Mehanika stijena 1

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zlatko Briševac


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Zlatko Briševac, dipl. ing. (L)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Laboratorijske vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Stjecanje znanja o osnovnim značajkama stijena, postupcima laboratorijskih i terenskih metoda ispitivanja, klasifikacijama stijenskih masa te razumijevanje stanja i ponašanja stijenske mase u različitim uvjetima pri izvođenju inženjerskih zahvata.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
1. Znanje o značajkama materijala, metodama ispitivanja i istraživanja te klasifikacijama stijenskih masa.
2. Razumijevanje ponašanja stijena i stijenskih masa u različitim uvjetima pri izvođenju inženjerskih zahvata.
3. Vještine provođenja laboratorijskih postupaka ispitivanja.
4. Sposobnost primjene znanja i vještina u planiranju i izvođenju postupaka prikupljanja podataka, ispitivanja i istraživanja, u interpretaciji rezultata ispitivanja i istraživanja te u pružanju projektnih osnova za rješavanje zadataka.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 Uvod u kolegij. V1 Uvodno o laboratoriju i vježbama.
P2 Povijesni razvoj, osnovni pojmovi i definicije u mehanici stijena, postanak stijena. V2 Određivanje sadržaja vode, poroznosti i gustoće.
P3 Fizikalno-mehaničke značajke stijena i metode njihova određivanja; gustoća, poroznost, vlažnost, tvrdoća, abrazivnost. V3 Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće.
P4 Fizikalno-mehaničke značajke stijena i metode njihova određivanja; čvrstoća i deformabilnost materijala. V4 Ispitivanje vlačne čvrstoće.
P5 Fizikalno-mehaničke značajke stijena i metode njihova određivanja; indeksne značajke, reološka svojstva, homogenost i izotropija. V5 Određivanje deformabilnosti materijala.
P6 Strukturne značajke; vrste i elementi struktura. V6 Obrada i prikaz podataka strukturnih elemenata.
P7 Strukturne značajke; kvantitativan opis diskontinuiteta u stijenskim masama. V7 Ispitivanje tlačne čvrstoće u troosnom stanju naprezanja.
P8 Klasifikacije stijenskih masa. V8 Ispitivanje posmične čvrstoće direktnim smicanjem.
P9 Čvrstoća i deformabilnost stijenske mase. V9 Klasifikacija i čvrstoća stijenske mase.
P10 Naprezanja u stijenskim masama. V10 Određivanje brzina prolaza ultrazvučnih elastičnih valova.
P11 Metode terenskih istraživanja. V11 Određivanje indeksa čvrstoće opterećenjem u točki.
P12 In situ ispitivanja u stijenama. V12 Naprezanja u stijenskoj masi.
P13 Inženjerski zahvati u stijenama. V13 Determinacija jezgre istražnih bušotina.
P14 Stabilnost kosina. V14 Analiza stabilnosti kosina.
P15 Stabilnost podzemnih prostorija. V15 Korekcije vježbi i programa.

OBVEZE STUDENATA
Provedba laboratorijskih ispitivanja i izrada programa. Vrednovanje rada provodi se konačnom ocjenom koja se formira na temelju pondera ocjena: ocjene laboratorijskih vježbi koje nose 20%, ocjene programa 20%, pismenog ispita 25% te usmenog ispita koji nosi 35% od ukupne ocjene.

 

Obavezna literatura:1. Hrženjak, P. (2009): Mehanika stijena 1. Predavanja na preddiplomskom studiju rudarstva (elektronički medij: moodle.srce.hr).
2. Hrženjak, P., Briševac, Z. (2009): Upute i predlošci za laboratorijske vježbe i programe iz mehanike stijena. Vježbe na diplomskom studiju geološkog inženjerstva, smjer: Hidrogeologija i inženjerska geologija te na preddiplomskom studiju rudarstva (elektronički medij: moodle.srce.hr).
Preporučena literatura:1. Hoek, E. (2000): Practical Rock Engineering. Rocscience, Toronto (elektronički medij: www.rocscience.com).
2. Hoek, E., Bray, J.W. (1977): Rock Slope Engineering. The Institution of Mining and Metallurgy, London.
3. Hoek, E., Kaiser, P.K., Bawden, W.F. (1998): Support of Underground Excavation in Hard Rock. A.A. Balkema, Rotterdam.
4. Jumikis, A. R. (1983): Rock Mechanics. Trans Tech Publications, Clausthal-Zellerfeld.
5. Singh, B., Goel, R. K. (1999): Rock Mass Classification. Elsevier, Amsterdam.

 

Ishodi učenja: