Bušotinski fluidi 1

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Petar Mijić, mag. ing. petrol. (L)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Laboratorijske vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s radnim fluidima koji se koriste tijekom izrade bušotina. Osim stjecanja teoretskih znanja o radnim fluidima student se osposobljava za pripremu radnih fluida, te određivanje i podešavanje njihovih svojstava.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI: Razumijevanje uloge isplake u procesu bušenja, određivanje i podešavanje njenih svojstava.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta student će:
- razumjeti osnovne zadatke isplake, kao i njenu ulogu u procesu bušenja;
- biti upoznat s vrstama isplaka, njihovim sastavom, svojstvima i područjem primjene;
- biti upoznat s aditivima za pripremu isplake i podešavanje njenih svojstava;
- poznavati laboratorijsku opremu za ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava isplaka prema API standardu;
- moći samostalno provoditi laboratorijska ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava isplake i analizirati dobivene rezultate.

PREDAVANJA:
P1 - Uvodno predavanje (upoznavanje studenata s ciljevima predmeta, njihovim obvezama, načinom praćenja i ocjenjivanja njihovog rada, te obveznom i dopunskom literaturom).
P2 - Općenito o isplaci (uloga i primjena isplake, podjela isplaka, razvoj isplaka).
P3 - Čišćenje dna kanala bušotine i dlijeta, uklanjanje krhotina iz kanala bušotine i iz isplake na površini, hlađenje i podmazivanje alatki u bušotini.
P4 - Isplaka i stabilnost kanala bušotine (naprezanja u stijeni tijekom izrade kanala bušotine, geostatički i slojni tlak, hidrostatički i hidrodinamički tlak isplake, fizikalno-kemijske reakcije isplaka i stijena).
P5 - Filtracija, isplačni oblog, diferencijalni prihvat, oštećenje ležišne stijene isplakom i njenim filtratom, promjena močivosti, stvaranje emulzija.
P6 - Bentonitna suspenzija, flokulacija, deflokulacija, disperzija, tiksotropija, geliranje.
P7 - Isplaka i korozija (osnovni uzroci korozije tijekom bušenja, korodanti u isplaci, korozija bušaćih alatki, inhibitori korozije)
P8 - Uzgon, utjecaj isplake na mehaničku brzinu bušenja i mogućnost provođenja planiranih mjerenja u kanalu bušotine, mjere zaštite pri radu s isplakom radi smanjenja opasnosti od trovanja, povreda i požara.
P9 - I kolokvij
P10 - Sastav i svojstva isplake I dio (sastav isplake, svojstva isplake, gustoća, oteživači, reološka svojstva, viskoznost, naprezanje pri pokretanju, čvrstoća gela, viskoziferi, dispergatori, gline, polimeri).
P11 - Sastav i svojstva isplake II dio (filtracija isplake, aditivi za smanjenje filtracije, specijalni materijali za isplaku: baktericidi, antipjenušavci, flokulanti, materijali za čepljenje mikropukotina, materijali za čepljenje mjesta gubitaka, podmazivači, emulgatori i površinski aktivne tvari).
P12 - Vrste isplaka (isplake na bazi vode, inhibirane isplake, isplake na bazi ulja, sintetičke isplake)
P13 - Posebna sredstva za čišćenje kanala bušotine (plin, pjena, bušenje uz ispuhivanje plinom, bušenje uz ispiranje pjenama, bušenje uz ispiranje pliniziranim isplakama)
P14 - Drill-in fluidi (sastav i svojstva drill-in fluida, primjeri iz prakse)
P15 - II kolokvij

VJEŽBE:
V1 - Uvodne vježbe (upoznavanje studenata s laboratorijskom opremom koja se koristiti tijekom vježbi, studentskim obvezama, načinom pripreme za određene laboratorijske vježbe kao i pravilima ponašanja u laboratoriju).
V2 - Priprema isplake za laboratorijsko ispitivanje (definiranje sastava isplake, upoznavanje s osnovnim aditivima kao i samim pravilnim postupkom pripreme isplake za ispitivanje).
V3 - Gustoće isplake (upoznavanje s vagom za isplaku, samostalno određivanje gustoće isplake, upoznavanje s aditivima za olakšavanje i otežavanje isplake).
V4 - Sadržaja čvrstih čestica i pijeska u isplaci (definiranje pojmova čvrstih čestica i pijeska u isplaci, upoznavanje s laboratorijskom opremom koja se koristi za njihovo određivanje, samostalno određivanje sadržaja čvrstih čestica i pijeska u pripremljenoj isplaci).
V5 - Reoloških svojstava isplake (definiranje osnovnih reoloških svojstava isplake, upoznavanje s fann viskozimetrom i Marshovim lijevkom, definiranje postupka ispitivanja i načina rukovanja s spomenutom laboratorijskom opremom).
V6 - Određivanje reoloških svojstava isplake (samostalno ispitivanje pripremljene isplake na fann viskozimetru, određivanje smičnih naprezanja za određene smične brzine, izrada dijagrama toka te njihova analiza).
V7 - Marshova viskoznost (definiranje postupka određivanja Marshove viskoznosti, samostalno mjerenje Marshove viskoznosti pripremljene isplaka).
V8 - Plastične viskoznosti, naprezanja pri pokretanju, indeksa toka, indeksa konzistencije i naprezanja pri pokretanju (definiranje navedenih pojmova i njihove ulogu u hidrauličkim proračunima, samostalno određivanje navedenih svojstava za pripremljenu isplaku).
V9 - Čvrstoća gela (definiranje postupka određivanja čvrstoće gela, samostalno određivanje 10-minutne i 10-sekundne čvrstoće gela na fann viskozimetru i smikmetru, analiza i usporedba dobivenih podataka).
V10 - Filtracijska svojstva isplake (upoznavanje s osnovnom laboratorijskom opremom koja se koristi kod određivanja filtracijskih svojstava isplake, upoznavanje s aditivima koji se koriste za smanjenje filtracije, samostalno provođenje API filtracije, izrada odgovarajućih dijagrama na temelju dobivenih rezultata i njihova analiza).
V11 - Debljine isplačnog obloga te pH vrijednosti isplake (definiranje postupka dobivanja i mjerenja debljine isplačnog obloga, definiranje postupka i opis laboratorijske opreme koja se koristi za određivanje pH vrijednosti isplake, samostalno mjerenje debljine isplačnog obloga i pH vrijednosti pripremljene isplake).
V12 - Pokazne vježbe I dio (upoznavanje studenata s preostalom specifičnom laboratorijskom opremom koja se ne koristi za standardna ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava isplake).
V13 - Pokazne vježbe II dio (upoznavanje studenata s preostalom specifičnom laboratorijskom opremom koja se ne koristi za standardna ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava isplake).
V14 - Održavanje usmenih kolokvija iz laboratorijskih vježbi
V15 - Održavanje usmenih kolokvija iz laboratorijskih vježbi

OBVEZE STUDENATA: Obveza studenta je prisustvovanje na minimalno 80% predavanja, te prisustvovanje na svim laboratorijskih vježbi. Osim navedenog studenti su dužni položiti usmeni kolokvij iz laboratorijskih vježbi, kao i pisati dva kolokvija iz predavanja te najmanje iz jednog ostvariti pozitivnu ocjenu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: Završna ocjena iz predmeta, za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze formira se na osnovu sljedećih ocjena: ocjena iz vježbi (20%), ocjena iz teorijskih kolokvija na predavanju (30%) i ocjena iz usmenog ispita (50%).

 

Obavezna literatura:1. Gaurina-Međimurec, N.: Bušotinski fluidi - isplake, Zagreb, 2008, interna skripta.
2. Gaurina-Međimurec, N.: Bušotinski fluidi - Laboratorijske vježbe, Zagreb, 1995, interna skripta.
3. Steiner, I.: Polimeri u isplakama, RGN fakultet, Zagreb, 1983.
4. Brnić, Z.: Priručnik o isplaci, INA Naftaplin, Zagreb, 1989.
5. Gray, G.R.; Darley, H.C.H.: Composition and Properties of Oil-Well Drilling Fluids, Gulf Publishing Co., Houston-London-Paris-Tokyo, 1981
6. PP prezentacija predavanja.
Preporučena literatura:1. Chilingarian, G.V.: Drilling and Drilling Fluids, Elsevier, Amsterdam 1981.
2. Lummus, J.L., Azar, J.J.: Drilling Fluids Optimization - A Practical Field Approach, PennWell Books, Tulsa, Oklahoma, 1986.
4. Fink, J.K.: Petroleum Engineer´s Guide to Oil Field Chemicals and Fluids, Gulf Proffesional Publishing, U.S.A., 2012.
5. Lake, L.W.: Petroleum Engineering Handbook - Drilling Engineering (volume II). Society of Petroleum Engineers, Richardson, U.S.A., 2006.
6. Bilješke s predavanja i vježbi, diplomski radovi (prema popisu).

 

Ishodi učenja: