Bušotinska karotaža

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasna Orešković


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasna Orešković, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Upoznavanje s metodama geofizičkih istraživanja u bušotini i opremom za mjerenja. Osnove interpretacije karotažnih mjerenja.
Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije: Položeni predmeti Fizika i Matematika 1.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
1. Razumjeti teoretske osnove geofizičkih mjernih metoda u bušotini.
2. Razumjeti primjenu geofizičkih mjerenja u bušotini.
3. Razumjeti princip rada i namjenu sondi za karotažna mjerenja.
4. Znati interpretirati osnovne karotažne dijagrame.
5. Odrediti petrofizikalna svojstva iz podataka geofizičkih mjerenja u bušotini.

Obveze studenata: Uredno pohađanje predavanja i vježbi. Uspješno izrađeni programi. Obavljena terenska nastava.
Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata: Usmeni ispit ili prolazne ocjene iz svih kolokvija (80%), programi (20%).

Tjedni plan nastave:
Predavanja
P1 Uvod. Metode karotažnih mjerenja i ciljevi geofizičkih mjerenja u bušotini.
P2 Petrofizikalna svojstva stijena. Električna svojstva stijena.
P3 Elektrokarotaža: 1. dio (metoda prirodnog potencijala, metode otpornosti - normalna i inverzna sonda)
P4 Elektrokarotaža: 2. dio (sonde s usmjerenim strujama, mikrosonde, induktivna sonda)
P5 Elektrokarotaža: 3. dio (korekcije prividne otpornosti, primjene karotaže otpornosti)
P6 Kolokvij 1
P7 Radioaktivna svojstva stijena. Mjerenje gama radioaktivnosti.
P8 Radioaktivna mjerenja: 1. dio (prirodna gama-radioaktivnost, karotaža gustoće, određivanje poroznosti)
P9 Radioaktivna mjerenja: 2. dio (reakcije neutrona, neutronske karotaže, primjena neutronske karotaže)
P10 Kolokvij 2
P11 Zvučna karotaža: 1. dio (osnovni pojmovi, rasprostiranje elastičnih valova u bušotini, zvučna karotaža)
P12 Zvučna karotaža: 2. dio (sonde za zvučnu karotažu, primjena zvučne karotaže)
P13 Ostale metode (mjerenje temperature, promjera bušotine, prikaz stijenke bušotine, određivanje kakvoće cementacije)
P14 Interpretacija karotažnih mjerenja analizom različitih dijagrama, osnove metode nuklearne magnetne rezonancije.
P15 Kolokvij 3

Vježbe
V1 Uvod.
V2 Električna otpornost - Određivanje električne otpornosti slojne vode.
V3 Električna otpornost - Mjerenje električne otpornosti na uzorcima pješčenjaka. Rad u manjim grupama.
V4 Električna otpornost - Mjerenje električne otpornosti na uzorcima pješčenjaka. Rad u manjim grupama.
V5 Elektrokarotaža - mjerenje normalnom sondom na modelu bušotine. Rad u grupama.
V6 Elektrokarotaža - mjerenje inverznom sondom na modelu bušotine. Rad u grupama.
V7 Elektrokarotaža - računanje otpornosti iz izmjerenih podataka. Interpretacija krivulje otpornosti. Određivanje granica sloja u modelu.
V8 Interpretacija karotažnih dijagrama. pregled dijagrama koji će se koristiti u interpretaciji. Određivanje granica propusnih i nepropusnih intervala.
V9 Interpretacija karotažnih dijagrama. Određivanje otpornosti slojne vode. Određivanje zona zasićenja vodom, naftom i plinom
V10 Interpretacija karotažnih dijagrama: Izračunavanje poroznosti.
V11 Interpretacija karotažnih dijagrama: Određivanje zasićenja vodom i ugljikovodicima.
V12 Pregledni prikaz programa za interpretaciju karotažnih dijagrama - Interactive Petrophysics
V13 Određivanje poroznosti pomoću zvučne karotaže i karotaže gustoće.
V14 Određivanje poroznosti. Analiza dobivenih rezultata.
V15 Terenska nastava: Crosco

 

Obavezna literatura:1. Bassiouni, Z.: Theory, Measurement, and Interpretation of Well Logs. SPE Textbook Series Vol. 4, 1994.
Preporučena literatura:1. Desbrandes, R : Encyclopedia of Well Logging Institut Français du Pétrole, Gulf Publishing Company, 1985.
2. Rider, M.H.: The Geological Interpretation of Well Logs. Whittles Publishing, Second Edition, 1996.

 

Ishodi učenja: