Osnove elektrotehnike

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Kuhinek, dipl. ing.


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe8
Laboratorijske vježbe7
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razumijevanje osnovnih pojmova, temeljnih zakona i načela koja se odnose na električne krugove. Studenti će naučiti analizirati strujne krugove s istosmjernom i izmjeničnom pobudom te razumjeti fizikalne pojave koje se u njima odvijaju.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Razumijevati i primjenjivati Kirchhoffove zakone te Ohmov zakon, analizirati prijelazne pojave kod RC i RL spojeva, analiza i sinteza istosmjernih i izmjenične strujnih krugova, analizirati snagu trošila i potrošnju električne energije, koristiti temeljnu laboratorijsku opremu za mjerenje električnih veličina.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 Uvod. Struja kroz krute tvari. Osnovni zakoni elektrotehnike. V1 Međunarodni sustav SI jedinica. Električni otpor i ovisnost otpora o temperaturi. Ohmov zakon. Kirchhoffovi zakoni.
P2 Wheatstoneov most. Struja kroz tekućine, vakuum plinove i poluvodiče. V2 Serijski, paralelni i mješoviti spojevi otpornika.
P3 Elektrostatika i elektrodinamika V3 Analiza strujnih krugova.
P4 Proizvodnja i potrošnja električne energije V4 Sinteza strujnih krugova. Idealni i realni izvor napajanja.
P5 Izmjenična struja. V5 Snaga. Električna energija.
P6 Višefazne struje. V6 Struja kroz vakuum, plinove i tekućine.
P7 Transformator. Asinkroni stroj. V7 Elektrostatika.
P8 Energetska elektronika. V8 Elektrodinamika.
P9 Digitalna elektronika V9 Izmjenični strujni krugovi. Pasivni elementi u izmjeničnim strujnim krugovima. Impedancija.
P10 Fiziološko djelovanje el. struje na čovjeka. V10 - Snaga izmjenične struje. Idealni transformator. Simbolička metoda rješavanja izmjeničnih strujnih krugova.
P11 Mjerna osjetila za pretvaranje neelektričnih veličina u električne:
a) Temperatura termopar, Pt-100, NTC
b) Deformacija elektrootporna traka
c) Pomak LVDT, kapacitvini pretvornik
d) Vibracije piezoelektrični pretvornik V11 Uvod u rad u laboratoriju. Sigurnost u radu s naponima.
P12 Analogne i digitalne veličine, uzorkovanje, kvantizacija, binarni sustavi i prijenos podataka. V12 Laboratorijska vježba 1: Mjerenje napona, struje i otpora.
P13 Analogno digitalni pretvornici. Digitalno analogni pretvornici. V13 - Laboratorijska vježba 2: Mjerenje otpora U-I metodom.
P14 Mjerni lanac. Sustavi za prikupljanje podataka. Brzina uzorkovanja, aliasing, multipleksiranje, vrijeme namještanja. Vrste datoteka za spremanje digitalnih podataka. V14 - Laboratorijska vježba 3: Mjerenje impedancije i gubitaka.
P15 Vremenski i frekvencijski prikaz signala . Decibeli. Filtri. Šum. V15 - Laboratorijska vježba 4: Ispravljanje, regulacija i logički sklopovi.

Obveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i auditornim vježbama. Pohađanje laboratorijskih vježbi (dozvoljen maksimalno jedan opravdani izostanak). Izrada domaćih zadaća i priprema za laboratorijske vježbe. Opcionalna izrada seminara. Opcionalno pisanje dva kolokvija radi oslobođenja od pismenog dijela ispita.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata:
Obavezno prisustvovanje predavanjima i auditornim vježbama u postotku od minimalno 50 %. Tijekom semestra studenti kontinuiranim radom prikupljaju bodove i to 10 bodova za izradu seminara, 16 bodova izradom domaćih zadaća, 4 bodova izradom priprema i izvještaja laboratorijskih vježbi, te 20 bodova na prvom kolokviju i 30 bodova na drugom kolokviju. U skladu s prikupljenim bodovima studenti dobivaju ocjenu iz pismenog i pristupaju usmenom dijelu ispita postižu oslobođenje od pismenog dijela ispita. Na usmenom dijelom ispita formira se konačna ocjena koja ovisi o broju prikupljenih bodova i broju točno odgovorenih pitanja (pitanja su jednostavna sa kratkim odgovorima i predstavljaju najosnovnija znanja iz područja elektrotehnike).

 

Obavezna literatura:1. Marinović, N.: Opća elektrotehnika i elektronika I, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
2. Marinović, N.: Opća elektrotehnika i elektronika II, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
3. Zorić, I., Kuhinek D.: Upute i podloge za auditorne vježbe iz elektrotehnike i elektronike (www.rgn.hr).
4. Zorić, I., Kuhinek D.: Upute i podloge za laboratorijske vježbe iz elektrotehnike i elektronike (www.rgn.hr)
Preporučena literatura:1. Meluzin, H.: Riješeni zadaci iz osnova elektrotehnike, svezak prvi i drugi, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
2. Vujević, D.: Mjerenje u elektrotehnici, Dorsum, Zagreb, 2001.

 

Ishodi učenja: