Ekonomika rudarstva

Osnovni podaci

ECTS: 2.0

Nositelji: doc. dr. sc. Karolina Novak Mavar


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Razumijevanje predavanja prema cjelinama iz sadržaja predmeta, Ekonomika rudarstva, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz ekonomike i primjena ekonomskih načela rudarskih poduzeća.

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI
Mogućnost primjene stečenog znanja u rješavanju problema iz ekonomike i primjena ekonomskih načela na specifičnosti eksploatacije mineralnih sirovina

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA (4 do10 ISHODA)
1. Tehno ekonomska analiza za otvaranje rudnih ležišta.
2. Analiza vrijednosti rezervi ležišta mineralnih sirovina.
3. Faze razvoja poduzeća i utvrđivanje životnog vijeka poduzeća
4. Izračunavanje pokazatelja uspješnosti statičkim i dinamičkim metodama za ocjenu investicija. Analiza rizika i osjetljivosti ulaganja. Izrada studija slučajeva.
5. Analiza troškova eksploatacije
6. Ocjena efikasnosti poslovanja statičkim i dinamičkim metodom.

PREDAVANJA
P1 Uvod. Neke definicije ekonomije. Osnovna načela i predmet i metode izučavanja ekonomije. Zašto učiti ekonomiju.
P2 Predmet izučavanja makro i mikro ekonomije
P3 Poduzetnik i poduzetništvo. Kako pokrenuti vlastiti posao
P4 Poduzeće-Podjela i vrste poduzeća. Faze razvoja poduzeća. Životni vijek poduzeća
P5 Sredstva poduzeća. Osnovna i obrtna sredstva. Izvori financiranja
P6 Temeljni financijski dokumenti u poduzeću
P7 Zakon ponude i potražnje
P8 Troškovi. Podjela troškova. Dinamika troškova. Odnos troškova i prihoda. Točka pokrića
P9 Investicije. Načela ekonomske procjene investicijskog projekta
P10 Poduzetničko projektiranje. Sadržaj investicijskog programa. Sadržaj poslovnog plana
P11 Ukupni prihod. Način stjecanja ukupnog prihoda. Struktura ukupnog prihoda
P12 Pokazatelji uspješnosti poslovanja. Načela ekonomske ocjene uspješnosti poslovanja. Tržišna ocjena ekonomske efikasnosti. Ocjena društvene ekonomske efikasnosti. Ocjena efikasnosti u uvjetima rizika
P13 Metode statičke i dinamičke ocjene uspješnosti ulaganja
P14 Osnovni principi poslovanja u rudarstvu. Specifičnosti rudarske djelatnosti. Planiranje. Tehno- ekonomska analiza za otvaranje rudnih ležišta. Analiza vrijednosti rezervi ležišta mineralnih sirovina
P15 Analiza rizika i osjetljivosti ulaganja vezanih za rudarsku djelatnost. Izrada studija slučajeva.

OBVEZE STUDENATA
Uvjeti za potpis su redovito pohađanje nastave

PRAĆENJE RADA STUDENATA (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave 1,0

Pismeni ispit 1,0

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA tijekom nastave i na završnom ispitu
Tijekom nastave znanje se provjerava kroz diskusiju i aktivno sudjelovanje u nastavi. Konačna ocjena studenta proizlazi iz znanja pokazanog na pismenom ispitu.

ISPITNI ROKOVI
Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi.

 

Obavezna literatura:1. OBVEZNA LITERATURA (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)
1. Samuelson,P.A., Nordhaus,W.D.: Ekonomija, XIV. McGraw Hill MaTe, Zagreb, 2002.
2. Jelavić,A. i dr.: Ekonomika privrednih organizacija, Informator, Zagreb 1988.
3. Grabowsky,K. i dr.: Upravljanje investicijama, TEB, Zagreb 1994.
4. Rocco,F.:Marketinško upravljanje, Školska knjiga, Zagreb 1994.
5.Rajković,D., Ekonomska ocjena projekata,Skripta Zagreb,2011. RGN fakultethttp://rgn.hr/~drajkovi;http://rgn.hr/~drajkovi/nids_damirrajkovic/
6. Ekologikal Ekonomiks; Cambridge UniversityPress, Michel Commonand Sigfrid Stagl 2005.
7.Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za energetiku i rudarstvo, Zagreb 2008.
Preporučena literatura:1. DOPUNSKA LITERATURA (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Foly,J.B.: Tržište kapitala, MacMillan -MaTe, Zagreb, 1993.
2. Frank, R.; Bernake, B.: Principles of Economics, McGraw Hill Higher Education, New York, 2001.
3. McConnell, C.; Brue, S.L.: Economics, Principles, Problems and Policies, Irwin McGraw-Hill, USA, 1999.
4. Walstad, W. B.; Bingham, R.C.: Study Guide to McConnell and Brue Economics, Irwin McGraw Hill, USA, 1999.
5. Mining Magazine, različita godišta i brojevi
6-Mining journal, različita godišta i brojevi

 

Ishodi učenja: