Osnove sigurnosti na radu

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: prof. dr. sc. Katarina Simon, dipl. ing.


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Katarina Žbulj, mag. ing. petrol. (A, P)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta i obvezatne literature. Korištenje stečenih spoznaja za razumijevanje opasnosti, štetnosti i zaštite od njih koje se mogu pojaviti u procesu izrade bušotina i pri proizvodnji nafte i plina.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
1. Definirati osnovne pojmove vezane uz područje sigurnosti na radu
2. Primijeniti zakonsku regulativu u području zaštite na radu
3. Odabrati osobna zaštitna sredstva ovisno o radnim uvjetima
4. Razlikovati vrste požara i primijeniti odgovarajuće sredstvo za gašenje
5. Prepoznati razinu opasnosti kod pojave sumporovodika i primijeniti odgovarajuća zaštitna sredstva
6. Primjeniti stečena znanja u realnim situacijama koje se mogu javiti tijekom izrade bušotine ili proizvodnje ugljikovodika
SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA:
P1 Uvod, Upoznavanje sa sadržajem predmeta i pravilima pohađanja nastave, izrade seminara, polaganja kolokvija i završnog ispita
P2 - Povreda na radu - definicija, statistika u RH, zakonska regulativa
P3 - Definiranje osnovnih pojmova sigurnosti (nezgoda, nesreća, ozljeda, povreda, havarija, profesionalna bolest), troškovi kao posljedica povrede na radu
P4 - Opasnosti i štetnosti i njihovo djelovanje
P5 - Opasnosti i štetnosti koje se javljaju u području naftnog rudarstva
P6 - Mjere zaštite na radu
P7 - Sredstva zaštite na radu
P8 1. kolokvij
P9 - Opasni proizvodi
P10 - Proces gorenja, eksplozivne smjese i plinovi
P11 - Požar i gašenje požara
P12 - Pojava sumporovodika, mjere zaštite
P13 - Bušaća platforma i sigurnost na radu
P14 - Proizvodna platforma, zone opasnosti, sigurnost na radu
P15 2. kolokvij
VJEŽBE:
Sadržaj predavanja prate sadržaji interaktivnih DVD-a koji se koriste kao nastavni materijali za utvrđivanje znanja iz održanih nastavnih jedinica.
OBVEZE STUDENTA: Uvjeti za potpis su redovito pohađanje nastave (3 dozvoljena izostanka) i priprema i izlaganje zadanih seminara.
NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA: Tijekom nastave znanje se provjerava pismeno kroz 2 kolokvija, čije bodovanje i ocjena se javno objavljuju na mrežnim stranicama. Za pozitivnu ocjenu potrebno je ostvariti najmanje 60% od ukupnog broja bodova koji se dobije zbrajanjem bodova oba kolokvija. Studenti koji zadovolje uvjet za pozitivnu ocjenu dobivaju konačnu ocjenu iz predmeta. Studenti koji nisu zadovoljni konačnom ocjenom, izlaze na usmeni ispit na jednom od ispitnih rokova. Svaki daljnji izlazak na ispit podrazumijeva polaganje pismenog ispita. Studenti koji ne zadovolje prethodno navedeni uvjet za pozitivnu ocjenu izlaze na pismeni ispit na jednom od već definiranih ispitnih termina.

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: