Osnove geoinformatike

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dario Perković, dipl. ing.


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dario Perković, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznati se s geoinformatikom kroz njezine tri osnovne komponente: GIS, Daljinska istraživanja i Obrada snimaka. Usvajaju teorijska znanja potrebna za primjenu predmeta tijekom studija i kasnije, te svladavaju GIS softver.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- znati sve o GIS tehnologiji i njenom korištenju u struci
- znati izraditi GIS projekt na primjeru geološke karte
- znati prezentirati temu iz predmeta u obliku seminara
- znati sve o DI i obradi snimaka obzirom na upotrebu u struci i u GIS-u

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Uvodno predavanje o predmetu. Pregled nastavnih tema. V1 Plan izvođenja nastave u semestru. Grupe za seminare.
P2 Uvod u geoinformatiku. V2 Primjeri iz struke (geoinformacija, prikaz aktualnih disciplina, institucije).
P3 Upravljanje podacima. V3 Uređaji, izvori podataka, primjeri iz GIS softvera, brojni primjeri GIS projekata iz struke.
P4 Povijesni razvoj kartografije i GIS-a. V4 Rad na računalu u GIS softveru, 1. dio.
P5 Značajke GIS-a. V5 Rad na računalu u GIS softveru, 2. dio.
P6 Kartografija u GIS-u. V6 Rad na računalu u GIS softveru, 3. dio.
P7 Faze razvoja GIS-a. V7 Kolokvij iz rada u GIS softveru
P8 Izlaganje seminara, 1. dio. V8 Diskusija o seminarima, 2.dio.
P9 Izlaganje seminara, 2. dio. V9 Diskusija o seminarima, 2. dio.
P10 Daljinska istraživanja 1. dio. V10 Primjeri korištenja DI općenito.
P11 Daljinska istraživanja 2. dio. V11 Primjeri korištenja DI u struci.
P12 Analiza i interpretacija snimaka, 1. dio. V12 Primjeri korištenja i obrade snimaka općenito.
P13 Završni kolokvij iz cjelokupnog gradiva. V13 Završni kolokvij iz cjelokupnog gradiva.
P14 Prikaz dosadašnje i moguće primjene GIS-a (projekti, znanost, studentski radovi). V14 Prikaz GIS projekata na računalu i finalnih karata u papirnatom obliku.
P15 Prikaz ostalog softvera u geoinformatici. GIS, CAD, geološki softveri, DBMS, geotransformeri, WEBGIS. V15 Prikaz mogućnosti softvera.

OBVEZE STUDENATA:
Obveza studenta je odraditi sve vježbe, predati i prezentirati seminar te prisustvovati na 80% predavanja. Potrebno je položiti dva kolokvija (1 teorijski i 1 praktični) koji svojim ocjenama zajedno s ocjenom iz seminara čine završnu ocjenu iz predmeta. U slučaju nepoloženih kolokvija znanje se vrednuje završnim (pismenim i usmenim) ispitom.

 

Obavezna literatura:1. Perković, D. (2006): Upute za rad sa softverom ArcView GIS 3.2a (interna skripta)
Preporučena literatura:1. Bonham-Carter, G. F. (1994): Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS, New York.
2. Lillesand, T. M., Kiefer, R. W, Chipman, J. W. (2003): Remote sensing and image interpretation, 5th. ed., Willey, New Jersey
3. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W. (2005): Geographic information systems and science, 2nd edition, Willey, Chichester.

 

Ishodi učenja:1. Znati sve o GIS tehnologiji i njenom korištenju u struci