Mehanika 2

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje temeljnih znanja iz kinematike i dinamike nedeformabilnog kontinuuma.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
- definirati kinematičke veličine i njihove međusobne odnose,
- analizirati i riješiti kinematiku pravocrtnog i krivocrtnog gibanja materijalne točke, rotaciju oko nepomične osi i ravninskog gibanja krutog tijela,
- definirati temeljne zakone dinamike materijalne točke i krutog tijela,
- analizirati i riješiti osnovne zadaće dinamike: za poznato gibanje odrediti pobudu ili riješiti jednadžbu gibanja za zadane utjecaje.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 Kinematika uvod: opis gibanja, osnovne kinematičkih veličine, zakoni gibanja, trenutne i srednje vrijednosti brzine i akceleracije.
V1 Određivanje osnovnih kinematskih veličina iz zakona gibanja.
P2 Kinematski dijagrami, diferencijalne i integralne veze kinematskih veličina.
V2 Grafički prikaz kinematičkih veličina: određivanje diferencijalnih i integralnih veza.
P3 Krivocrtno gibanje materijalne točke u ravnini, kružno gibanje.
V3 Kinematika krivocrnog gibanja materijalne točke.
P4 Kosi hitac, složeno gibanje.
V4 Kinematika sastavljenog gibanja.
P5 Kinematika krutog tijela, translacija, rotacija oko nepomične osi.
V5 Rotacija krutog tijela oko nepomične osi.
P6 Ravninsko gibanje krutog tijela.
V6 Kinematika jednostavnih mehnizama.
P7 Kinematika općeg gibanja krutog tijela.
V7 I. kolokvij: V1-V6 i P1-P6
P8 Dinamika uvod, Newtonovi aksiomi, inercijalni i neinercijalni sustavi, D`Alambertova inercijalna sila, vrste zadaća u dinamici.
V8 Primjena II Newtonovog aksioma i D`Alambertovog principa.
P9 Dinamika materijalne točke, jednadžbe gibanja, rad sile, mehaničke energije, zakoni promjene i očuvanja.
V9 Primjena zakona o promjeni i očuvanju u dinamici materijalne točke.
P10 Harmonijske oscilacije, jednostavne harmonijske oscilacije, matematičko njihalo.
V10 Određivanje jednadžbe gibanja za poznate utjecaje.
P11 Prigušene harmonijske oscilacije, prisilne harmonijske oscilacije, rezonancija.
V11 Rješavanje diferencijalne jednadžbe jednostavnog harmonijskog gibanja, matematičko njihalo.
P12 Dinamika krutog tijela: centar mase, dinamički momenti tromosti.
V12 Određivanje dinamičkog momenta tromosti složenog tijela, primjena Steinerovog pravila.
P13 Jednadžbe gibanja za osnovna gibanja krutog tijela
V13 Rotacija krutog tijela oko nepomične osi, fizikalno njihalo, torzijsko njihalo
P14 Zakoni očuvanja i promjene u dinamici krutog tijela.
V14 Primjena zakona o promjeni i očuvanju u dinamici krutog tijela.
P15 Dinamika općeg gibanja krutog tijela.
V15 II. kolokvij: V8-V14 i P8-P14

Obaveze studenata: redovito pohađanje predavanja i vježbi.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze polaganje ispita je pismeno i usmeno.
Osim polaganja cjelokupnog ispita na ispitnim rokovima, studenti mogu tijekom semestra izlaziti na kolokvije te se prema ostvarenim rezultatima potpuno ili djelomično osloboditi ispita.

 

Obavezna literatura:1. Jaguljnjak Lazarević, A.: Predavanja iz Mehanike II na sustavu za e-učenje Merlin (interna skripta)
2. Jecić, S.: Kinematika krutih tijela, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2002.
Preporučena literatura:1. Chopra, A. C.:Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering, Prentice Hall, 3th edition, 2007.
2. Hibbeler, R.C.: Engineering Mechanics, Dynamics, Eleventh edition, Pearson Education, 2007.
3. Inženjerski priručnik IP1 temelji inženjerskih znanja, Školska knjiga, Zagreb 1996.

 

Ishodi učenja: