Otpornost materijala

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: doc. dr. sc. Ivica Skozrit


Izvođači: doc. dr. sc. Ivica Skozrit, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja45
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Stjecanje vještina i znanja iz mehanike deformabilnih tijela kao temeljnih saznanja potrebnih za razumijevanje i primjenu u teoretskim i praktičnim disciplinama u području rudarstva i geotehnike.

Očekivani ishodi učenja: Razumijevanje osnovnih pojmova (normalno i posmično naprezanje; duljinska, kutna i obujamska deformacija). Poznavanje zakonitosti između opterećenja, deformacija i naprezanja. Sposobnost samostalnog rješavanja i dimenzioniranja jednostavnih linijskih nosača na osnovna opterećenja. Samostalna analiza i grafičko prikazivanje rezultata.

Sadržaj predmeta: P1 Definicije geometrijskih karakteristika ravnih poprečnih presjeka: aksijalni, devijatorski i polarni momenti tromosti, radijus tromosti, momenti otpora, statički moment površine poprečnog presjeka. Steinerov teorem, Mohrova kružnica momenata tromosti. V1 Geometrijske karakteristike poprečnih presjeka ravninskih nosača. P2 Temelj samac i potporni zidovi. Sile i naprezanja na tlo. Sigurnost na prevrtanje i sigurnost protiv klizanja potpornih zidova. V2 Temelji. P3 Uvod u mehaniku materijala. Fizikalno mehanička svojstva materijala. Hookeov zakon: dijagram. Koeficijent sigurnosti, kritična i dopuštena naprezanja, vjerojatnost loma. Opće pretpostavke i metode rješavanja problema. St. Venantov princip i princip superpozicije. Linijski nosači. V3 Potporni zidovi. P4 Vlačna normalna naprezanja. Utjecaj vlastite težine i temperature. Mohrove kružnice naprezanja. V4 Vlačna naprezanja; statički određeni sustavi; Mohrova kružnica naprezanja. P5 Elastična stabilnost ravnih štapova opterećenih na tlak. Eulerova kritična sila izvijanja, dijagram. Mohrova kružnica naprezanja. V5 Vlačna naprezanja; statički neodređeni sustavi. P6 Uvijanje ravnih štapova okruglog poprečnog presjeka. Izrazi i dijagrami naprezanja. Uvjet krutosti. Mohrova kružnica naprezanja. V6 Tlačna naprezanja; dimenzioniranje vlačnih i tlačnih štapova rešetkastog nosača. P7 Smicanje. Proračun spojeva i spojnih sredstava: varovi. V7 Uvijanje; Mohrova kružnica naprezanja. P8 Smicanje. Proračun spojeva i spojnih sredstava: vijci i zakovice. V8 I. kolokvij: sadržaj P1 do P6 i V1 do V7. P9 Čisto savijanje. Izrazi i dijagrami naprezanja. V9 Spojna sredstva: varovi. P10 Savijanje poprečnim silama. Dijagrami naprezanja. Dimenzioniranje nosača. Mohrove kružnice naprezanja. V10 Spojna sredstva: vijci i zakovice. P11 Diferencijalna jednadžba elastične linije nosača na savijanje za različite slučajeve opterećenja. V11 Savijanje poprečnim silama; dimenzioniranje grednog nosača. P12 Uvjet krutosti nosača na savijanje. Određivanje progiba metodom analogne grede (Mohrova analogija). V12 Savijanje poprečnim silama; dimenzioniranje konzolnih nosača. P13 Analiza naprezanja. Tenzor naprezanja. Smjerovi i veličine glavnih naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja. Veze između unutarnjih sila i komponenata tenzora naprezanja. Analiza deformacija. Tenzor deformacija. Veze između komponenata tenzora naprezanja i komponenata tenzora deformacija za aksijalno, ravninsko i prostorno stanje. V13 Određivanje progiba nosača metodom analogne grede. P14 Eksperimentalne metode u analizi stanja naprezanja i deformacija: fotoelasticimetrija i tenzometrija. V14 Drugi kolokvij: sadržaj P7 do P12 i V9 do V13 P15 Složena opterećenja. V15 Prostorno, ravninsko i linijsko stanje naprezanja.

Obveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.

Načini polaganja ispita:
Za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze, polaganje ispita je pismeno i usmeno. Osim polaganja cjelokupnog ispita na ispitnim rokovima, studenti mogu tijekom semestra izlaziti na kolokvije te se prema ostvarenim rezultatima potpuno ili djelomično osloboditi ispita.

 

Obavezna literatura:1. I. Alfirević (1995): Nauka o čvrstoći 1
2. T. Mališ i A. Jaguljnjak Lazarević (): Predavanja iz Otpornosti materijala na sustavu za e-učenje Merlin (interna skripta)
Preporučena literatura:1. Hearn, E. J.: Mechanics of materials Vol. 1, Vol. 2, PergamonPressLtd., 1977.
2. V. Šimić (1992): Otpornost materijala 1

 

Ishodi učenja: