Ekonomika naftnog rudarstva

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelji: prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Lucija Jukić, mag. ing. petrol. (A, P)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja ekonomike naftnog rudarstva, kao i primjena stečenih znanja u poslovanju u naftnom inženjerstvu.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi:
Razumijevanje ekonomske analize poslovanja
Razumijevanje ekonomskih značajki naftne industrije
Razumijevanje osnovnih načela poslovanja u naftnoj i plinsko industriji


Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4 10 ishoda):
Analiza kretanja cijena nafte i plina
Proračunavanje troškova poslovanja
Ocjena investicijskih ulaganja u naftnoj industriji
Razumijevanje funkcioniranja tržišta nafte i plina

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
Predavanja Vježbe
P1 Uvod u ekonomiku naftnog rudarstva V1 Uvod u ekonomiku naftnog rudarstva
P2 Osnovni pojmovi u ekonomici V2 Vrste konkurencije na tržištu
P3 Osnovni elementi ponude i potražnje V3 Kretanje cijena nafte na tržištu u odnosu na ponudu i potražnju, self test ponuda i potražnja
P4 Elastičnost ponude i potražnje V4 Elastičnost ponude i potražnje primjeri, self test
P5 Organizacija poslovanja V5 Primjeri organizacije poslovanja
P6 Poslovne knjige i financijski dokumenti u poduzeću V6 Analiza financijskih dokumenata
P7 Vrijednosni papiri i burze kapitala V7 Analiza poslovanja na burzama kapitala
P8 Ekonomske značajke naftnog rudarstva V8 Posebnost investiranja naftnih kompanija
P9 Analiza kretanja cijena nafte kroz povijest V9 Analiza kretanja cijena nafte kroz povijest primjeri utjecaja
P10 Tržišta nafte i plina V10 Primjer trgovine naftom na različitim tržištima
P11 Troškovi u poslovanju V11 Metode izračuna fiksnih i varijabilnih troškova poslovanja
P12 Sredstva u poduzeću V12 Proračun potrebnih sredstava u poduzeću
P13 Investicije u poduzeću V13 Primjeri investicija u poslovanju
P14 Investicijsko odlučivanje V14 Izvedba investicijskog projekta
P15 Metode za ocjenu investicijskih ulaganja V15 Metode za ocjenu investicijskih ulaganja proračuni

Obveze studenata:
Redovito pohađanje nastave, rješavanje zadataka i testova na Merlinu i na vježbama.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):
Pohađanje nastave 0,5 Istraživanje 0
Projekt 0 Referat 0
Kolokviji 0 Seminarski rad 0
Praktični rad 0,5 Usmeni ispit 3
Pismeni ispit 0,5 (Ostalo upisati) 0

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Tijekom semestra kontinuirano se nadgleda pohađanje nastave kao i rješavanje zadataka tijekom semestra kao i uspjeh na ispitu.

Ispitni rokovi:
Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi.

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: