Geologija okoliša

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: Nositelj predmeta: Marta Mileusnić
Šifra predmeta: 27173
Status predmeta: obvezni
ECTS: 3
Jezik na kojem se izvodi nastava Hrvatski jezik

Način izvođenja nastave: 30 sati predavanja + 15 sati vježbi
Konzultacije: Forum u Merlinu

Razina e-učenja: 2.
Udio on-line izvođenja predmeta 20%

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta:
Stjecanje osnovnih znanja o: (1) ulozi geologije u proučavanju interakcije između fizikalnog okoliša i ljudi; (2) načinu korištenja geoloških informacija za rješavanje specifičnih problema u okolišu (rizik od geoloških hazarda; gospodarenja prirodnim resursima u skladu s konceptom održivog razvoja; onečišćenja okoliša; prostornog planiranja; upravljanja otpadom; analiza utjecaja na okoliš i procjena rizika...)

Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije:
Nema uvjeta

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:

Nakon uspješno položenog kolegija studenti će moći:
1) objasniti osnovne koncepte i principe geologije okoliša;
2) opisati geološke hazarde i njihove učinke na okoliš;
3) objasniti načine predviđanja geoloških hazarda;
4) demonstrirati načine obrane od geoloških hazarda;
5) razlikovati obnovljive od neobnovljivih geoloških resursa;
6) analizirati utjecaj povećane potražnje za neobnovljivim geološkim resursima na društvo;
7) opisati utjecaje eksploatacije, te kasnijeg korištenja geoloških resursa na okoliš;
8) razlikovati prirodne od antropogenih utjecaja na promjene u okolišu;
9) pronaći potrebnu legislativu vezanu uz određen problem u zaštiti okoliša.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
Predavanja, vježbe i online aktivnost osmišljeni su u tjednim blokovima od po tri nastavna sata:
1. Blok predavanja: Uvodne nampomene; Uvod u kolegij
2. Blok predavanja: Uvod u prirodne procese i hazarde; Vulkani; Potresi
3. Blok predavanja: Visoke vode i poplave; Pokreti masa na padinama i slijeganje
4. Blok vježbi: Vježbe iz prirodnih procesa i hazarda
5. Blok online aktivnosti: Forum - primjeri geoloških hazarda; dnevnik učenja, test za samoprovjeru
6. Blok predavanja: Uvod u geološke resurse; Tlo, Voda
7. Blok predavanja: Čvrste mineralne sirovine; Fosilna goriva, Energetski resursi i alternativni izvori energije
8. Blok vježbi: Vježbe iz geoloških resursa
9. Blok online aktivnosti: Forum; dnevnik učenja, test za samoprovjeru
10. Blok predavanja: Uvod u onečišćenje i zagađenje; Tlo, Voda, Zrak
11. Blok vježbi: Onečišćenje i zagađenje
12. Blok predavanja: Prostorno planiranje; Veliki zahvati u okolišu; Studije utjecaja na okoliš
13. Blok predavanja: Globalne klimatske promjene; Geološka baština; Medicinska geologija
14. Blok vježbi: Geologija okoliša i društvo
15. Blok online aktivnosti: Forum; dnevnik učenja, test za samoprovjeru

Obveze studenata za potpis:
1) Prisustvo na nastavi (smije se izostati najviše 3 puta, tj. 25% f2f nastave)
2) Sudjelovanje s minimalno jednim postom u svakom od 5 online foruma
3) Pisanje dnevnika učenja s mentalnim mapama
4) Riješavanje 3 online testa za samoprovjeru (svaki test moguće je pokušati riješiti 3 puta, minimalno treba riješiti 80%)

Raspodjela ECTS bodova prema aktivnostima (1 ECTS = 25-30 sati rada, 3 ECTS = 75-90 sati rada):
1) Pohađanje nastave: 1 ECTS (36 školskih sati = 27 punih sati)
2) Usmeni ispit: 1 ECTS (23-38 sati učenja = 5-7 dana učenja)
3) Online aktivnosti: 1 ECTS (25 sati)

Način polaganja ispita:
Ocjena se formira na temelju znanja studenta na usmenom ispitu.

Obvezna literatura:
Svi materijali (interna skripta, prezentacije s predavanja, e-bookovi i linkovi) objavljeni u e-kolegiju u sklopu LMS Merlin
Dopunska literatura:
Keller, E.A. (2000): Introduction to environmental Geology, 8th edition, Prentice Hall, New Jersey.
Montgomery, C.W. (2006): Environmental Geology, 7th edition, McGraw-Hill Companies, New York.
Ispitni rokovi:
Objavljeni u ISVU

 

Obavezna literatura:1. Svi materijali (interna skripta, prezentacije s predavanja, e-bookovi i linkovi) objavljeni u e-kolegiju u sklopu LMS Merlin
Preporučena literatura:1. Keller, E.A. (2000): Introduction to environmental Geology, 8th edition, Prentice Hall, New Jersey.
Montgomery, C.W. (2006): Environmental Geology, 7th edition, McGraw-Hill Companies, New York.

 

Ishodi učenja: