Geologija ležišta fluida

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Malvić


Izvođači: prof. dr. sc. Tomislav Malvić, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: 1. CILJEVI PREDMETA

Usvajanje znanja preddiplomske razine o sustavima ležišta fluida u podzemlju, posebice sustavima ugljikovodika.

2. UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE

Položeni "Osnove mineralogije i petrologije" (I. semestar) i "Opća geologija" (II. semestar). Poznavanje osnovnih fizikalnih veličina i njihovih izvedenica. Poznavanje osnova kartografije.

3. ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA

Dano u posebnom modulu kolegija unutar ISVU-a.

4. OČEKIVANI ISHODI NA RAZINI PREDMETA

Dano u posebnom modulu kolegija unutar ISVU-a.

5. SADRŽAJ KOLEGIJA
Predavanje po tjednima (približno prate):
1. Uvodne napomene te predavanje o rezervama te proizvodnji nafte i plina u Hrvatskoj i svijetu
2. Osnovna fizikalna svojstva nafte
3. Optička i biološka opažanja ugljikovodika u uzorcima
4. Podrijetlo i nakupljanje ugljikovodika
5. Geologija nafte Hrvatske
6. Petrofizikalna svojstva ležišnih stijena
7. Geofizička mjerenja u bušotinama (karotaža)
8. Podjela rezervi ugljikovodika
9. Metode proračuna rezervi ugljikovodika
10. Sadržaj elaborata o rezervama

Vježbe po tjednima (približno prate):
1. prva 3 tjedna vježbe i praktikum iz luminiscencije;
2. oko 8 tjedana vježbe iz kartiranja i računa rezervi.
Obadvoje se radi u skupinama.

6. OBVEZE STUDENATA
Uredno pohađat nastavu i kontinunirano učiti. Opskrbiti se preporučenom literaturom. Dopušteno je po 3 izostanka s predavanja i vježbi. Ako student ima 50 i više % izostanaka od ukupnoga broja sati nastave, ne može opravdati izostanke, već ponovno upisuje kolegij.

7. PRAĆENJE RADA STUDENATA
Kolokvijima i usmenim propitivanjem tijekom nastave. Pregledom projetnih zadataka (vježbi).

8. NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA
Studenti koji ostvare pravo na ocjenu (vidjeti izostanke) mogu istu zaslužiti tijekom semestra dobivanjem prolazne ocjene iz svih danih kolokvija te svih ocjenjivanih programa. Ona načeleno predstavlja zbirnu prosječnu ocjenu svih dobivenih tijekom semestra, no profesor zadržava diskrecijsko pravo određivanja konačne (veće ili manje od tako izračunate). Svatko tko na taj stekne pravo na ocjenu izvrstan (5) mora izaći i na usmeni ispit. Svatko tko želi višu ocjenu od stečene na prethodno opsianih način mora izaći na usmeni ispit. Svatko tko na prethodni način nije stekao konačnu ocjenu do kraja semestra mora izaći na usmeni ispit. Na usmenom ispitu se načelno odgovoraju dijelovi koji nisu položeni ili su položeni slabijom ocjenom od one koju se želi dobiti na ispitu. Profesor zadržava pravo ispitati bilo koji dio gradiva predavan tijekom semestra.

9. LITERATURA

Dana je u posebnom modlu ISVU-a.

Kroz semestar se održavaju dva kolokvija, te jedan ocjenjivački program (kartiranje). Usmenom dijelu ispita se može pristupiti s ciljem dobivanja bolje ocjene ili se mora doći zbog ispravljanja negativno ocjenjenih kolokvija/programa.

 

Obavezna literatura:1. Malvić, Tomislav (2015): Upute za uporabu planimetra
2. Velić, Josipa; Malvić, Tomislav; Cvetković, Marko (2015): Geologija i istraživanje ležišta ugljikovodika
Preporučena literatura:1. Malvić, T.; Velić, J. (2008): Geologija ležišta fluida

 

Ishodi učenja:1. Razumjeti podrijetlo ugljikovodika i drugih fluida u podzemlju, uvjete njihovoga nakupljanja i fizikalna svojstva takvih sustava.
2. Prikazati prostornu raspodjelu stijena i fluida u podzemlju profilima i kartama.
3. Razumjeti različite vrste karotaže i uporabu rezultata u interpretaciji podzemlja.
4. Razumjeti različite sustave kategorizacije i klasifikacije rezervi ugljikovodika i geotermalne energije.