Osnove ekologije i zaštite okoliša

Osnovni podaci

ECTS: 3.0

Nositelji: doc. dr. sc. Anamarija Grbeš, dipl. ing.


Izvođači: doc. dr. sc. Anamarija Grbeš, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima i principima vezanim za onečišćenje i zaštitu okoliša, utjecajima energetike, industrije i rudarstva na okoliš, problematikom onečišćenja glavnih sastavnica okoliša, te mjerama kontrole onečišćenja i zaštite okoliša.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
1. Objasniti osnovne pojmove i principe vezane za ekologiju i zaštitu okoliša.
2. Definirati i objasniti osnovne faktore kod procjene utjecaja onečišćujućih tvari na ljude i okoliš.
3. Analizirati tijek procesa od emisije štetne tvari ili energije u okoliš do izbora rješenja za problem onečišćenja.
4. Klasificirati izvore (oblike) energije, izvore onečišćenja okoliša i vrste onečišćujućih tvari u pojedinim sastavnicama okoliša (zraku, vodi i tlu).
5. Opisati i objasniti osnovne značajke pojedinih onečišćujućih tvari, njihove glavne izvore emisija te utjecaje na ljude i okoliš.
6. Dati primjere i analizirati utjecaje djelatnosti iz sektora rudarstva, industrije i energetike na okoliš.
7. Analizirati općenite mjere zaštite okoliša i odabrati mjere zaštite okoliša od pojedinih štetnih utjecaja.
8. Utvrditi i analizirati relevantnu zakonsku regulativu RH iz područja zaštite okoliša.
9. Izraditi i prezentirati stručni rad na temu zaštite okoliša.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 - Uvod. Osnovni pojmovi i principi ekologije. Definicija okoliša, ekosustava i ekosfere. Sastavni dijelovi ekosfere. Struktura i djelovanje ekosustava.
V1 - Uvod u vježbe.
P2 - Problematika onečišćavanja i zaštite okoliša. Objašnjenje pojmova: onečišćavanje, zagađenje, onečišćujuća tvar, tehnologija zaštite okoliša i ekološko inženjerstvo (primjeri). Osnovni faktori kod procjene utjecaja onečišćujućih tvari na ljude i okoliš.
V2 - Seminarska obrada teme: "Ekologija, okoliš i energija"
P3 - Definicija i općenite mjere zaštite okoliša. Održivi razvoj: povijest, smjernice i ciljevi. Održiva tehnologija. V3 - Seminarska obrada teme: "Izvori onečišćavanja i njihov utjecaj na okoliš"
P4 - Izvori (oblici) energije: osnovna podjela, potrošnja, rezerve, prednosti i nedostaci neobnovljivih i obnovljivih izvora, utjecaj na okoliš.
V4 - Seminarska obrada teme: "Utjecaj energetike na okoliš i alternativni izvori energije"
P5 - Emisija i imisija: definicije i izražavanje. Registar onečišćavanja okoliša (Katastar emisija u okoliš). V5 - Seminarska obrada teme: "Razvoj primjene obnovljivih izvora energije u svijetu i Europi"
P6 - Struktura i sastav atmosfere. Onečišćenje atmosfere: izvori emisija onečišćujućih tvari u atmosferu, glavne onečišćujuće tvari u atmosferi i utjecaj na okoliš.
V6 - Seminarska obrada teme: "Globalni i regionalni problemi zaštite okoliša: oštećenje ozonskog sloja, efekt staklenika, kisele kiše i radioaktivnost"
P7 - SOx, NOx, CO2, CO: osnovne značajke, glavni prirodni i antropogeni izvori emisija u zrak, štetni utjecaji na ljude i okoliš, mjere zaštite (smanjenja emisije).
V7 - Seminarska obrada teme: "Antropogeni utjecaji na okoliš i promjene klime"
P8 - Ozonski sloj: uloga stratosferskog ozona, tvari koje ga oštećuju i mjere zaštite. Troposferski ozon, lebdeće čestice, metali, postojane organske tvari, radioaktivne tvari, azbest, fluoridi: osnovne značajke, glavni izvori emisija, utjecaji na ljude i okoliš, mjere zaštite.
V8 - Seminarska obrada teme: "Antropogeni utjecaji na okoliš: oštećenje ozonskog sloja"
P9 - Osnovne mjere za smanjenje emisija onečišćujućih tvari u atmosferu. Propisi za kvalitetu zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak.
V9 - Seminarska obrada teme: "Zaštita okoliša i održivi razvoj"
P10 - Hidrološki ciklus, osnovna svojstva i pokazatelji kvalitete vode. Problem onečišćenja prirodnih voda: glavne onečišćujuće tvari i izvori onečišćenja.
V10 - Seminarska obrada teme: "Tehnologije korištenja ugljena i utjecaj na okoliš"
P11 - Mjere zaštite voda. Osnovni postupci obrade otpadnih voda.
V11 - Seminarska obrada teme: "Geoinženjerske mjere za smanjenje antropogenih emisija: tehnologije hvatanja i skladištenja CO2"
P12 - Glavni negativni utjecaji površinske eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na okoliš.
V12 - Seminarska obrada teme: "Izvori onečišćavanja zraka u eksploataciji čvrstih mineralnih sirovina"
P13 - Trajni utjecaji rudarske djelatnosti na okoliš i osnovne mjere zaštite.
V13 - Seminarska obrada teme: "Tehnologije pročišćavanja zraka i otpadnih plinova u tehnološkim procesima"
P14 - Privremeni utjecaji rudarske djelatnosti na okoliš i osnovne mjere zaštite.
V14 - Seminarska obrada teme: "Zaštita prirodnih voda i postupci obrade otpadnih voda"
P15 - Zakonski propisi RH kojima se regulira zaštita okoliša.
V15 - Seminarska obrada teme: "Postupci zbrinjavanja otpadnog mulja"

OBVEZE STUDENATA:
- prisustvovati na najmanje 80% nastave,
- seminarski rad (izrada u pisanom obliku i izlaganje pred kolegama),
- završni (pismeni i usmeni) ispit.

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:1. Jorgensen, S. E.; Johansen, I.: Principles of Environmental Science and Technology. Elsevier, Amsterdam, 1989.
2. Kupchella, C. E.; Hyland, M. C.: Environmental Science. Allyn and Bacon, Boston, 1989.
3. Colls, J.: Air Pollution. Spon Press, London and New York, 2002.
4. Tedeschi, S.: Zaštita voda. Hrvatsko društvo građevinskih inženjera, Zagreb, 1997.
5. Springer, O. P.; Glavač, H.; Đikić, D, i dr.: Ekološki leksikon. "Barbat", Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH, Zagreb, 2001.
6. Glavač, V.: Uvod u globalnu ekologiju. Hrvatska sveučilišna naklada, MZOPU, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Zagreb, 2001.
7. Časopis "Gospodarstvo i okoliš". Gospodarstvo i okoliš d.o.o. Zagreb.
8. Časopis "EGE - Energetika, gospodarstvo, ekologija, etika". Energetika Marketing d.o.o. Zagreb.
9. Zakonska regulativa RH iz područja zaštite okoliša. "Narodne novine", Službeni list RH.

 

Ishodi učenja: