Mehanika 1

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje temeljnih znanja iz mehanike krutog tijela potrebnih za analiziranje i primjenu u teorijskim i praktičnim disciplinama u području naftnog rudarstva.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
- definirati osnovne pojmove u mehanici krutog tijela (rezultanta i ravnoteža sustava sila),
- definirati zakonitosti između opterećenja, reaktivnih i unutarnjih sila,
- analizirati i riješiti proračunske modele jednostavnih statičkih sustava,
- analizirati i grafički prikazati rezultate.

Sadržaj predmeta:
P1 Definicija, zadaća i podjela mehanike, vektori i vektorsko prikazivanje veličina u mehanici, osnovni zakoni i principi mehanike, pojam sile i sustavi sila.
V1 Uvod: matematičke dopune i ponavljanje vektorskog računa, izbor koordinatnog sustava, transformacija iz vektorskih u skalarne jednadžbe.
P2 Statika materijalne točke: rezultanta konkurentnog sustava sila - analitički grafički postupci.
V2 Rezultanta konkurentnog sustava sila.
P3 Statika materijalne točke: ravnoteža konkurentnog sustava sila - analitički grafički postupci.
V3 Ravnoteža konkurentnog sustava sila.
P4 Statika krutog tijela: pojam statičkog momenta sile, redukcija sile na pol, dinama sila, rezultanta općeg sustava sila, Varignonov teorem.
V4 Rezultanta općeg sustava sila u ravnini: analitički i grafički postupci.
P5 Statika krutog tijela: ravnoteža općeg sustava sila, pojam vezanoga tijela, ravnoteža tijela opterećenog u ravnini Ritterova i Cumannova metoda.
V5 Ravnoteža općeg sutava sila u ravnini.
P6 Vrste i uloga trenja u mehanici. Trenje klizanja na horizontalnoj podlozi i na kosini.
V6 Trenje klizanja. P7 Trenje užeta i trenje kotrljanja. V7 Trenje užeta i trenje kotrljanja.
P8 Uvjeti statički određenog oslanjanja, veze i oslonci.

V8 I. kolokvij: sadržaj P1 - P7 i V1 - V7.

P9 Konstruktivni sustavi: jednostavni rešetkasti nosači (analitički i grafički postupci proračuna).
V9 Rešetkasti nosači.
P10 Konstruktivni sustav: jednostavna greda (definicija i proračun unutarnjih sila u presjeku nosača, diferencijalne veze između opterećenja i unutarnjih sila, dijagrami unutrnjih).
V10 Jednostavna greda.
P11 Konstruktivni sustav: kosa greda, gred s prepustom.
V11 Gredni nosači.
P12 Konstruktivni sustav: konzolni nosači (proračun reakcija, dijagrami unutrnjih sila).
V12 Konzolni nosači.
P13 Konstruktivni sustav: Gerberovi nosači (reakcije i dijagrami).
V13 Gerberovi nosači.
P14 Konstruktivni sustav: trozglobni lukovi (reakcije i dijagrami).
V14 Trozglobni lukovi.
P15 Sustavi diskova u ravnini.

V15 II. kolokvij: sadržaj P8 - P14 i V7 i V8 - V14

Obaveze studenata: redovito pohađanje predavanja i vježbi.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze polaganje ispita je pismeno i usmeno. Osim polaganja cjelokupnog ispita na ispitnim rokovima, studenti mogu tijekom semestra izlaziti na kolokvije te se prema ostvarenim rezultatima potpuno ili djelomično osloboditi ispita.

 

Obavezna literatura:1. Beer,F.P., Russell Johnston, E.: Vector Mechanics for Engineers, McGrawHill, 1977.
2. Bilješke s predavanja na web stranicama RGN fakulteta

http://rgn.hr/~lfrgic/nids_lfrgic/Mehanika_I_N_home.htm
3. Obvezna
1.Jaguljnjak Lazarević A. : Predavanja iz Mehanike I na sustavu za e-učenje Merlin (interna skripta)
2.Andrejev, V.: Mehanika I dio Statika, Tehnička knjiga Zagreb, 1969

Dopunska
1. Werner H.: Mehanika I, Statika, Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb, 2007.
2. Kiričenko A.: Tehnička mehanika I dio Statika, Građevinski institut, Zagreb, 1990
3. Hibbeler, R. C.: Engineering Mechanics STATICS, 11th edition in SI units, Pearson Education, Singapore, 2007
4. Gross D., Hauger W., Schroder J., Wall W. A., Rajapakse N.: Engineering Mechanics I, Statics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009
Preporučena literatura:1. Kiričenko, A.: Tehnička mehanika I dio Statika, Građevinski institut, Zagreb, 1990
2. Schumpich, G.: Technische Mechanik 1, B.G.Teubner Stuttgart, 1974.

 

Ishodi učenja: