Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe22
Predavanja30
Terenske vježbe8
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje studenata s problematikom zaštite okoliša u naftno-plinskoj industriji i njihovo osposobljavanje za razumijevanje utjecaja naftno-rudarskih aktivnosti na okoliš i preventivno djelovanje u svrhu sprečavanja istih. Primjena stečenog znanja u rješavanju problema zaštite okoliša u naftno-plinskoj industriji te razvoj vještina za nastavak studiranja na diplomskom studiju.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
Nakon položenog ispita student će:
- Definirati potencijalne izvore i aktivnosti u naftno-plinskoj industriji koji mogu dovesti do onečišćenja/ zagađenja tla, vode i zraka;
- Opisati i objasniti moguće posljedice onečišćenja/ zagađenja sastavnica okoliša;
- Razumjeti načine kretanja razlivenih tekućih ugljikovodika na tlu i vodi;
- Opisati i objasniti metode sanacije tla/vode zagađenog/e tekućim ugljikovodicima;
- Definirati utjecaje na širenje, kretanje i starenje naftne mrlje;
- Opisati i objasniti djelovanje mehaničkih uređaja za uklanjanje zagađenja izazvanog izljevom tekućih ugljikovodika;
- Definirati osnovne pojmove vezane uz emisije stakleničkih plinova u naftno-plinskoj industriji.

SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA:
P1 Uvod, upoznavanje sa sadržajem kolegija, obavezama studenata te polaganjem kolokvija i ispita
P2 Naftno-rudarske aktivnosti-potencijalni izvori zagađenja okoliša
P3 Program sprečavanja zagađenja u naftno-plinskoj industriji
P4 Sastav i svojstva nafte
P5 Izvori i posljedice zagađenja tla ugljikovodicima
P6 Kretanje ugljikovodika u tlu
P7 Metode sanacije tla zagađenog ugljikovodicima
P8 Kolokvij
P9 Izljevi ugljikovodika na vodene površine
P10 Sprečavanje širenja i kretanja naftne mrlje po vodenoj površini
P11 Uklanjanje naftnih zagađenja s vodenih površina
P12 Uklanjanje naftnih zagađenja s vodenih površina- fizikalno-kemijske i kemijske metode
P13 Terenska nastava
P14 Utjecaj naftno-plinske industrije na zrak
P15 Zaštita zraka na CPS Molve
VJEŽBE:
V1 Uvod, upoznavanje sa sadržajem auditornih vježbi
V2 Naftno-rudarske aktivnosti-potencijalni izvori zagađenja okoliša
V3 Program sprečavanja zagađenja u naftno-plinskoj industriji
V4 Sastav i svojstva tla
V5 Izvori i posljedice zagađenja tla ugljikovodicima
V6 Kretanje ugljikovodika u tlu
V7 Metode sanacije tla zagađenog ugljikovodicima
V8 Kolokvij
V9 Procesi starenja naftne mrlje
V10 Primjena plutajućih brana u naftnoj industriji
V11 Uređaji za mehaničko uklanjanje naftnih zagađenja s vodenih površina- skimmeri
V12 Uklanjanje naftnih zagađenja s vodenih površina- fizikalno-kemijske i kemijske metode
V13 Terenska nastava
V14 Vrste i izvori emisija stakleničkih plinova u naftno-plinskoj industriji
V15 Zaštita zraka na CPS Molve

OBAVEZE STUDENATA:
Uvjeti za pristupanje pismenom dijelu ispita su pohađanje nastave (dozvoljena su 2 izostanka), pozitivno ocijenjen kolokvij (min. 60%) i obavljena terenska nastava.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:
Tijekom nastave znanje se provjerava kolokvijem, koji se izvodi sredinom semestra, a čiji se rezultati javno objavljuju na oglasnim pločama fakulteta. Za pozitivno ocijenjen kolokvij potrebno je odgovoriti na sva pitanja i pritom prikupiti minimalno 60% od ukupnog broja bodova. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Uvjeti za pristupanje pismenom dijelu ispita su pohađanje nastave (dozvoljena su 2 izostanka), pozitivno ocijenjen kolokvij (min. 60%) i obavljena terenska nastava.

LITERATURA:
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)
1. Fingas, M. (Ed.). (2011.). Oil Spill Science and Technology. USA: Elsevier Ltd.
2. Orszulik, S. T. (Ed.) (2008.). Environmental Technology in the Oil Industry, Second Edition, Springer Science.
3. Fingas, M. (2001.). The Basics of Oil Spill Cleanup, Boca Raton, Florida, USA: CRC Press LLC
4. Reis, J. C. (1996.). Environmental Control in Petroleum Engineering. Huston, Texas, USA: Gulf Publishing Company.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Cheremisinoff, N. P., & Rosenfeld, P. (2009.). Best Practices in the Petroleum Industry. Volume 1, USA: Elsevier Ltd.
2. Weiner, R. F. & Matthews, R. A. (2003.). Environmental Engineering, Fourth Edition, USA: Elsevier Science

 

Obavezna literatura:1. Fingas, M. (Ed.). (2011.). Oil Spill Science and Technology. USA: Elsevier Ltd.
2. Orszulik, S. T. (Ed.) (2008.). Environmental Technology in the Oil Industry, Second Edition, Springer Science.
3. Fingas, M. (2001.). The Basics of Oil Spill Cleanup, Boca Raton, Florida, USA: CRC Press LLC
4. Reis, J. C. (1996.). Environmental Control in Petroleum Engineering. Huston, Texas, USA: Gulf Publishing Company.
Preporučena literatura:1. Cheremisinoff, N. P., & Rosenfeld, P. (2009.). Best Practices in the Petroleum Industry. Volume 1, USA: Elsevier Ltd.
2. Weiner, R. F. & Matthews, R. A. (2003.). Environmental Engineering, Fourth Edition, USA: Elsevier Science

 

Ishodi učenja: