Tehnika sigurnosti

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mario Klanfar


Izvođači: asistent Vjekoslav Herceg, mag. ing. min. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznati studente s pravnom regulativom u području zaštite na radu u rudarstvu i ergonomsko-sigurnosnim aspektima rudarske proizvodnje. Prenijeti znanja o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, plinovima i prašinama, požarima i eksplozijama u rudničkim prostorijama, dinamičkim pojavama, prodorima vode i žitkih materija u rudničke prostore. Upoznati studente s ostalim uzrocima ugrožavanja ljudi i materijalnih sredstava, tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite u tehnološkim procesima eksploatacije i oplemenjivanja mineralnih sirovina. Upoznati studente sa sredstvima osobne zaštite, službom spašavanja i prve pomoći.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi:
Razumijevanje principa zaštite radnika, objekata i uređaja u smislu kontinuiranog funkcioniranja rudarskog objekta/pogona. Mogućnost primjene znanja pri radu i organizaciji/projektiranju rudarskog objekta/pogona.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Prepoznavanje potencijalnih opasnosti pri eksploataciji mineralnih sirovina (površinska eksploatacija, podzemna eksploatacija, oplemenjivanje mineralnih sirovina). Znanje o izbjegavanju ili prevladavanju opasnosti, odnosno provođenje mjera zaštite ljudi i imovine od potencijalnih opasnosti.

Obveze studenata:
Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada seminara, pristupanje kolokvijima, obavljena terenska nastava.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata:
Studenti aktivno sudjeluju u izvođenju nastave kroz razradu primjera svakog aspekta tehnike sigurnosti. Dva puta tijekom semestra pristupaju pismenoj provjeri znanja putem kolokvija, uz mogućnost ispravka jednog od njih. Studenti izrađuju seminarski rad iz područja tehnike sigurnosti. Na usmenom ispitu studenti pokazuju u kojoj mjeri vladaju znanjem o tehnici sigurnosti i primjerima iz određenih područja i tehnologija.

 

Obavezna literatura:1. Prof.dr.Vesna Jovičić, Prof.dr. Miodrag Miljković, Doc.dr. Jerko Nuić, Doc.mr. Hamdija Huljić, Prof. dr. Milutin Vukić. (1987.), SIGURNOST I TEHNIČKA ZAŠTITA U RUDARSTVU, Udžbenik za studente rudarsko-geoloških fakulteta, 454 stranice, Tuzla
Preporučena literatura:1. I. Gulan (1997): Protupožarna tehnološka preventiva (404 stranice), Bilioteka Nading, Zagreb.
2. Thomas A. Hunter (1992): Engineering design for safety (298 str.), Westpoint, Connecticut.

 

Ishodi učenja: