Bušenje 1

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: prof. dr. sc. Zdenko Krištafor


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Petar Mijić, mag. ing. petrol. (A, P, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumijevanje procesa izrade kanala bušotine, te samostalno rješavanje inženjerskih problema i provođenje proračuna vezanih za pojedine operacije tijekom izrade kanala bušotine.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će:
- moći opisati i objasniti osnovne tehnološke procese tijekom izrade kanala bušotine;
- moći objasniti pojmove vezane uz režim bušenja, te definirati osnovne parametre režima bušenja te njihovu međuovisnost;
- moći samostalno provesti proračun naprezanja u nizu bušaćih alatki, izraditi odgovarajuće skice i dijagrame te ih analizirati;
- moći opisati osnove zacjevljenja kanala bušotine, te provesti odgovarajući proračun dimenzioniranja pojedinog niza zašttitnih cijevi;
- moći opisati problem zaglave bušaćeg alata te definirati moguće uzroke;
- moći objasniti instrumentaciju te različite metode za hvatanje odlomljenog/izgubljenog alata u kanalu bušotine;
- razumjeti ulogu mjernih instrumenata u procesu bušenja;
- moći objasniti ulogu drilometra i drilograma u procesu bušenja, te samostalno provesti analizu procesa bušenja na temelju priloženog drilograma.

PREDAVANJA:
P1 - Uvodno predavanje
P2 - Izbor bušaćih alatki u tehnološkom procesu izrade bušotina pri rotacijskom bušenju
P3 -Temelji razrušavanja stijena; režim bušenja; jednadžbe bušivosti
P4 - Postupci za optimiranje pokazatelja režima bušenja (DOT); kriteriji za vrednovanje primijenjenih režima bušenja
P5 - Predviđanje naslaga pod povećanim slojnim tlakom tijekom bušenja; određivanje gradijenata pornog tlaka i tlaka frakturiranja; operativni geološki nadzor tijekom bušenja (mud logging)
P6 -Temelji uspravnog bušenja; metode za održavanje kuta otklona kanala bušotine tijekom bušenja
P7 - Temelji zakrivljenog (koso-usmjerenog) bušenja; temelji horizontalnog bušenja
P8 - Konstrukcija bušotine; osnove projektiranja kanala bušotine
P9 - Dizajniranje zacjevljenja
P10 - Metode i postupci za određivanje optimalnog sastava zaštitnih cijevi; razrada kriterija
P11 - Havarije u bušotinama i njihovo uklanjanje; diferencijalni prihvat, lomovi alata, alatke za hvatanje
P12 - Osobitosti izrade bušotina malog i velikog promjera
P13 - Mjerni instrumenti na bušaćem postrojenju; uloga i interpretacija podataka
P14 - Interpretacija tehnoloških podataka koji se bilježe i prate tijekom izrade kanala bušotine; analiza drilograma
P15 - Završno predavanje; tehnoekonomski pokazatelji bušenja

VJEŽBE:
V1 - Uvodne vježbe
V2 - Sastav alatki za izradu kanala bušotine, opterećenje na dlijeto, sastav krutog alata, uzgon.
V3 - Odabir teških šipki, odabir bušaćih šipki, odabir teških bušaćih šipki, rad s zelenim tablicama i pronalaženje podataka potrebnih za provođenje proračuna, izračunavanje potrebne duljine teških šipki/krutog alata za ostvarivanje željenog opterećenja na dlijeto, proračun potrebnog broja bušaćih šipki za bušenje do planirane dubine.
V4 - Uzdužna, torzijska i reducirana naprezanja u bušaćim alatkama, izračunavanje maksimalne dubine do koje je moguće bušiti s određenim sastavom alata s obzirom na maksimalan dopuštena naprezanja.
V5 - Proračun naprezanja u nizu bušaćih alatki za određene karakteristične presjeke, crtanje i analiza dijagrama naprezanja u nizu bušaćih alatki tijekom njihova mirovanja i tijekom bušenja.
V6 - Proračun putanje usmjerenih i horizontalnih bušotina, proračun uspravne dubine, mjerene duljine i horizontalnog otklona usmjerenih i horizontalnih bušotina.
V7 - Zacjevljenje kanala bušotine, definiranje dubine ugradnje pojedine kolone zaštitnih cijevi, rad s zelenim tablicama i pronalaženje podataka potrebnih za provođenje proračuna.
V8 - I kolokvij
V9 - Dimenzioniranje kolone zaštitnih cijevi, proračun unutarnjeg i vanjskog tlaka koji djeluje na kolonu zaštitnih cijevi.
V10 - Izračunavanje uzdužnih i kombiniranih opterećenja koja djeluju na kolonu zaštitnih cijevi, odabir odgovarajućih zaštitnih cijevi s obzorm na zadane uvjete.
V11 - Određivanje dubine prihvata bušaćih alatki te proračun naftne kupke.
V12 - Izračunavanje ukupne težine bušaćih alatki, težina alatki na zraku i težina alatki uronjenih u isplaku.
V13 - Analiza drilograma, pokazivanje indikatora težine tijekom mirovanja, bušenja i manevra bušaćim alatom te provođenje odgovarajućeg proračuna.
V14 - terenska nastava
V15 - II kolokvij

OBVEZE STUDENATA: Obaveza studenta je prisustvovanje na minimalno 80% predavanja, te prisustvovanje na minimalno 80% auditornih vježbi.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: Završna ocjena iz predmeta, za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze formira se na osnovu ocjene iz vježbi i ocjene iz usmenog ispita.

 

Obavezna literatura:1. Adams, N.J.: Drilling Engineering - A Complete Well Planning Approach, Penn Well Books, Tulsa, 1985.
2. Bourgoune, A.T., Chenevert, M.E., Milheim, K.K., Young, S.S.Jr.: Apllied Drilling Engineering, SPE Textbook Series, 1991.
3. Borzatti,J., Borić, D., Mikuš, B., Pavić,V.: Doprinos metodici zacjevljenja bušotina, INA-Naftaplin, Zagreb, 1989.
4. Joshi, S.D.: Horizontal Well Technology, PennWell, 1991.
5. Lubinski, A.: Development in Petroleum Engineering, Gulf Publishing Company, Houston, 1988.Gulf Publishing Company, Houston, 1988.
6. Kavedžija, B., Gaurina-Međimurec, N., Krištafor, Z.: Izrada bušotina, Priručnik s primjerima, RGN fakultet, Zagreb, 1990.
7. Smith, D.K.: Cementing, SPE Monograph Series, 1990.
8. Steiner, I., Boškov-Steiner, Z.: Tehnologija vodoravnog bušenja, Barbat, Zagreb, 1994.
9. Drilling data handbook, Institut Francais du petrole, API Standards, Engineering essentials of modern drilling, 1999.
10. Mouchet, J.P., Mitchell, A.:Abnormal Pressures While Drilling: Origins, Prediction, Detection, Evaluation, Elf Aquitaine Edition, Boussens, 1989.
Preporučena literatura:1. Bilješke s predavanja i vježbi, diplomski radovi i odabrani stručni objavljeni radovi (prema popisu).

 

Ishodi učenja: