Elektrotehnika

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Kuhinek


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dalibor Kuhinek, dipl. ing. (A, L)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Laboratorijske vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razumijevanje osnovnih pojmova, temeljnih zakona i načela koja se odnose na električne krugove. Studenti će naučiti analizirati strujne krugove s istosmjernom i izmjeničnom pobudom te razumjeti fizikalne pojave koje se u njima odvijaju.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta :
Razumijevati i primjenjivati Kirchhoffove zakone te Ohmov zakon, analizirati prijelazne pojave kod RC i RL spojeva, analiza i sinteza istosmjernih i izmjenične strujnih krugova, analizirati snagu trošila i potrošnju električne energije, koristiti temeljnu laboratorijsku opremu za mjerenje električnih veličina.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 Uvod. Struja kroz krute tvari. Osnovni zakoni elektrotehnike. V1 Međunarodni sustav SI jedinica. Električni otpor i ovisnost otpora o temperaturi. Ohmov zakon. Kirchhoffovi zakoni.
P2 Wheatstoneov most. Struja kroz tekućine, vakuum plinove i poluvodiče. V2 Serijski, paralelni i mješoviti spojevi otpornika.
P3 Elektrostatika i elektrodinamika V3 Analiza strujnih krugova. Sinteza strujnih krugova. Idealni i realni izvor napajanja.
P4 Proizvodnja i potrošnja električne energije V4 Električna snaga. Električna energija
P5 Izmjenična struja. V5 Elektrostatika
P6 Višefazne struje. V6 Elektrodinamika
P7 Transformator. V7 Izmjenični strujni krugovi. Pasivni elementi u izmjeničnim strujnim krugovima. Impedancija.
P8 Asinkroni stroj. V8 Snaga izmjenične struje. Idealni transformator. Simbolička metoda rješavanja izmjeničnih strujnih krugova.
P9 Sinkroni stroj. V9 Uvod u rad u laboratoriju. Sigurnost u radu s naponima.
P10 Istosmjerni stroj. V10 Laboratorijska vježba 1: Mjerenje napona, struje i otpora.
P11 Energetska elektronika. V11 Laboratorijska vježba 2: Mjerenje otpora U-I metodom.
P12 Industrijska elektronika. V12 Laboratorijska vježba 3: Mjerenje impedancije i gubitaka
P13 Uvod u protueksplozijsku zaštitu. Fizikalne osnove. Granice eksplozivnosti plinova, para tekućina i prašina. Temperatura i tlak eksplozije. Pretkompresija. Brizanca. V13 Laboratorijska vježba 4: Mjerenje na transformatoru.
P14 Klasifikacija uređaja. MSP. MESR. Klasifikacija prostora. Uzročnici paljenja. Označavanje PEX uređaja. Normizacija. Atestiranje PEX uređaja. V14 Laboratorijska vježba 5: Mjerenje na asinkronom motoru.
P15 Posjeta laboratoriju Ex Agencije. V15 Laboratorijska vježba 6 i 7: Istosmjerni stroj. Ispravljanje, regulacija i logički sklopovi.

Obveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i auditornim vježbama. Pohađanje laboratorijskih vježbi (dozvoljena maksimalno dva opravdana izostanka). Izrada domaćih zadaća i priprema za laboratorijske vježbe. Opcionalna izrada seminara. Opcionalno pisanje dva kolokvija radi oslobođenja od pismenog dijela ispita.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata:
Obavezno prisustvovanje predavanjima i auditornim vježbama u postotku od minimalno 40 %. Tijekom semestra studenti kontinuiranim radom prikupljaju bodove i to 10 bodova za izradu seminara, 16 bodova izradom domaćih zadaća, 14 bodova izradom priprema i izvještaja laboratorijskih vježbi, te 24 boda na prvom kolokviju i 36 bodova na drugom kolokviju. U skladu s prikupljenim bodovima studenti postižu oslobođenje od pismenog dijela ispita. Na usmenom dijelom ispita formira se konačna ocjena koja ovisi o broju prikupljenih bodova i broju točno odgovorenih pitanja.

 

Obavezna literatura:1. Marinović, N.: Opća elektrotehnika i elektronika I, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
2. Marinović, N.: Opća elektrotehnika i elektronika II, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
3. Marinović, N.: Rudarska elektrotehnika. Školska knjiga - Zagreb
(str. 350-450), 1981.
4. Zorić, I., Kuhinek D.: Upute i podloge za auditorne vježbe iz elektrotehnike i elektronike (www.rgn.hr).
5. Zorić, I., Kuhinek D.: Upute i podloge za laboratorijske vježbe iz elektrotehnike i elektronike (www.rgn.hr)
Preporučena literatura:1. Meluzin, H.: Riješeni zadaci iz osnova elektrotehnike, svezak prvi i drugi, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
2. Vujević, D.: Mjerenje u elektrotehnici, Dorsum, Zagreb, 2001.

 

Ishodi učenja: