Automatizacija

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe22
Predavanja30
Terenske vježbe8
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje studenata s osnovnim jedinicama regulacijskih sustava i radom automatiziranih sustava te njihovo osposobljavanje za razumijevanje rada i djelovanja kontrolnih uređaja u naftnoj industriji. Primjena stečenog znanja u rješavanju problema kontrole procesa u naftnoj industriji.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
Nakon položenog ispita student će:
- Moći opisati i objasniti osnovne načine vođenja procesa;
- Moći definirati osnovne elemente regulacijskog kruga;
- Biti upoznati s osnovnim načinom rada i značajkama mjernih pretvornika;
- Biti upoznati s principima rada i vrstama mjernih pretvornika tlaka, temperature, protoka i razine;
- Razumjeti načine djelovanja kontrolera i regulatora;
- Moći definirati načine djelovanja i vrste izvršnih sprava;
- Biti upoznati s primjenom mjernih uređaja u naftnoj industriji.

SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA:
P1 Uvod, upoznavanje sa sadržajem kolegija, obavezama studenata te polaganjem ispita
P2 Definiranje osnovnih pojmova i povijest automatskog vođenja
P3 Sustav i njegove značajke
P4 Načini vođenja procesa
P5 Regulacijski krug
P6 Mjerni pretvornici
P7 Mjerenje tlaka i mjerni pretvornici tlaka
P8 Mjerenje temperature i mjerni pretvornici temperature
P9 Mjerenje protoka i mjerni pretvornici protoka
P10 Mjerenje razine i mjerni pretvornici razine
P11 Regulatori
P12 Kontroleri
P13 Izvršne sprave
P14 Kontrola i regulacija procesa u naftnoj industriji
P15 Terenska nastava
VJEŽBE:
V1 Uvod, upoznavanje sa sadržajem auditornih vježbi
V2 Povijest automatskog vođenja
V3 Opći prikaz građe sustava
V4 Primjeri načina vođenja procesa
V5 Informacije i signali
V6 Značajke mjernih pretvornika
V7 Mjerenje tlaka i mjerni pretvornici tlaka
V8 Mjerenje temperature i mjerni pretvornici temperature
V9 Mjerenje protoka i mjerni pretvornici protoka
V10 Mjerenje razine i mjerni pretvornici razine
V11 Ponašanje regulatora
V12 Ponašanje kontrolera
V13 Kontrola i regulacija procesa u naftnoj industriji
V14 Kontrola i regulacija procesa u naftnoj industriji
V15 Terenska nastava

OBAVEZE STUDENATA:
Uvjeti za pristupanje pismenom dijelu ispita su redovito pohađanje nastave (dozvoljena su 2 izostanka) i obavljena terenska nastava.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Uvjeti za pristupanje pismenom dijelu ispita su redovito pohađanje nastave (dozvoljena su 2 izostanka) i obavljena terenska nastava. Za pozitivno ocijenjen pismeni ispit, čiji se rezultati javno objavljuju na oglasnim pločama fakulteta, potrebno je odgovoriti na sva pitanja i pritom prikupiti minimalno 60% od ukupnog broja bodova. Nakon položenog pismenog dijela, moguće je pristupiti usmenom dijelu ispita.

LITERATURA:
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)
1. Božičević, J. (1980.). Temelji automatike 1, Zagreb, Školska knjiga
2. Božičević, J. (1980.). Temelji automatike 2, Zagreb, Školska knjiga
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Arnold, K., & Steward, M. (2008). Surface Production Operations, Volume 1, 3rd Edition, Gulf Professional Publishing, Burlington, MA, USA.
2. Arnold, K., & Steward, M. (2011). Gas Sweetening and Processing Field Manual, Gulf Professional Publishing, Burlington, MA, USA.
3. Devold, H. (2009). Oil and Gas Production Handbook, An Introduction to Oil and Gas Production, 2nd Edition, Oslo, Norway, ABB Oil and Gas.

 

Obavezna literatura:1. Božičević, J. (1980.). Temelji automatike 1, Zagreb, Školska knjiga
2. Božičević, J. (1980.). Temelji automatike 2, Zagreb, Školska knjiga
Preporučena literatura:1. Arnold, K., & Steward, M. (2008). Surface Production Operations, Volume 1, 3rd Edition, Gulf Professional Publishing, Burlington, MA, USA.
2. Arnold, K., & Steward, M. (2011). Gas Sweetening and Processing Field Manual, Gulf Professional Publishing, Burlington, MA, USA.
3. Devold, H. (2009). Oil and Gas Production Handbook, An Introduction to Oil and Gas Production, 2nd Edition, Oslo, Norway, ABB Oil and Gas.

 

Ishodi učenja: