Strukturna geologija

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Student treba steći osnovna znanja o tipovima deformacijskih struktura u stijenama, načinima i metodama provedbe deskriptivne, kinematske i dinamičke strukturne analize.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
Nakon uspješno položenog kolegija studenti će moći:
Prepoznati i opisati tipove deformacijskih struktura u stijenama i njihove strukturne elemente na temelju opažanja na izdancima, na aerofoto snimkama i na refleksijskim seizmičkim profilima
Izmjeriti orijentaciju strukturnih elemenata pomoću geološkog kompasa i prikazati izmjerene podatke na stereogramu i na strukturnoj karti
Prepoznati strukturne elemente na geološkoj karti i opisati strukturne značajke prikazanog područja
Samostalno provesti deskriptivnu, kinematsku i dinamičku strukturnu analizu pukotina, rasjeda, bora i različitih tipova folijacija i lineacija u stijenama analizom na izdancima, na aerofoto snimkama i refleksijskim seizmičkim profilima.
PREGLED SADRŽAJA PREDMETA:
Uvod u kolegij, opis tipova naprezanja u Zemljinoj kori i njihov prostorni raspored (P1); Stereografska projekcija pravaca i ravnina: Izrada 1. i 2. programa (V1); Ponašanje stijena pri naprezanju ovisno o bočnim pritiscima, trajanju naprezanja, pornom tlaku i temperaturi (P2); Stereografska projekcija pravca koji leži u ravnini: Izrada 3. programa (V2); Koncept provedbe strukturne analize u stijenama: temeljni principi u deskriptivnoj, kinematskoj i dinamičkoj strukturnoj analizi (P3); Uporaba stereografske projekcije u rješavanju tipskih zadataka iz strukturne geologije: Izrada 4. programa (V3); Primjeri homogenih deformacija u stijenama putem čistog smicanja i izravnog smicanja (P4); Rotacija planarnih i linearnih strukturnih elemenata u stereografskoj projekciji, primjeri i zadaci (V4); Pukotine u stijenama (1. dio): Morfološke značajke na stijenakama pukotina i osnovni tipovi (P5); 1. kolokvij (V5); ); Pukotine u stijenama (2. dio): Genetska klasifikacija, raspored i orijentacija pukotina u odnosu na kogenetske rasjede i bore (P6); Metode u strukturnoj analizi pukotina: Izrada 5. i 6. programa (V6); Mehanika stijena u strukturnoj geologiji i dinamička strukturna analiza rasjeda i pukotina (P7); Proračun glavnih osi naprezanja na temelju orijentacije rasjeda i smičnih pukotina. Izrada 7. programa (V7); Rasjedi (1. dio) (P8); Interpretacija rasjeda na refleksijskim seizmičkim profilima u terenima s ekstenzijskom tektonikom. Izrada 8. i 9. programa (V8); Rasjedi (2. dio) (P9); Interpretacija rasjeda na refleksijskim seizmičkim profilima u terenima s kompresijskom tektonikom. Izrada 10. i 11. programa (V9); Bore (1. dio) (P10); 2. kolokvij (V10); Bore (2. dio) (P11); Deskriptivna analiza bora i izrada Pi-dijagrama: 12. program (V11); Folijacije i lineacije u tektonitima (1.dio) (P12); Proračun deformacije u stijenama na temelju budinaža: izrada 13. programa (V12); Folijacije i lineacije u tektonitima (2. dio) (P13); Prepoznavanje kinematskih indikatora u stijenama i odredba smjera smicanja: izrada 14. programa (V13); Strukturno-tektonske značajke terena za provedbu terenske nastave (P14); 3. kolokvij (V14); Terenska nastava (P15 i V15).
NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENTA:
Tijekom semestra obveza je studenta položiti barem 1 od 3 kolovija i dovršiti 14 programa koji se izvode na vježbama. Konačna ocjena čini prosjek ocjena postignutih na kolovijima i ocjenu iz usmenog dijela ispita.

 

Obavezna literatura:1. B. Tomljenović: Strukturna geologija (2013), nastavni materijal postavljen na mrežnim stranicama.
Preporučena literatura:1. Haakon Fossen: Structural geology, Cambridge Univ. Press, 2010.

 

Ishodi učenja: