Podzemna eksploatacija

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivo Galić


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivo Galić, dipl. ing. (T)

Izvođači:doc. dr. sc. Branimir, Farkaš dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Prikazati osnovne značajke podzemne eksploatacije.
Prikazati značajke mineralnih sirovina i radne sredine.
Definirati kartografske podloge koje se koriste u rudarstvu.
Definirati metodologiju istraživanja ležišta.
Prikazati geometrizaciju ležišta (izrada geološkog modela) primjenom suvremenih tehnika rada (računala i namjenskih programa).
Definirati kategorizaciju i klasifikaciju rezervi mineralnih sirovina.
Definirati metodologiju proračuna rezervi mineralnih sirovina (metode i postupak).
Definirati eksploatacijsko polje i veličine otkopnih jedinica.
Obraditi vrste i prikazati geometrizaciju rudarskih podzemnih prostorija (primjenom računala i namjenskih programa).
Prikazati razvoj podzemnih rudarskih radova (način otvaranja kopova, razrada, priprema i otkopavanje ležišta).
Definirati strukturu tehnološkog procesa podzemne eksploatacije.
Definirati tehničke parametre podzemne eksploatacije i čimbenike odabira metode podzemne eksploatacije mineralnih sirovina.
Definirati metode podzemne eksploatacije po grupama.
Obraditi metode podzemne eksploatacije mineralnih sirovina.
Obraditi metode podzemne eksploatacije mineralnih sirovina na slojevitim ležištima.
Prikazati mogućnosti primjene novih tehnoloških metoda otkopavanja.
Definirati utjecaj podzemne eksploatacije na okoliš.
Prikazati metodologiju ocjene uspješnosti rudarskih aktivnosti i procjenu vrijednosti očekivanih rezultata istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.
Prikazati tehno-ekonomsku analizu uspješnosti (efikasnosti) eksploatacije mineralnih sirovina.

ISHODI UČENJA
Definirati osnovne pojmove o podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina - razina 1.
Prisjetiti se i objasniti značajke mineralne sirovine i radne sredine - razina 1-2.
Objasniti načine (vrste) i postupak istraživanja mineralnih sirovina - razina 3.
Opisati kategorizaciju i klasifikaciju rezervi mineralnih sirovina u općem slučaju - razina 3-4.
Primijeniti postupak utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina - razina 3-4.
Kreirati model ležišta i kartu rezervi mineralnih sirovina - razina 5-6.
Primijeniti metode proračuna obujma i izračunati rezerve mineralnih sirovina - razina 3-4.
Navesti i opisati vrste podzemnih prostorija - razina 1-2.
Dizajnirati prostorije otvaranja, razrade, pripreme i otkopavanja ležišta podzemnim kopom - razina 6.
Objasniti strukturu tehnološkog procesa podzemne eksploatacije mineralnih sirovina - razina 1-2.
Objasniti metode podzemne eksploatacije mineralne sirovine - razina 1-2.
Odabrati metodu podzemne eksploatacije mineralne sirovine, za određene uvjete (kriterije) - razina 4-5.
opisati utjecaj podzemne eksploatacije na okoliš i način sanacije- razina 4-5-6.
Opisati i pojasniti tehno-ekonomsku analizu uspješnosti (efikasnosti) eksploatacije mineralnih sirovina - razina 4-5.
Riješiti i prezentirati način istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina - razina 5-6.

PREGLED SADRŽAJA PREDMETA (PREDAVANJA+VJEŽBE) PO TJEDNIMA ODRŽAVANJA NASTAVE
PREDAVANJA
1 Uvodni dio o rudarstvu i podzemnoj eksploataciji. Značajke radne sredine
2 Kartografski prikazi u rudarstvu
3 istraživanje mineralnih sirovina i proračun rezervi
4 Otvaranje i razvoj podzemnog kopa. Razvrstavanje i izrada rudarskih podzemnih prostorija
5 Određivanje veličina otkopnih jedinica. Razvoj podzemnih rudarskih radova
6 Proces podzemnog načina eksploatacije
7 Metode podzemne eksploatacije mineralnih sirovina. a) Tehnički parametri podzemne eksploatacije
8 b) Čimbenici za odabir metode podzemne eksploatacije mineralnih sirovina
9 c) Razvrstavanje metoda podzemne eksploatacije
10 d) M.P.E. na neslojevitim (masivnim) ležištima
11 e) M.P.E. na slojevitim ležištima
12 f) Mogućnost primjene novih tehnoloških metoda otkopavanja
13 Deformacije površine kao posljedica podzemne eksploatacije
14 Tehno-ekonomska analiza uspješnosti (efikasnosti) načina eksploatacije. a) Kriteriji za odabir načina eksploatacije mineralne sirovine po mjestu izvođenja rudarskih radova (površinska ili podzemna eksploatacija
15 b) Osnovni tehno-ekonomski pokazatelji uspješnosti (efikasnosti) eksploatacije mineralnih sirovina

VJEŽBE
1-15 Izrada cjelovitog programa (projekta) tijekom semestra koji uključuje:
1. Formiranje datoteke za proračun rezervi i ekonomskih vrijednosti.
2. Formiranje datoteke za detaljan prikaz grafičkih podataka
3. Rješavanje grafičkih zadataka (u microstation-u) - ograničenje ležišta i izrada obračunskih presjeka
a) Postavljanje situacijske karteu kao podloge za detaljnu obradu podataka.
b) Raspoređivanje istražnih radova, prema zadanim koordinatama
c) Unos podataka iz stupova (strukturnih) bušotina
d) Okonturenje i kategorizacija ležišta
e) Ograničenje eksploatacijskog polja i unos koordinata e.p. u tablicu
f) Pozicioniranje paralelnih presjeka po cijelom ležištu
g) Crtanje presjeka ležišta i granica proračuna obujma (ležišta).
h) Proračun i prikaz površine projekcije ležišta i površine presjeka ležišta.

4. Rješavanje računskog zadatka (excel) - proračun rezervi
Proračun bilančnih i eksploatacijskih rezervi mineralne sirovine, i to:

a) metodom paralelnih vertikalnih presjeka (glavna)
b) metodom srednje artimetičke vrijednosti (kontrolna)

5. Izrada projektnih rješenja (microstation)
a) Rješenje načina otvaranja, razrade i pripreme podzemnog kopa na ograničenom ležištu
b) Rješenje načina otkopavanja ograničenog ležišta

6. Proračun ekonomskih vrijednosti (excel) podzemnog kopa (troškovi, prihod, dobit)
7. Formiranje datoteke, s nazivom programa, u Wordu sa slijedećim zadacima:
a) Kratki opis eksploatacijskog polja
b) Umetanje (importiranje) slike 1- situacijska i geološka karta eksploatacijskog polja c) Opis: način istraživanja, raspored istražnih radova (bušotina) i kategorizacija
d) Umetanje tablice 1-Podaci o istražnim bušotinama
e) Umetanje (importiranje) slike 2- karta rezervi
f) Opis glavne metode proračuna obujma
g) Umetanje (importiranje) slike 3- poprečni presjeci
h) Umetanje tablice 2-Proračun ukupnog obujma, prema MPP
i) Opis postupka dobivanja bilančnih i eksploatacijskih rezervi -Umetanje tablice 3
j) Opis kontrolne metode proračuna obujma
k) Umetanje tablice 4- Kontrolni proračun ukupnog obujma ležišta
l) Prikaz razlike proračuna između glavne i kontrolne metode
m) Opis načina otvaranja, razrade i pripreme ležišta
n) Opis načina otkopavanja ležišta
n) Umetanje slike 4- karta otvaranja, razrade i pripreme podzemnog kopa
o) Opis proračuna ekonomskih vrijednosti podzemnog kopa-tablica 5
p) Zaključak, temeljem tablice 5, da li će analizirani podzemni kop biti rentabilan

8. Formiranje izlazne datoteke (adobe reader)

TERENSKA NASTAVA
1dan Obilazak podzemnog kopa uz stručno vodstvo nastavnika i tehničkog rukovoditelja. Upoznavanje s cjelokupnim procesom eksploatacije mineralne sirovine.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
kolokviji
1. Pisanje pismenog testa: odgovaranje na 10 pitanja nasumično odabranih iz opusa od 125 pitanja,vezanih uz prvi dio predavanja
2. Pisanje pismenog testa: odgovaranje na 10 pitanja nasumično odabranih iz opusa od 140 pitanja,vezanih uz drugi dio predavanja

OBVEZE STUDENATA
Predavanja
1 Prisustvovanje na 2/3 predavanja.
Vježbe
1 Prisustvovanje na 4/5 vježbi.
2 Izrada cjelovitog programa u digitalnoj formi.
3 Kolokviranje programa.

 

Obavezna literatura:1. Galić, I. i Farkaš, B. (2014): Interni materijali i skripta iz podzemne eksploatacije.
2. Nuić, J., Živković, S., Galić, I. (2003): Uvod u rudarstvo. RGNF Zagreb.
3. Živković, S., Nuić, J., Vrkljan, D. (1999): Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina. RGNF Zagreb.
Preporučena literatura:1. William A. Hustrulid, Richard L. Bullock (2001): Undergound mining methods, 728 pages. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration.

 

Ishodi učenja: