionalnosti nakon izloženosti visokim i niskim temperaturama.
V15 - Određivanje otpornosti detonatora na hidrostatski tlak.

OBVEZE STUDENATA:
Obvezno prisustvovanje na predavanjima i vježbama. Vježbe je potrebno kolokvirati, čime su uz propisano prisustvovanje nastavi uredno izvršene obveze, te se može pristupiti završnom (pismenom i usmenom) ispitu.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Znanje se vrednuje temeljem kolokvija iz vježbi, te završnim (pismenim i usmenim) ispitom.

Ispitni rokovi: Zimski (3 termina),Ljetni (3 termina), jesenski (3 termina) i dekanski (1 uskršnji i 1 jesenski).

 

Obavezna literatura:1. Akhavan, J. (1998): The Chemistry of Explosives, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 172
2. Ester, Z (2005): Miniranje I. - Eksplozivne tvari, svojstva i metode ispitivanja, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 176
3. Krsnik, J. (1989): Miniranje, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.
4. Persson, P., Holmberg, R., Lee, J. (1993): Rock Blasting and Explosives Engineering, CRC Press, Boca Raton, 264
5. Sućeska, M. (2001): Eksplozije i eksplozivi - njihova mirnodopska primjena, Brodarski institut, Zagreb, 305
6. Zukas, J.A:, Walters, W.P. (1998): Explosive Effects and Applikations, Springer, New York, 431
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: