Geologija rudnih ležišta

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić


Izvođači: prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Pojam rude, rudnog ležišta, jalovine i protora. Učestalost pojavljivanja elemenata u Zemljinoj kori (Clarkeova vrijednost). Najvažniji faktori za ekonomsko vrednovanje potencijalnog orudnjenja. Diskordantna i konkordantna rudna ležišta. Strukture rudnih i jalovinskih minerala. Fluidne inkluzije i njihova podjela. Tipovi alteracija u neposrednoj okolini rudnog ležišta. Endogeni procesi nastajanja rude (ortomagmatski procesi, pegmatitni proces, hidrotermalni procesi i načini određivanja porijekla hidrotermalnih otopina, proces lateralne sekrecije i proces metamorfnog formiranja ruda). Ezgogeni procesi nastajanja rude (mehanički procesi formiranja ruda, procesi sekundarnog obogaćenja, rezidualni procesi, procesi sedimentacije i vulkansko-ekshalativni procesi formiranja rude). Geotermobarometrija i određivanje starosti rudnih ležišta. Najvažnije izotopne metode. Klasifikacija rudnih ležišta. Slijedi opis različitih tipova rudnih ležišta s tipičnim lokalitetom u svijetu ili u našoj zemlji. Svaki tip ležišta predstavljen je opisom mineralne parageneze, stijene domaćina, načinom pojavljivanja, pozicijom s obzirom na tektoniku ploča, trenutno važeću teoriju o njegovoj genezi, kao i informacijama o upotrebi spomenutih metala u industriji. Magmatska rudna ležišta. Dijamanti u kimberlitima i lamproitima. Orudnjenja u karbonatitima. Cr-, Pt, Ti- i Fe-ležišta u bazičnim i ultrabazičnim stijenama. Cu-, Ni-, Fe- i PGE-ležišta u bazičnim i ultrabazičnim stijenama. Pegmatitna ležišta. Grajzenska ležišta. Impregnacijska i štokverkna ležišta u magmatskim stijenama. Žilna ležišta. Stratiformna sulfidna i oksidna rudna ležišta. u sedimentnoj i vulkanskoj okolini. "Stratabound" ležišta. Sedimentna rudna ležišta. Ležišta rezistata. Uslojene željezne formacije (BIF). Manganska sedimentna ležišta. Rezidualna ležišta. Boksiti i Fe-lateriti. Rudna ležišta nastala procesom sekundarnog obogaćenja. Metamorfna rudna ležišta. Skarnska rudna ležišta. Globalna tektonika i metalogeneza. Formiranje rudnih ležišta tokom evolucije Zemlje.
CILJ PREDMETA:Cilj ovog predmeta je dati studentima kratki pregled najvažnijih tipova rudnih ležišta u Zemljinoj kori, stijena u kojima se ona pojavljuju i razložiti trenutno važeće teorije o njihovoj genezi i poziciji s obzirom na tektoniku ploča. Takođe, zadatak kolegija je poticati način razmišljanja koji omogućuje bolje povezivanje već odslušanog gradiva mineralogije, petrologije i geokemije.
ISHOD UČENJA: Nakon odslušanog predmeta studenti će poznavati najučestalije tipove rudnih ležišta i biti u stanju odrediti koji tip ležišta mogu očekivati u određenoj vrsti stijene. Također će poznavati ovisnost pojavljivanja određenog tipa rudnog ležišta u ovisnosti o globalnoj tektonici ploča te o geološkoj epohi. Studenti će biti u mogućnosti u okviru ovog predmeta razviti sistematsko povezivanje mineralogije, petrologije i geokemije koje će im omogućiti razumijevanje proces geneze rudnih ležišta.
OBVEZE STUDENATA: Studenti su obvezni pohađati predavanja, vježbe, prisustvovati terenskoj nastavi, napisati terenski dnevnik, te položiti dva kolokvija kako bi mogli pristupiti polaganju ispita.
NAČIN POLAGANJA ISPITA: rezultati postignuti na dva kolokvija čine 30% ocjene, ocjena iz pismenog ispita 20%, a ocjena iz usmenog ispita 50% ukupne ocjene ispita.

 

Obavezna literatura:1. Antony M. Evans (1993): Ore Geology and Industrial Minerals - An introduction
Preporučena literatura:1. Franco Pirajno (2000): Ore deposits and mantle Plumes
2. John Ridely (2013): Ore deposits geology

 

Ishodi učenja: