Hidrogeologija 1

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: doc. dr. sc. Zoran Kovač


Izvođači: doc. dr. sc. Zoran Kovač, mag. ing. geol. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Student treba steći osnovna znanja o: kruženju vode u prirodi (1), bilanciranju voda (2), zakonitostima kretanja podzemne vode (3), osnovnim hidrogeološkim parametrima i značenju njihovih vrijednosti u procjeni vodnih resursa za potrebe vodoopskrbe (4), hidrogeologiji krša (5) zalihama podzemnih voda koje su temelj vodoopskrbe u Hrvatskoj (6).

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- na temelju analize podataka bušenja i pokusnog crpljenja moći procijeniti tip vodonosnika, način tečenja podzemne
vode, te odabrati odgovarajuću metodu za izračun hidrogeoloških parametara,
- primijeniti izračunate vrijednosti hidrogeoloških parametara za procjenu hidrogeoloških značajki vodonosnika i
raspoloživih količina podzemne vode,
- primijeniti izračunate vrijednosti parametara zdenca za procjenu valjanosti njegove izvedbe i optimalne crpne količine,
- analizirati utjecaj crpljenja grupe zdenaca na sniženje podzemnih voda,
- procijeniti sprovodnu i retardacijsku sposobnost krškog vodonosnika na temelju analize recesijskog dijela
hidrograma.
- odrediti protoke potoka i izdašnosti izvora

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 - Uvod u kolegij, hidrogeologija kao znanstvena disciplina, ukupna količina i raspored vode na Zemlji, globalna bilanca voda, potrošnja vode i ugroženost zaliha pitke vode.
P2 - Hidrološki ciklus i njegove komponente, oborine, evapotranspiracija, potencijalna evapotranspiracija, otjecanje.
P3 - Vodostaj, protok, učestalost i trajanje, povratni periodi velikih i malih voda, otjecajni koeficijenti, specifični dotoci, bazni tok.
P4 - Infiltracija, raspodjela vode u podzemlju, poroznost, propusnost, tipovi vodonosnih slojeva, vrste gibanja podzemnih voda.
P5 - Darcyjev zakon i njegove granice valjanosti.
P6 - Bernoullijeva jednadžba, potencijal, piezometarska visina, karte ekvipotencijala, hidraulički gradijent, poopćenje Darcyjevog zakona.
P7 - Hidraulička vodljivost, transmisivnost, Dupuitova aproksimacija.
P8 - Uskladištenje, specifično otpuštanje.
P9 - Jednadžba toka podzemne vode, početni i granični uvjeti, rješavanje jednadžbe toka, strujna mreža.
P10 - Zdenac, piezometar, općenito o pokusnom crpljenju, izbor hidrogeološkog modela.
P11 - Određivanje hidrogeoloških parametara zatvorenog vodonosnika, određivanje hidrogeoloških parametara poluzatvorenog vodonosnika, određivanje hidrogeoloških parametara otvorenog vodonosnika.
P12 - Princip superpozicije, određivanje parametara zdenca, jednadžba sniženja u zdencu, efikasnost zdenca, ograničeni vodonosni slojevi.
P13 - Općenito o kršu, teorije kretanja vode u kršu, kretanje vode u kršu na primjerima sliva Cetine, Gacke i Like, hidrogeološke značajke krša.
P14 - Valjanost Darcyjevog zakona u kršu, granica slatke i slane vode u priobalju, analiza hidrograma izvora, procjena obnavljanja zaliha podzemnih voda u kršu.
P15 - Zalihe podzemnih voda u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na strateške zalihe. Zagrebački i samoborski vodonosni sustav kao temelj vodoopskrbe grada Zagreba i Zagrebačke županije.

V1 - Uvodne vježbe.
V2 - Izračunavanje srednje količine oborina za sliv.
V3 - Određivanje krivulja učestalosti i krivulje trajanja protoka.
V4 - Određivanje efektivne infiltracije i evapotranspiracije.
V5 - Konstruiranje karte ekvipotencijala i određivanje ukupnoga protoka kroz sloj.
V6 - Određivanje hidrauličke vodljivosti pomoću granulometrijskog sastava vodonosnog sloja.
V7 - Ponavljanje gradiva.
V8 - 1. kolokvij
V9 - Izračun hidrogeoloških parametara zatvorenog vodonosnog sloja Theisovom metodom.
V10 - Izračun hidrogeoloških parametara zatvorenog vodonosnog sloja Jacob Cooperovom metodom.
V11 - Izračun hidrogeoloških parametara poluzatvorenog vodonosnog sloja Hantush Jacobovom metodom.
V12 - Korištenje izračunatih vrijednosti hidrogeoloških parametara.
V13 - Ograničeni vodonosni slojevi.
V14 - 2. kolokvij
V15 - Završni kolokvij.

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:1. A. Bačani: Hidrogeologija I. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2006.
A. Bačani i T. Vlahović: Hidrogeologija. Primjena u graditeljstvu. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2012.
R. Žugaj: Hidrologija. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2000.
P.A. Domenico & F.W.Schwartz: Physical and chemical hydrogeology. J. Willey & sons, 1997.

 

Ishodi učenja: