Fizika

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja45
Seminar15
 

Opis predmeta: SI sustav jedinica. Koordinatni sustavi. Prikazivanje fizikalnih podataka. Pravocrtno gibanje. Inverzni problem. Početni uvjeti. Newtonovi aksiomi. Impuls sile i količina gibanja. Gibanje u ravnini. Sila trenja. Kosina. Gibanje po krivulji i kružnici. Rad sile. Snaga. Kinetička energija. Potencijalna energija. Centar mase. Kruto tijelo. Rotacijska kinetička energija i momenti inercije. Moment sile. Rotacijski rad i snaga. Kutna količina gibanja. Rotaciona ravnoteža. Precesija. Coriolis-ova sila. Elastičnost krutih tijela. Newtonov zakon gravitacije. Fizikalna svojstva tekućina i plinova.Tekućina u mirovanju. Laminarni i turbulentni tok. Jednadžba kontinuiteta i Bernoullijeva jednadžba za idealni fluid. Realni fluidi. Električni naboji. Gibanje nabijene čestice u električnom polju. Kapacitet i kondenzatori. Električna struja i otpor. Krugovi istosmjerne struje. Magnetsko polje. Lorentzova sila. Gibanje nabijene čestice u magnetskom polju. Ukrštena električna i magnetska polja. Izvori magnetskog polja. Biot-Savartov i Amperov zakon. Elektromagnetska indukcija. Elektromotorna sila gibanja. Induktivnost. Uteg na opruzi. Prigušeno titranje.
Slaganje titranja. Jednadžba vala. Lom i refleksija valova. Energija vala. Vrste valova. Fermat-ov princip. Snellov zakon loma. Totalna reflesija. Zrcala i leće u Gaussovoj asproksimaciji. Disperzija svjetlosti. Realni optički sistemi. Optički instrumenti. Valna priroda svjetla. Ogib. Interferencija. Polarizacija svjetla. Dvolom.


Ciljevi predmeta: usvajanje temeljnih principa i zakonitosti fizike potrebnih za razumijevanje stručnih predmeta.

Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije: dobro poznavanje srednjoškolske fizike, viša razina. Poznavanje gradiva Matematike 1.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi: temeljna znanja potrebna za slijedeće kolegije: OPĆA MEHANIKA, TERMODINAMIKA, MEHANIKA FLUIDA, OTPORNOST MATERIJALA, HIDROLOGIJA I HIDROGEOLOGIJA, MEHANIKA TLA I, MEHANIKA STIJENA I

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta: Definirati temeljne fizikalne principe i zakonitosti u području mehanike, kinematike i optike. Opisati fizikalne koncepte koji se primjenjuju u rudarstvu, geologiji i naftnom rudarstvu. Koristiti matematički aparat na konkretne fizikalne probleme u području mehanike, kinematike i optike. Skicirati koncept fizikalnog problema koji se pojavljuju u mehanici, kinematici i optici. Riješiti jednostavne fizikalne probleme u mehanici, kinematici i optici. Analizirati i grafički prikazati rješenja fizikalnih problema u mehanici, kinematici i optici.Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:

1. Fizikalne veličine i jedinice. SI sustav jedinica. Pretvaranje fizikalnih
jedinica. Znanstveni zapis i prefiksi. Koordinatni sustavi. Prikazivanje fizikalnih
podataka. Uvodne vježbe.

2. Pravocrtno gibanje. Inverzni problem. Početni uvjeti. Gibanje u više dimenzija.
vježbe: pravocrtno gibanje.

3. Newtonovi aksiomi. Impuls sile i količina gibanja. Sila trenja. Kosina.Izrada 1.
seminarskog zadatka (upute).

4. Gibanje po krivulji i kružnici. Rad sile. Snaga. Kinetička energija. Potencijalna
energija. Zakon sačuvanja mehaničke energije. Mehanički strojevi. vježbe:
newtonovi aksiomi gibanja.

5. Centar mase. Kruto tijelo. Rotacijska kinetička energija i momenti inercije.
Moment sile. Rotacijski rad i snaga. vježbe: gibanje po krivulji, rad konstantne
sile, impuls.

6. Kutna količina gibanja. Rotaciona ravnoteža. Precesija. Coriolisov efekt. Izrada
2. seminarskog zadatka (upute).

7. Newtonov zakon gravitacije. Ravnoteža tijela. Statika. vježbe: Rad promjenjive
sile, snaga, kinetička i potencijalna energija, ZSE, trenje.

8. Fizikalna svojstva tekućina i plinova. Tekućina u mirovanju. Laminarni i
turbulentni tok. Jednadžba kontinuiteta i Bernoullijeva jednadžba za idealni fluid.
Realni fluidi. vježbe: Ponavljanje prethodnih vježbi, dodatna pojašnjenja.

9. Uteg na opruzi. Njihala. Prigušeno titranje. Slaganje titranja. vježbe: centar
mase, kruto tijelo, kružno gibanje, rotacijska kinetička energija 1.

10. Jednadžba vala. Lom i refleksija valova. Energija vala. Vrste valova. vježbe:
centar mase, kruto tijelo, kružno gibanje, rotacijska kinetička energija 2.

11. Huygensov princip. Snellov zakon loma. Totalna refleksija. Zrcala i leće u
Gaussovoj aproksimaciji. Disperzija svjetlosti. Optički instrumenti. vježbe:
Periodično gibanje 1.

12. Valna priroda svjetla. Ogib. Interferencija. Polarizacija svjetla. Dvolom.
vježbe: periodično gibanje 2.

13. Kristalna optika. vježbe: geometrijska optika.

14. Završno predavanje i ponavljanje gradiva. vježbe: izrada 3. seminarskog zadatka.

15. Rezervni termin. vježbe: ponavljanje gradiva.

 

Obavezna literatura:1. Digitalni udžbenik, RGNF 2012.
Preporučena literatura:1. W. Mizerski, Formule i tablice, Element 2000, ISBN 953-197-126-9
T. Car, Predavanja iz Fizike, Visoka elektrotehnička škola Varaždin 2004.
D. Horvat, Fizika, Hinus 1999., ISBN 953-97716-0-9
B. W. Tillery, Physical Science, McGraw-Hill, 1999, ISBN 0-697-35803-8
M. Browne, Physics for Engineering and Science, McGraw-Hill 1998, ISBN 0-07-008498-X

 

Ishodi učenja: