Geotehničko inženjerstvo okoliša

Osnovni podaci

ECTS: 3.0

Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, dipl. ing.


Izvođači: doc. dr. sc. Helena Vučenović, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Osposobljavanje studenata za primjenu načela geotehničkog inženjerstva u rješavanju problema zaštite okoliša vezanih za prirodne hazarde, odlaganja različitih vrsta otpada u površinska i podzemna odlagališta, čišćenje onečišćenih lokacija, te ponovnu uporabu materijala. Specifično za ovaj studij, bit će obuhvaćeni posebno i problemi vezani uz djelatnost rudarstva.

ISHODI UČENJA PREDMETA
Nakon uspješno savladanog predmeta, student će:
Poznavati osnovne pojmove u zaštiti okoliša i odgovarajući nacionalni zakonodavni okvir,
Znati navesti prirodne hazarde i mjere za smanjenje njihovog utjecaja na okoliš,
Moći objasniti elemente gospodarenja otpadom,
Poznavati specifičnosti odlaganja komunalnog, opasnog, radioaktivnog i rudničkog otpada.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja
Auditorne vježbe

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1 Osnovni pojmovi o zaštiti okoliša, zakonodavstvo u zaštiti okoliša
Tjedan 2 Geotehničko inženjerstvo okoliša - definicije i terminologija
Tjedan 3 Prirodni resursi: vrste i upravljanje
Tjedan 4 Prirodni hazardi i uloga geotehničkog inženjerstva u upravljanju hazardima
Tjedan 5 Gospodarenje otpadom
Tjedan 6 Vrste i karakterizacija otpada
Tjedan 7 Mjere za smanjenje količina otpada
Tjedan 8 Izbor lokacije odlagališta otpada
Tjedan 9 Odlaganje u površinska odlagališta otpada
Tjedan 10 Geotehnički aspekti odlagališta otpada
Tjedan 11 Odlaganje opasnog otpada
Tjedan 12 Podzemno odlaganje radioaktivnog otpada
Tjedan 13 Geotehnički aspekti sanacije onečišćenih lokacija
Tjedan 14 Vrste otpada u rudarstvu, upravljanje inertnim otpadom
Tjedan 15 Upravljanje opasnim otpadom u rudarstvu

OBVEZE STUDENATA
Seminarski radovi u grupama

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Ocjenjivat će se seminarski radovi (30%), sudjelovanje pojedinog studenta u grupnim zadacima (20%), javna obrana vlastitog seminarskog rada (20%), te sudjelovanje u diskusijama pri prezentaciji tuđih radova (20%). Usmeni ispit (10%) služit će za diskusiju o dijelovima gradiva koji nisu u potpunosti usvojeni, te za postizanje više ocjene ukoliko to student želi.

 

Obavezna literatura:1. Znidarčić, D., Kovačić, D., Kvasnička, P., Mulabdić, M. (1995): Geotehnologija pri odlaganju komunalnog otpada, Građevni godišnjak '96 (Ur. V. Simović), HDGI, Zagreb, 161 do 233.
Preporučena literatura:1. Bedient, P.B., Rifai, H.S., Newell, C.J.: Ground water contamination, transport and remediation, 2nd ed., Prentice Hall PTR, New York, 1999.
2. Daniel, E.D. (ed.): Geotechnical Practice for Waste Disposal, Chapman & Hall, 1993.
3. Oweis, I. S.,Khera, R.P. (1990): Geotechnology of waste management, Butterworths, London

 

Ishodi učenja: