Inženjerska geologija 1

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
Student će nakon položenog ispita moći: 1. Definirati pojam ''inženjerska geologija'' i ''geološko inženjerstvo'' te opisati povezanost sa srodnim znanostima/strukama. 2. Definirati fizička i mehanička svojstva materijala tla i stijena te opisati utjecaj na inženjersko ponašanje materijala. 3. Opisati metode ispitivanja fizičkih i mehaničkih svojstava materijala tla i stijene. 4. Primijeniti geomehaničku klasifikaciju tla na rezultatima laboratorijskih ispitivanja. 5. Definirati značajke diskontinuiteta i navesti kriterije za klasifikaciju stijenske mase. 6. Opisati utjecaj vode u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvo. 7. Opisati endodinamičke i egzodinamičke procese i pojave te objasniti njihov utjecaj u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvo. 8. Opisati metode inženjerskogeoloških istraživanja za različite inženjerske namjene.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
T1: Predavanje - Uvod u inženjersku geologiju. Vježbe - Uvodne vježbe T2: Predavanje - Osnove mehanike. Vježbe - Mohrova kružnica T3: Predavanje - Materijali Zemlje: podjele i nazivi u inženjerstvu; Vježbe - Mohr-Coulombova anvelopa sloma T4: Predavanje - Fizička svojstva tla; Vježbe - Granulometrijski dijagram T5: Predavanje - Inženjerska svojstva tla; Vježbe - Dijagram plastičnosti T6: Predavanje - Identifikacija i opis tla; Vježbe - Jednoosna tlačna čvrstoća, modul elastičnosti T7: Predavanje - Materijal stijene; 1. kolokvij T8: Predavanje - Stijenska masa; Vježbe - Rock Quality Designation (RQD) T9: Predavanje - Identifikacija i opis stijena; Vježbe - RMR klasifikacija stijenske mase T10: Predavanje - Površinska i podzemna voda; Vježbe - GSI klasifikacija stijenske mase T11: Predavanje - Trošenje i erozija T12: Predavanje - Pokreti masa. Analize stabilnosti. Vježbe - Grafička analiza stabilnosti T13: Predavanje - Endodinamički proces T14: Predavanje - Inženjerskogeološko istraživanje T15: 2. kolokvij Terenska nastava: Osnove inženjerskogeološkog kartiranja, ucrtavanje inženjerskogeoloških pojava i procesa na topografsku podlogu krupnog mjerila, klasifikacija stijenske mase.

OBAVEZE STUDENATA
Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati predavanja i vježbe, polagati 2 kolokvija iz teoretskog znanja i vježbi, na vrijeme izraditi i predati programe i domaće zadaće iz praktičnog rada (vježbe), prisustvovati terenskoj nastavi te izraditi i predati terenski dnevnik.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Studenti polaži usmeni ispit kod predmetnog nastavnika. Da bi studenti mogli izaći na usmeni ispit, potrebno je sakupiti minimalno 50% bodova iz oba kolokvija, 50% bodova iz zadataka s vježbi (rješavanje preko Merlina), te predati terenski dnevnik. Ukoliko student ne sakupi više od 50% bodova iz oba kolokvija, dužan je pristupiti pismenom ispitu. Na pismenom ispitu se piše cjelokupno gradivo predmeta, a za prolaznu ocjenu potrebno je sakupiti više od 50% bodova iz prvog i drugog dijela predmeta.

 

Obavezna literatura:1. Johnson & DeGraff (1988): Principles of Engineering Geology. Wiley, 512 str.
2. Waltham, T. (2009): Foundations of Engineering Geology. 3rd Ed. Taylor & Francis, New York, 104 str.
Preporučena literatura:1. De Freitas, M.H. (2009): Engineering Geology. Principles and Practice. Springer, 450 str.
2. De Vallejo, L.G., Ferrer, M., de Freitas, M. (2011): Geological Engineering. CRC Press, 700 str.

 

Ishodi učenja: