Rudna ležišta

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: Mineralne asocijacije koje čine ležišta rudnih i industrijskih minerala su specifične i usko su vezne uz 1 stijene domaćine 2 rudonosne procese ili 3 tektonske okoliše. Glavni cilj kolegija je osposobiti studenta za samostalno prepoznavanje karakterističnih mineralnih asocijacija rudnih i industrijskih minerala i pratećih stijena domaćina
Uvjeti
Uvod u mineralogiju i petrologiju . položen
Kemija . položen
Kompeticije
Potrebno je da studenti mogu definirati glavne pojmove iz Uvoda u mineralogiju i petrologiju i kemije posebice definirati ponašanje elemenata po skupinama u periodnom sustavu ionske radijuse i naboje prepoznati fizička kemijska i kristalografska svojstva minerala znaju dati primjer za svako pojedino svojstvo moći usporediti . klasificirati međusobno različite minerale obzirom na njihova svojstva. Znaju primijeniti osnovne klasifikacije za magmatske metamorfne i sedimentne stijene znaju prepoznati osnovne tipove stijene i razumiju uvjete postanka.


Studenti će moći
. definirati osnovne pojmove ruda rudno ležište jalovina rezerve Clark epigenetsko singenetsko
. objasniti glavnu podjelu mineralnih sirovina .nemetalne, energetske i metalne sirovine.
. objasniti glavna svojstva najvažnijih rudnih ležišta zajedno s pripadajućim mineralnim asocijacijama i stijenama domaćinima
. povezati rudne minerale s korisnim elementom
. povezati osnovne tipove stijena domaćina s karakterističnim tipovima rudnih ležišta
. prepoznati karakteristične mineralne asocijacije služeći se znanjem o fizikano.kemijskim svojstvima minerala
. grupirati korisne rudne i industrijske minerale prema karakterističnim mineralnim asocijacijama
. odrediti tip orudnjenja
. odrediti tip rudnog ležišta
. zaključiti o dominantnom procesu postanka

Predavanja
P1 .
Pojam rude rudnog ležišta jalovine i protora. Učestalost pojavljivanja elemenata u Zemljinoj kori .Clarkeova vrijednost.
P2 .
Najvažniji faktori za ekonomsko vrednovanje potencijalnog orudnjenja. Podjela metala prema rudarskoj industriji.
P3 .
Diskordantna i konkordantna rudna ležišta. Strukture rudnih i jalovinskih minerala.
P4 .
Endogeni procesi nastajanja rude. Egzogeni procesi nastajanja rude. Klasifikacija rudnih ležišta.
P5 .
Magmatska rudna ležišta. Kristalizacija i diferencijacija magme. Kromitna ležišta. Podiformna i stratiformna ležišta.
P6 .
Dijamanti u kimberlitima i lamproitima. Orudnjenja u karbonatitima. Cr Pt Ti i Fe . ležišta u bazičnim i ultrabazičnim stijenama.
P7 .
Cu Ni Fe i PGE . ležišta u bazičnim i ultrabazičnim stijenama. Pegmatitna ležišta.
P8 .
Grajzenska ležišta. Impregnacijska i štokverkna ležišta u magmatskim stijenama.
P9 .
Žilna ležišta. Stratiformna sulfidna i oksidna rudna ležišta u sedimentnoj i vulkanskoj okolini.
P10 .
.Stratabound. ležišta. Sedimentna rudna ležišta. Ležišta rezistata.
P11 .
Uslojene željezne formacije .BIF. Manganska sedimentna ležišta. Rezidualna ležišta.
P12 .
Boksiti i Fe . lateriti. Rudna ležišta nastala procesom sekundarnog obogaćenja.
P13 .
Metamorfna rudna ležišta. Skarnska rudna ležišta.
P14 .
Globalna tektonika i metalogeneza.
P15 .
Formiranje rudnih ležišta tokom evolucije Zemlje.


Vježbe
V1 .
Upoznavanje s tijekom i metodama rada na vježbama uvjetima za dobivanje potpisa i načinima ocjenjivanja.
Ponavljanje fizikalno kemijskih svojstava minerala na odabranim uzorcima ruda i jalovine.
V2 .
Ponavljanje fizikalno kemijskih svojstava minerala na odabranim uzorcima ruda i jalovine.
V3 .
Ponavljanje mineralnog sastava i klasifikacija odabranih magmatskih metamorfnih i sedimentnih stijena . ponavljanje.
V4 .
Praktičan rad na uzorcima odabranih mineralnih parageneza. Prepoznavanje glavnih strukturnih tipova orudnjenja.
V5 .
Praktičan rad na uzorcima magmatskih rudnih ležišta.
Prepoznavanje kistalizacionih diferencijata . primjer ležišta kromita. Rudni i jalovinski minerali. Tip orudnjenja. Prateće stijene domaćini i njihova parageneza. Sekundarni procesi izmjena.
V6 .
Praktičan rad na uzorcima magmatskih rudnih ležišta.
Prepoznavanje magmatskih segregata . primjer ležišta masivnih sulfida. Rudni i jalovinski minerali. Tip orudnjenja. Prateće stijene domaćini i njihova parageneza. Sekundarni procesi izmjena.
V7 .
Praktičan rad na uzorcima magmatskih rudnih ležišta.
Prepoznavanje pegmatitnih ležišta. Industrijski minerali. Jalovina. Sekundarni procesi izmjena.
V8 .
Praktičan rad na uzorcima Cu porfirnih i grajzenskih rudnih ležišta.
Prepoznavanje Cu porfirnih ležišta. Rudni i jalovinski minerali. Tip orudnjenja. Prateće stijene domaćini i njihova parageneza. Sekundarni procesi izmjena i obogaćenja. Željezni šešir . oksidacijska zona, cementacijska zona. Klasifikacija i zonalnost.
V9 .
Praktičan rad na uzorcima hidrotermalnih rudnih ležišta.
Prepoznavanje hidrotermalnih ležišta. Rudni i jalovinski minerali. Tip orudnjenja. Prateće stijene domaćini i njihova parageneza. Sekundarni procesi izmjena.
V10 .
Praktičan rad na uzorcima sedimentnih rudnih ležišta.
Prepoznavanje sedimentnih ležišta. Rudni i jalovinski minerali. Tip orudnjenja. Prateće stijene domaćini i njihova parageneza. Sekundarni procesi izmjena.
V11 .
Praktičan rad na uzorcima sedimentnih rudnih ležišta željeza i mangana.
Prepoznavanje sedimentnih ležišta. Rudni i jalovinski minerali. Tip orudnjenja. Prateće stijene domaćini i njihova parageneza. Sekundarni procesi izmjena.
V12 .
Praktičan rad na uzorcima sedimentnih rudnih ležišta boksita i laterita.
Prepoznavanje sedimentnih ležišta. Rudni i jalovinski minerali. Tip orudnjenja. Prateće stijene domaćini i njihova parageneza. Sekundarni procesi izmjena.
V13 .
Praktičan rad na uzorcima metamorfnih rudnih ležišta.
Prepoznavanje metamorfnih ležišta. Rudni i jalovinski minerali. Tip orudnjenja. Prateće stijene domaćini i njihova parageneza. Sekundarni procesi izmjena.
V14 .
Ponavljanje priprema za pismeni dio ispita
V15 .
Ponavljanje priprema za pismeni dio ispita

Redovno pohađanje .ne više od 3 izostanka. predavanja i vježbi su uvjeti za dobivanje potpisa. Praktični rad na vježbama i istraživački rad na zadanom studentskom projektu čine 30 posto ukupne ocjene.
Ispit se polaže pismeno i usmeno. Pismeni dio ispita sastoji se od praktičnog rada na dva uzorka odabranih između uzoraka koji su obrađivani na vježbama prepoznavanje rudnih i jalovinskih mierala mineralnih asocijacija i tipova pratećih stijena domaćina. i čini 40 posto ukupne ocjene.
Usmeni dio ispita sastoji se od 5 pitanja iz baze ispitnih pitanja koja je studentima dostupna na sustavu Merlin, i čini 30 posto ukupne ocjene.

 

Obavezna literatura:1. Antony M. Evans (1993): Ore Geology and Industrial Minerals - An introduction
Preporučena literatura:1. Franco Pirajno (2000): Ore deposits and mantle plumes
2. John Ridely (2013): Ore deposits geology

 

Ishodi učenja: