Otpornost materijala

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: doc. dr. sc. Ivica Skozrit


Izvođači: doc. dr. sc. Ivica Skozrit, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Stjecanje temeljnih znanja iz analize naprezanja i deformacija elastičnog kontinuuma u stanjima jednostavne ravnoteže.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta: - shvatiti pojmove naprezanja i deformacija, - definirati zakonitosti između naprezanja i deformacija za linearno elastični kontinuum, - usporediti i analizirati realni i proračunski model, - riješiti proračunske modele konstrukcija u kojima postoje jednoosna ili jednostavna stanja naprezanja.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 Geometrijske karakterisitike ravnih poprečnih presjeka: aksijalni, devijatorski i polarni momenti tromosti, radijus tromosti, momenti otpora, statički moment površine. Steinerov teorem, Mohrova kružnica momenata tromosti.
V1 Analitičko i grafičko određivanje glavnih momenata tromosti jednostavnih i složenih poprečnih presjeka.
P2 Proračun opterećenja i naprezanja na tlo: temelja samaca, gravitacijskih i konzolnih potpornih zidova.
V2 Proračun naprezanja na tlo centrično i ekscentrično opterećenih temelja samaca.
V3 Proračun stabilnosti gravitacijskih i konzolnih potpornih zidova. Kontrola naprezanja na tlo.
P3 Aproksimacija realnog modela proračunskim: fizikalno mehaničke karakteristike materijala, geometrijske i materijalna idealizacija, štapni podmodel. Pojam naprezanja i deformacija, veza naprezanja i deformacija.
P4 Eksperimentalni podaci o vezi naprezanja i deformacija (vlačna proba, ispitivanje materijala na pritisak i posmik), Hookeov zakon, konstante elastičnosti materijala.
P5 Vlačno opterećeni ravni štapovi: opis proračunskog modela, naprezanja i deformacije, Mohrova kružnica naprezanja.
P6 Utjecaj vlastite težine, statički neodređeni sustavi: plan pomaka i pad temperature.
V4 Proračun naprezanja i deformacije ravnih vlačno opterećenih štapova, Mohrova kružnica naprezanja. Plan pomaka i proračun statički neodređenih sustava.
P7 Tlačno opterečeni ravni štapovi: opis proračunskog modela, pojam elastične stabilnosti, naprezanja i deformacije, Mohrova kružnica naprezanja.
V5 Proračun utjecaja pada temperature na statički neodređene konstrukcije. Proračun elastične stabilnosti štapova jednostavnog poprečnog presjeka.
P8 Torzija ravnih štapova: opis proračunskog modela, naprezanja i deformacije, Mohrova kružnica naprezanja.
V6 Proračun naprezanja i deformacija štapa opterećenog na uvijanje, uvjet čvrstoće i krutosti, Mohrova kružnica naprezanja.
P9 Čisti posmik (odrez): opis proračunskog modela, naprezanja i deformacije, spojna sredstva: varovi.
V7 Spojna sredstva: proračun varova.
P10 Spojna sredstva: zakovice i vijci.
V8 I. kolokvij: gradivo V1-V6 i P1-P8
V9 Spojna sredstva: proračun zakovica i vijaka.
P11 Čisto savijanje ravnih štapova i savijanje poprečnim silama: opis proračunskog modela, naprezanja, diferencijalna jednadžba progibne linije.
V10 Proračun naprezanja nosača opterećenih na savijanje poprečnim silama.
V11 Proračun progiba nosača opterećenih na savijanje Mohrovom analogijom.
P12 Rješavanje diferencijalna jednadžba progibne linije nosača opterećenih na savijanje. Mohrova analogija, grafoanalitička metoda određivanja progiba.
P13 Eulerova kritična sila izvijanja. Eulerova hiperbola.
V12 Proračun Eulerove kritične sile izvijanja.
P14 Hookeov zakon za prostorno i ravninsko stanje naprezanja, te ravninsko stanje deformacija. Smjerovi i veličine glavna naprezanja i deformacija za ravninska stanja. Spremnici, rezervoari i kotlovi.
V13 Analitički i grafički proračun glavnih naprezanja za ravninsko stanje.
P15 Eksperimentalne metode.
V14 II. kolokvij: gradivo V7-V12 i P9-P13

Obveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.

Načini polaganja ispita:
Za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze, polaganje ispita je pismeno i usmeno. Osim polaganja cjelokupnog ispita na ispitnim rokovima, studenti mogu tijekom semestra izlaziti na kolokvije te se prema ostvarenim rezultatima potpuno ili djelomično osloboditi ispita.

 

Obavezna literatura:1. I. Alfirević (1995): Nauka o čvrstoći 1
2. T. Mališ i A. Jaguljnjak Lazarević (): Predavanja iz Otpornosti materijala na sustavu za e-učenje Merlin (interna skripta)
Preporučena literatura:1. D. Bazjanac, Nauka o čvrstoći, Tehnicka knjiga, Zagreb, 1973
2. V. Šimić (1992): Otpornost materijala 1

 

Ishodi učenja: