Gospodarenje plinovima 1

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, dipl. ing.


Izvođači: asistent Ivan Smajla, mag. ing. petrol. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja gospodarenja plinovima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
Razumijevanje odnosa potražnje, proizvodnje i potrošnje plina
Razumijevanje energetskih značajki prirodnog plina

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA (4 10 ISHODA) :
Izbor opreme za mjerenje i regulaciju plina.
Analiza karakteristika potrošnje plina
Razumijevanje osnova proizvodnje, obrade i transporta prirodnog plina.
Razumijevanje funkcioniranja tržišta plina
Razumijevanje distribucije plina.
Značaj UPP-a i SPP-a
Analiza nekonvencionalnih ležišta prirodnog plina.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
Predavanja Vježbe
P1 Uvod u gospodarenje plinovima V1 Uvod u gospodarenje plinovima
P2 Osnovni pojmovi u plinskoj industriji V2 Osnovni pojmovi u plinskoj industriji
P3 Definicije, podjela i svojstva plinova V3 Definicije, podjela i svojstva plinova zadaci
P4 Plin u energetskoj opskrbi (proizvodnja, trgovina), V4 Kriteriji vrednovanja plina kao energenta
P5 Rezerve i potrošnja plina u svijetu, V5 Ovisnost potrošnje plina o različitim čimbenicima
P6 Osnove istraživanja i proizvodnje plina, V6 Osnove istraživanja i proizvodnje plina primjeri
P7 Obrada i priprema plina za transport, V7 Obrada i priprema plina za transport primjeri
P8 CPS Molve, V8 CPS Molve
P9 Transport prirodnog plina, V9 Primjeri transporta plina
P10 Skladištenje prirodnog plina, V10 Skladištenje prirodnog plina primjer
P11 Ukapljeni prirodni plin UPP
(proizvodnje, transport, terminali, uvoznici, izvoznici, flota metanijera), V11 UPP potražnja i tržište
P12 Distribucija plina, V12 Projektiranje plinskih mreža
P13 Mjerenje i regulacija plina, V13 Mjerenje i regulacija plina primjeri
P14 Plinsko gospodarstvo RH, V14 Bilanca prirodnog plina u RH
P15 Nekonvencionalna ležišta prirodnog plina, V15 Nekonvencionalna ležišta prirodnog plina primjeri

OBVEZE STUDENATA:
Redovito pohađanje nastave, rješavanje zadataka i testova na Merlinu i na vježbama

PRAĆENJE RADA STUDENATA :
Pohađanje nastave 0,5 Istraživanje 0
Projekt 0 Referat 0
Kolokviji 0 Seminarski rad 0
Praktični rad 0 Usmeni ispit 3
Pismeni ispit 0,5 (Ostalo upisati) 0

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA tijekom nastave i na završnom ispitu:
Tijekom semestra kontinuirano se nadgleda pohađanje nastave kao i rješavanje zadataka tijekom semestra kao i uspjeh na ispitu.

ISPITNI ROKOVI:
Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi

 

Obavezna literatura:1. Daria Karasalihović Sedlar (2013): Nastavni materijali Gospodarenje plinovima na Merlinu
2. Strelec, V. ; i drugi: Plinski priručnik, 6. izdanje, Energetika marketing, Zagreb, 2001
3. Šunić, M.; Dujmović, N.: Plin i plinska tehnika I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1981.
4.Šunić, M.; Dujmović, N.: Plin i plinska tehnika II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1983.
Preporučena literatura:1. Internet
2. Šunić, M.; Darmopil, Ž.: Efikasnost plinskih sustava i sigurnost uporabe plina, Energetika marketing, Zagreb, 1999.
3. Časopis "Plin", Zagreb, različita godišta

 

Ishodi učenja: