Mehanika tla 1

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Laboratorijske vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Temeljno razumijevanje inženjerskih svojstava i mehaničkog ponašanja tla te primjena principa mehanike tla u geotehničkom inženjerstvu.

ISHODI UČENJA PREDMETA
Nakon uspješno savladanog predmeta, student će:
Moći objasniti postanak tla,
Poznavati metode određivanja fizikalnih svojstava i indeksnih pokazatelja tla,
Detaljno poznavati jedan sustav klasifikacije tla te znati identificirati i klasificirati tla,
Poznavati metode za provedbu terenskih istraživačkih radova, te moći kreirati, grafički prikazivati i tumačiti rezultate sadržane u geotehničkom elaboratu,
Poznavati metode određivanja hidrauličkih i mehaničkih svojstava tla,
Poznavati metode za proračun slijeganja i konsolidacije tla, procijeđivanje vode u tlu, graničnih stanja ravnoteže, nosivosti tla i stabilnosti pokosa.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja
auditorne vježbe
laboratorijske vježbe

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1 Uvodno o mehanici tla
Tjedan 2 Fizikalna svojstva i indeksni pokazatelji tla
Tjedan 3 Identifikacija i klasifikacija tla
Tjedan 4 Voda u tlu, geološka naprezanja
Tjedan 5 Terenski istraživački radovi
Tjedan 6 Ugradnja zemljanih materijala i Laboratorijske vježbe 1
Tjedan 7 Naprezanja i deformacije u tlu
Tjedan 8 Slijeganje tla
Tjedan 9 Konsolidacija i Kolokvij I
Tjedan 10 Čvrstoća tla
Tjedan 11 Stabilnost kosina
Tjedan 12 Potporni zidovi i Laboratorijske vježbe 2
Tjedan 13 Kolokvij II
Tjedan 14 Plitko temeljenje

OBVEZE STUDENATA
Student je obavezan tijekom semestra prisustvovati predavanjima i auditornim vježbama uz maksimalno 3 izostanka te prisustvovati svim laboratorijskim vježbama uz izradu Izvještaja s ispitivanja.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Ukoliko je student ostvario pozitivan uspjeh na oba kolokvija i stekao pravo na potpis formira mu se konačna ocjena prema modelu: 2 kolokvija doprinose svaki 45% završnoj ocjeni te 10% završnoj ocjeni doprinosi zalaganje.

 

Obavezna literatura:1. Mehanika tla, Interna skripta, Kvasnička, P. i Domitrović, D.
2. Mehanika tla, Interna zbirka zadataka, Domitrović, D. i Kovačević Zelić, B.
Preporučena literatura:1. Cernica, J.N.: Geotechnical Engineering: Soil mechanics, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1995.
2. Craig, R.F.: Soil mechanics, Fifth edition, Chapman & Hall, London, 1995.
3. Mitchel, J.K.: Fundamentals of soil behavior, Second edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1993.
4. Muni Budhu: Soil mechanics and foundations, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2000.

 

Ishodi učenja: