Primijenjena kemija

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelj: dr. sc. prof. Frankica Kapor dipl.ing.k.teh.

Izvođač: asistent Marina Samardžija mag.ing.cheming.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Laboratorijske vježbe15
Predavanja30

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA

Usvajanje temeljnih znanja iz glavnih petrogenih elemenata, upoznavanje njihovih svojstava s obzirom na građu te njihova primjena. Studenti će stečena znanja moći koristiti za lakše usvajanje i razumijevanje sadržaja ostalih kolegija tokom studija koji se nadograđuju na ovaj kolegij.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMAT DOPRINOSI

Nakon završetka kolegija studenti će:
-Moći klasificirati petrogene elemente s obzirom na građu i položaj u periodnom sustavu elemenata te razlikovati ponašanje u različitim spojevima s obzirom na njihova svojstva.
-Na temelju razumijevanja kemijskih i fizikalnih svojstva petrogenih elemenata moći će predvidjeti nove mogućnosti njihove primjene i korištenje.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA

Stečenim znanjem studenti će:
-definirati glavne petrogene i rudne elemente
-moći objasniti svojstva elemenata s obzirom na građu i položaj u periodnom sustavu elemenata
-moći objasniti metode dobivanja i primjene petrogenih elemenata
-definirati i objasniti koloidna svojstva disperznih sustava
-moći klasificirati građevinske materijale prema sadržaju i namjeni

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE

P1 Uvodno predavanje. Upoznavanje s glavnim petrogenim i rudnim elementima. Podjela tema seminara. V1 Uvod u laboratorijske vježbe (obaveze studenata, pravila rada, metode opreza i zaštite pri radu s kemikalijama, zaduživanje radnog mjesta).
P2 Svojstva elemenata s obzirom na građu i položaj u periodnom sustavu. Seminari studenata. V2 Kvalitativna kemijska dokazivanja elemenata.
P3 Željezo, kemijska svojstva i oblici pojavljivanja. Seminari studenata. V3 Kvantitativno određivanje željeza redoks titracijom.
P4 Željezo, dobivanje, primjena i zaštita. Seminari studenata. V4 Gravimetrijsko određivanje gubitka mase željeza korozijom.
P5 Bakar, kemijska svojstva i oblici pojavljivanja. Seminari studenata. V5 Jodometrijsko određivanje koncentracije bakra.
P6 Bakar, dobivanje, primjena i zaštita. Seminari studenata. V6 Zaštita bakra inhibitorom.
P7 Aluminij, kemijska svojstva i oblici pojavljivanja. Seminari studenata. V7 Ispitivanje svojstava aluminija.
P8 Aluminij, dobivanje, primjena i zaštita. Seminari studenata. V8 Elektrokemijsko određivanje potencijala.
P9 Koloidno disperzni sustavi i njihova svojstva. Seminari studenata. V9 Ispitivanje svojstva koloida.
P10 Fazne ravnoteže. Seminari studenata. V10 Zadaci vezani za fazne ravnoteže.
P11 Građevinski materijali, cement. Seminari studenata. V11 Određivanje sastava cementa.
P12 Spojevi s halogenim i halkogenim elementima. Seminari studenata. V12 Kvalitativno dokazivanje elemenata.
P13 Gline, svojstva. Seminari studenata. V13 Ispitivanje i izračun ionske izmjene.
P14 Nemetalni materijali, polimeri. Seminari studenata. V14 Numerički zadaci.
P15 Kolokvij iz predavanja. V15 Kolokvij iz vježbi.

OBAVEZE STUDENATA

Studenti su obavezni odraditi sve laboratorijske vježbe te imati ispravno popunjene radne listove, prisustvovati 80 % predavanja, prezentirati seminarske radove te položiti završni pismeni kolokvij iz laboratorijskih vježbi. Sve navedeno uvjet je za pristupiti završnom ispitu iz kolegija.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Filipović, I., Lipanović S.:Opća i anorganska kemija II. dio, Školska knjiga , Zagreb, 1995.Obavezna
S. Voyutsky: Colloid chemistry. Mir, Moskva, 1978.Obavezna
Brdička R.: Osnove fizikalne kemije, Školska knjiga,1969.Obavezna
Interne skripteObavezna
Interna skriptaNeobavezna
M. Alper: Phase diagrams, Academic Press, New York, 1970Neobavezna
R.Chang, Chemistry, McGraw-Hill, Inc., New York, 1991Neobavezna
J.S.Laskowski, J. Ralston: Colloid Chemistry in Mineral Processing, Elsevier 1991Neobavezna
 

Nastava

5. semestar - izvanredni predmet studija Geološko inženjerstvo