Uvod u geotehnologiju

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: prof. dr. sc. Katarina Simon

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zlatko Briševac


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja45
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Stjecanje osnovnih saznanja o djelatnostima iz područja geotehnologije te općih specifičnih znanja iz pojedinih područja rudarstva, geološkog inženjerstva i naftnog rudarstva te njihove međusobne interakcije i značaja u okviru društveno-ekonomsko-pravnog i sociološkog konteksta.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
1. Razumjeti podatke o proizvodnji i potrošnji nafte i plina.
2. Opisati načine istraživanja nafte i plina
3. Opisati tehnološki proces izrade bušotine
4. Objasniti proizvodnu opremu i površinski sustav obrade proizvedenih ugljikovodika
5. Usporediti površinsku i podzrmnu eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina
6. Objasniti faze eksploatacije i načine otkopavanja čvrstih mineralnih sirovina
7. Opisati načine transporta čvrstih mineralnih sirovina
8. Nabrojati i opisati projektnu dokumentaciju koja se odnosi na utvrđivanje rezervi i eksploataciju mineralnih sirovina,izaštitu okoliša
9. Razumjeti potrebu zaštite na radu i nužnost njenog neprestanog unaprjeđivanja

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 Uvod u kolegij.
P2 Pojam i značenje geotehnologije.
P3 Raspolaganje prirodnim resursima.
P4 Osnovna svojstva ugljikovodika.
P5 Geofizička istraživanja i razrada ležišta ugljikovodika.
P6 Bušenje i opremanje bušotina.
P7 Proizvodnja, sabiranje i transport nafte i plina.
P8 Istraživanje i dobivanje podzemnih voda.
P9 Istraživanje ležišta čvrstih mineralnih sirovina i izrada projektne dokumentacije.
P10 Površinska eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina.
P11 Podzemna eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina.
P12 Oplemenjivanje mineralnih sirovina i rekultivacija otkopanih prostora.
P13 Geotehnika.
P14 Zaštita okoliša.
P15 Općedruštveni značaj.

OBVEZE STUDENATA
Prisustvovanje najmanje 75% predavanjima. Vrednovanje rada provodi se konačnom ocjenom koja se formira na temelju pismenog i usmenog ispita.

 

Obavezna literatura:1. Jüttner Preradović, I. (2005): Uvod u naftno rudarstvo, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.
2. Nuić, J., Živković, S., Galić, I. (2003): Uvod u rudarstvo, Interna skripta, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.
Preporučena literatura:1. Tehnička enciklopedija, (1984): Svezak 6, Geologija (108-120); Svezak 9, Nafta (190-247); Svezak 11, Rudarstvo (588-696); Svezak 13, Zaštita okoliša (579-583). LZ Miroslav Krleža, Zagreb.

 

Ishodi učenja: