Površinska eksploatacija

Osnovni podaci

ECTS: 7.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja45
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s upravnim postupkom za ishođenje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina sukladno rudarskoj i drugoj legislativi.
Upoznavanje sa načinima otvaranja površinskog kopa, metodama eksploatacije i tehnologijama eksploatacije na površinskim kopovima

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- poznavati zakonsku regulativu i postupke ishođenja koncesije,
- poznavati raziličite metode eksploatacije mineralnih sirovina,


Predavanja:
P1 Uvodno predavanje. Zakon o rudarstvu.
P2 Ishođenje koncesije za istraživanje i eksploataciju, oduzimanje koncesije.
P3 Zakon o rudarstvu koncesija, projekti. Ostali propisi lokacijska dozvola, procjena utjecaja na okoliš i prirodu, vode, šume.
P4 Fizičko-mehaničke značajke važne u površinskoj eksploataciji.
P5 Inženjersko-geološke klasifikacije. Osnovni pojmovi površinske eksploatacije.
P6 Otvaranje površinskih kopova.
P7 I Kolokvij.
P8 Termin rezerviran za terensku nastavu
P9 Koeficijenti otkrivke. Otpori kopanja. Načini otvaranje pov. kopova. Usjeci otvaranja.
P10 Sustavi eksploatacije, Odabir bagera, Vrste bagera
P11Kapaciteti bagera cikličkog načina rada, Bager lopatar.
P12 Hidraulički bager lopatar. Dreglajn, Rotorni bager. Bager vedričar.
P13 Ostale tehnologije dobivanja.
P14 Odvodnjavanje površinskog kopa. .
P15 II Kolokvij


VJEŽBE:
V1 - Uvodne vježbe. Upoznavanje sadržajem predmeta, načinom izvođenja vježbi i načinom stjecanja ocjene.
V2 - Površinska eksploatacija. Zakon o rudarstvu. Prikaz načina dobivanja mineralnih sirovina
V3 - Istraživanje mineralnih sirovina.
V4 - Geometrijske veličine površinskog kopa.
V5 - Izrada I. programa. Kosine etaža površinskog kopa
V6 - Predaja I programa. Studenti dovršavaju prvi program te ga predaju na pregled. Nakon pregleda studenti popravljaju greške u programu.
V7 - Bageri cikličkog načina rada
V8 - Termin rezerviran za terensku nastavu
V9 - Bageri kontinuiranog načina rada načina rada.
V10 - Izrada II programa Jednostavni bestransportni sustav prebacivanja otkrivke u otkopani prostor.
V11 -Bageri kontinuiranog i diskontinuiranog načina rada i njihova primjena. (Prikazivanje filma)
V12 - Odvodnjavanje površinskog kopa
V13 - Pripreme za izradu III programa.
V14 - Izrada III programa Dimenzioniranje odvodnog kanala
V15 - Ispravke programa. Studentima se vraćaju pregledani programi. Studenti uz nadzor asistenta ispravljaju eventualne pogreške u programima.

Obveze studenata: Obvezno prisustvovanje na predavanjima, vježbama i terenskoj nastavite izrada tri programa.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Ocjena kolokvija, programa i usmeni ispit.

Ispitni rokovi: Zimski (3 termina),Ljetni (3 termina), jesenski (3 termina) i dekanski (1 uskršnji i 1 jesenski).

 

Obavezna literatura:1. Predavanja dostupna na web stranicama RGN-fakulteta (site Darka Vrkljana)
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: