Sistematska mineralogija

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Sondi


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Tomislav Brenko, mag. geol. (PK)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja45
Vježbe u praktikumu30
 

Opis predmeta: Upoznavanje osnovnih obilježja pojedinih mineralnih grupa i mineralnih vrsta uz razmatranje odnosa između kemizma, kristalne strukture, fizičkih svojstava i uvjeta formiranja i morfologije kristala i mineralnih agregata. Područje stabilnosti pojedinih minerala, polimorfni prijelazi, subsolidus reakcije, alteracije. Upotreba minerala. Makroskopsko prepoznavanje minerala.

Uvjeti za upis su položen ispit iz Opće mineralogije i Kemije.

Studenti usvajaju osnovna znanja iz sistematske mineralogije koja su im neophodna za razumijevanje gradiva iz predmeta koje će upisati na višim godinama studija.
1. Studenti će ovladati znanjem o osnovnim kristalokemijskoj klasifikaciji minerala.
2. Studenti će moći prepoznavati najvažnije tipove minerala i opisati njihova fizička i kemijska svojstva.
3. Studenti će s usvojenim znanjem biti u mogućnosti aktivno sudjelovati u nastavi i vježbama na kolegijima koje će upisivati na višim godinama studija.

Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati nastavu (ne smiju izostati više od 3 puta s predavanja i 3 puta s vježbi), polagati 3 kolokvija iz teoretskog znanja te 1 kolokvij i 3 usmene provjere iz praktičnog rada (vježbe). Studenti imaju i obavezu prezentirati seminarski rad na zadanu temu.

Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati nastavu (ne smiju izostati više od 3 puta s predavanja i 3 puta s vježbi), polagati 3 kolokvija iz teoretskog znanja te 1 kolokvij i 3 usmene provjere iz praktičnog rada (vježbe). Studenti imaju i obavezu prezentirati seminarski rad na zadanu temu.
Pravo na potpis i izlazak na pismeni ispit imaju samo studenti koji su uspješno položili 2 kolokvija iz teoretskog znanja (više od 60% ostvarenih bodova po kolokviju) i dobili pozitivnu ocjenu iz praktičnog rada (vježbe). Ocjena praktičnog rada obuhvaća 2/3 ocjene iz završnog kolokvija pisanog na vježbama i 1/3 prosječne ocjene iz 3 usmene provjere praktičnog znanja. Za pravo na potpis studenti moraju prezentirati i seminarski rad. Studenti koji nisu stekli te uvjete moraju ponovo upisati predmet.
Samo studenti koju su dobili potpis imaju pravo pristupiti pismenom ispitu. Pismeni ispit se sastoji od praktičnog i teoretskog dijela. Samo studenti koji polože praktični dio pismenog ispita mogu pristupiti teoretskom dijelu pismenog ispita
Praktični dio pismenog ispita sastoji se iz 2 dijela:
1. pisanja formula minerala (nosi 50% bodova praktičnog dijela pismenog ispita),
2. prepoznavanja minerala i opisa njihovih svojstava (nosi 50% bodova praktičnog dijela pismenog ispita).
Da bi položili praktični dio pismenog ispita studenti moraju napisati najmanje 30 točnih formula od kojih su 10 formule silikata, moraju točno prepoznati barem 3 od 5 dobivenih minerala i iz opisa minerala moraju skupiti barem 30 od mogućih 65 bodova. Također, broj stečenih bodova mora biti viši od 60% mogućih bodova iz oba dijela pismenog ispita.

Konačna ocjena izračunava se iz prosjeka tri ocjene:
1. Ocjena iz tri kolokvija teoretskog znanja koja se generira iz prosječnog postotka ostvarenih bodova na sva tri kolokvija.
2. Prosječna ocjena generirana iz ocjena praktičnog rada i praktičnog dijela pismenog ispita.
3. Ocjena teoretskog dijela pismenog ispita
Ocjena iz kolokvija i pismenog ispita (teoretskog i praktičnog dijela) prema postotku ostvarenih bodova:
više od 60% do 70% - 2
više od 70% do 80% - 3
više od 80% do 90% - 4
više od 90% - 5Predavanja
P1 Klasifikacija minerala. Kristalokemijska klasifikacija. Samorodni elementi. Metali. Polumetali i nemetali.
P2 Sulfidi i njihovi analozi i sulfosoli.
P3 Halogenidi.
P4 Oksidi i hidroksidi.
P5 Nitrati, karbonati i borati.
P6 Sulfati, kromati, molibdati, volframati
P7 Fosfati, arsenati vanadati.
P8 Nezosilikata i nezosubsilikata.
P9 Sorosilikati i ciklosilikati.
P10 Inosilikati: grupa piroksena, piroksenoidi .
P11 Inosilikati: grupa amfibola i lančasto.slojeviti silikati.
P12 Filosilikati: grupa talka-pirofilita, grupa tinjaca, grupa vermikulita.
P13 Filosilikati: grupa smektita, grupa klorita, grupa kaolinita-serpentina, grupa apofilita.
P14 Tektosilikati: grupa nefelina.kaliofilita, grupa leucita, feldspati.
P15 Tektosilikati: grupa sodalita.nozeana, niz skapolita, zeoliti.


Vježbe
V1 Upoznavanje s ciljevima i metodama praktičnog rada. Provjera predznanja potrebnog za praćenje kolegija.
V2 Svojstva, prvenstveno fizička, koja se koriste u determinaciji minerala.
V3 Provjera znanja ,kolokvij, iz svojstava minerala.
V4 Upoznavanje s najčešćim i najvažnijim prirodnim mineralima: samorodni elementi, sulfidi ,njihovi analozi, i sulfosoli.
V5 Upoznavanje s najčešćim i najvažnijim prirodnim mineralima: halogenidi, oksidi i hidroksidi ,1. dio,.
V6 Upoznavanje s najčešćim i najvažnijim prirodnim mineralima: oksidi i hidroksidi ,2. dio,.
V7 Upoznavanje s najčešćim i najvažnijim prirodnim mineralima: karbonati, sulfati, fosfati.
V8 Ponavljanje gradiva i usmena provjera stečenog znanja.
V9 Upoznavanje s najčešćim i najvažnijim prirodnim mineralima: nezosilikati, nezosubsilikati,sorosilikati, ciklosilikati.
V10 Upoznavanje s najčešćim i najvažnijim prirodnim mineralima: inosilikati ,pirokseni i amfiboli,.
V11 Ponavljanje gradiva i usmena provjera stečenog znanja.
V12 Upoznavanje s najčešćim i najvažnijim prirodnim mineralima: filosilikati.
V13 Upoznavanje s najčešćim i najvažnijim prirodnim mineralima: tektosilikati.
V14 Ponavljanje gradiva i usmena provjera stečenog znanja.
V15 Završni kolokvij iz prepoznavanja minerala.

 

Obavezna literatura:1. Bermanec, V., 1999: Sistematska mineralogija, mineralogija nesilikata. Targa, Zagreb, 264 p.
2. Slovenec, D., Bermanec, V., 2006: Sistematska mineralogija mineralogija silikata. Denona, Zagreb, 359.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: