Matematika 1

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe45
Predavanja45
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Usvajanje osnovnih elemenata linearne algebre i matematičke analize funkcija realne varijable.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Očekuje se da nakon položenog ispita iz kolegija studenti mogu:
- izvoditi osnovne operacije s matricama, te računati rang, determinantu i inverz zadane matrice
- riješiti sustav linearnih jednadžbi primjenom Gaussove metode eliminacije i interpretirati smisao rješenja
- odrediti domenu složenije funkcije realne varijable
- računati limese funkcija realne varijable
- ispitati neprekidnost funkcije
- računati derivacije funkcija zadanih eksplicitno, implicitno ili parametarski
- primijeniti diferencijalni račun pri izračunavanju limesa funkcija, nalaženju ekstrema, te skiciranju grafova funkcija
- izvoditi osnovne metode integriranja


SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Skupovi. Cijeli, racionalni, realni i kompleksni brojevi.
P2 Pojam matrice. Operacije s matricama. Determinanta matrice.
P3 Rang matrice. Inverzna matrica.
P4 Sustavi linearnih jednadžbi. Gaussova metoda eliminacije. Pojam funkcije. Domena i slika funkcije.
P5 Svojstva realnih funkcija realne varijable. Osnovne elementarne funkcije.
P6 Limes funkcije.
P7 Neprekidnost funkcije. Pojam derivacije. Derivacija i neprekidnost. Derivacija jednostavnih i složenih funkcija.
P8 Logaritamsko deriviranje. Derivacije višeg reda. Derivacija implicitno i parametarski zadane funkcije.
P9 Geometrijsko značenje derivacije. Diferencijal funkcije i primjena.
P10 L'Hospitalovo pravilo. Asimptote grafa funkcije.
P11 Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Intervali monotonosti, točke lokalnih ekstrema. Intervali konveksnosti i konkavnosti, točke pregiba.
P12 Tijek funkcije. Primitivna funkcija i neodređeni integral. Neposredno integriranje.
P13 Metoda supstitucije. Parcijalna integracija. Integrali nekih trigonometrijskih funkcija.
P14 Integrali racionalnih funkcija.
P15 Integrali nekih iracionalnih funkcija.

VJEŽBE:
Slijede gradivo s predavanja.

OBVEZE STUDENATA:
Studenti su obavezni redovito pohađati predavanja i vježbe, te prisustvovati kolokvijima.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:
Evidentira se prisutnost studenata na predavanjima i vježbama. Tijekom semestra održavaju se tri kolokvija putem kojih se studenti mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Na kolokvijima se rješavaju standardni računski zadaci. Maksimalni broj bodova na svakom kolokviju je 25. Uvjet za dobivanje potpisa iz kolegija je redovito pohađanje nastave.

Studenti koji ostvare minimalno ukupno 38 bodova na sva tri kolokvija i od toga minimalno 7 bodova na svakom pojedinom kolokviju pristupaju završnom usmenom ispitu. Studenti koji su ostvarili pravo na potpis iz kolegija, a nisu kolokvirali, pristupaju pismenom dijelu ispita. Maksimalni broj bodova na pismenom dijelu ispita je 75, a za pristup završnom usmenom ispitu potrebno je prikupiti minimalno 38 bodova. Ukupna ocjena zaključuje se na osnovi ostvarenih bodova iz dodatnih aktivnosti na kolegiju (5%), bodova ostvarenih na tri kolokvija, odnosno pismenom dijelu ispita (75% ocjene), te uspjeha na završnom usmenom ispitu (20% ocjene). Ocjena usmenog dijela ispita konačna je za taj ispitni rok. Ukoliko je student negativno ocijenjen za usmenom dijelu ispita, ukupna ocjena je negativna, bez obzira na ocjenu pismenog dijela ili kolokvija.

 

Obavezna literatura:1. B. P. Demidovič i suradnici (1998): Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete
2. R. Rajić (): Matematika 1
Preporučena literatura:1. Bronštejn, Semendjajev, Musiol, Mühlig (2004): Matematički priručnik,
2. N. Elezović (1995): Linearna algebra
3. P. Javor (1999): Matematička analiza 1
4. P. Javor (2002): Matematička analiza 2
5. T. Bradić, J. Pečarić, R. Roki, M. Strunje (1998): Matematika za tehnološke fakultete

 

Ishodi učenja: