Primijenjeni računalni programi

Osnovni podaci

ECTS: 3.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivo Galić, dipl. ing.


Izvođači: doc. dr. sc. Branimir Farkaš, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Prikazati polazne osnove i značaj primijenjenih računalnih programa za rudarsku struku.
Prikazati načela u rudarstvu i predradnje za izgradnju rudnika.
Prikazati metodologiju projektiranja rudarskih radova.
Prikazati tradicionalne i suvremene metode projektiranja.
Prikazati osnove gis-a.
Definirati kartografiju i objasniti njenu ulogu u primijenjenim računalnim programima.
Prezentirati tehničku podršku za primjenu računalnih programa.
Prezentirati primijenjene računalne-namjenske programe.
Prikazati suvremenu obradu podataka.
Prikazati primjenu računalnih programa u projektiranju istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.
Prikazati način kreiranja prezentacija i drugih izlaznih formata.

ISHODI UČENJA
Navesti i opisati načela u rudarstvu i predradnje za izgradnju rudnika - razina 1.
Navesti i opisati tradicionalne i suvremene metode projektiranja rudnika.
Objasniti osnove i svrhu gis-a - razina 1-2.
Razvrstati i objasniti kartografiju i njenu ulogu u prikazu rudarskih radova u 2d i 3d polju - razina 3-4.
Opisati tehničku podršku za primjenu računalnih programa - razina 1-2.
Razvrstati i opisati primijenjene računalne-namjenske programe - razina 3-4.
Prikazati i opisati suvremenu obradu podataka - razina 3-4.
Opisati i prezentirati primjenu računalnih programa u projektiranju istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina - razina 3-4.
Navesti i opisati metode proračuna obujma i izračuna rezervi mineralnih sirovina - razina 1-2.
Opisati način prezentacije obrađenih podataka, u grafičkom i analitičkom obliku - razina 4-5-6.
Riješiti grafički zadatak u digitalnom obliku (geokodiranje karte, ucrtavanje istražnog prostora ili eksploatacijskog polja, ucrtavanje granice ležišta i vertikalnih presjeka) - razina 4-5-6.
Riješiti računski zadatak u digitalnom obliku (proračun obujma i rezervi) - razina 4-5-6.
Prezentirati grafo-analitičke podatke u digitalnom obliku, word-u (tablice, slike i tekst) - razina 5-6.

PREGLED SADRŽAJA PREDMETA
PREDAVANJA
1 UVOD
POLAZNE OSNOVE ZA PRIMJENU RAČUNALNIH PROGRAMA U RUDARSTVU
2 OSNOVNA NAČELA U RUDARSTVU
PREDRADNJE ZA IZGRADNJU RUDNIKA (RADNI ZADACI)
3 METODE RADA (PROJEKTIRANJA)
PLANIRANJE I PROGNOZIRANJE
TRADICIONALNE METODE
4 SUVREMENE METODE
USPOREDBA METODA RADA
5 OSNOVE GIS-A
6 KARTOGRAFIJA
7 TEHNIČKA PODRŠKA ZA PRIMJENU RAČUNALNIH PROGRAMA
RAČUNALA
UREĐAJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O TERENU
UREĐAJI ZA DIGITALIZACIJU-SKENERI
UREĐAJI ZA SPREMANJE PODATAKA
UREĐAJII ZA PRIKAZ I ISPIS PODATAKA
8 RAČUNALNA PODRŠKA-NAMJENSKI PROGRAMI
PROGRAMSKI JEZICI
PROGRAM SUSTAVA-OPERACIJSKI SUSTAVI
PODJELA I ZNAČAJKE PRIMIJENJENIH RAČUNALNIH PROGRAMA, PREMA NAMJENI U RUDARSTVU
9 SUVREMENA OBRADA PODATAKA
KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA
RAČUNALNA OBRADA GRAFIČKIH PODATAKA
10 PRIMJENA RAČUNALNIH PROGRAMA U PROJEKTIRANJU ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA
PRIMJENA PROFESIONALNIH RUDARSKIH I GEOLOŠKIH PROGRAMA U PROJEKTIRANJU ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA
11 PRIMJENA CAD TEHNIKE I PRATEĆIH (OSTALIH) RAČUNALNIH PROGRAMA U PROJEKTIRANJU ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA
12 OPIS METODA I PRIKAZ PRORAČUNA REZERVI (OBUJMA) M.S
13 GEOMETRIJSKE ANALIZE I PRORAČUNI PROJEKTNIH PARAMETARA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH KOPOVA
14 PRIKAZ 3D MODELA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH KOPOVA (PRIMJERI IZ PRAKSE ZA KOPOVE UGLJENA, BOKSITA, A-GK I T-GK)
15 KREIRANJE PREZENTACIJA I DRUGIH IZLAZNIH FORMATA

VJEŽBE
1-15 Izrada cjelovitog programa (projekta) tijekom semestra koji uključuje:
A) GRAFIČKI ZADATAK (MicroStation)
1. Formiranje datoteke i detaljan prikaz ulaznih podataka.
2. Formiranje datoteke i širi prikaz podataka o topografiji terena
3. Formiranje datoteke i širi prikaz podataka o geologiji terena

B) RAČUNSKI ZADATAK (Excel)
1. Formiranje datoteke, izrada tablica i izračun obujma pomoću metode paralelnih vertikalnih presjeka.
2. Izrada tablice i izračun obujma pomoću kontrolne metode srednje aritmetičke vrijednosti.

C) TEKSTUALNI ZADATAK (Word)
Formiranje datoteke, s nazivom programa, u Wordu sa slijedećim zadacima (sadržajem):

a) Kratki opis istražnog prostora
b) Umetanje (importiranje) slike 1- topografska karta istražnog prostora
c) Opis geologije terena i umetanje slike 2 - geološke karte šireg područja
d) Opis užeg područja i umetanje slike 3 - situacijske karte istražnog područja
f) Opis glavne metode proračuna obujma (MPP)
g) Umetanje (importiranje) slike 4- poprečni presjeci
h) Umetanje tablice 1-Proračun ukupnog obujma, prema MPP
j) Opis kontrolne metode proračuna obujma (MSAV)
k) Umetanje tablice 2- Kontrolni proračun ukupnog obujma ležišta

D) IZLAZNA DATOTEKA (Adobe reader)
Formiranje izlazne datoteke u pdf formatu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
kolokviji
1. Pisanje pismenog testa: odgovaranje na 10 pitanja nasumično odabranih iz opusa od 120 pitanja,vezanih uz predavanja
2. Digitalni ispit: rješavanje 5 zadataka u računalnim programima
Usmeni ispit
1. Popravak ocjene za 1 razinu: usmeno odgovaranje na 3 pitanja iz kolokvija (najviše 20%)

OBVEZE STUDENATA
Predavanja
1 Prisustvovanje na 2/3 predavanja.
Vježbe
1 Prisustvovanje na 4/5 vježbi.
2 Izrada cjelovitog programa u digitalnoj formi.
3 Kolokviranje programa.

 

Obavezna literatura:1. Galić, I. (2002): Projektiranje u rudarstvu uz primjenu namjenskih programa, Magistarski rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 95 str.
2. Galić, I. i Farkaš, B. (2011): Primijenjeni računalni programi, Interna skripta. RGNF Zagreb.
Preporučena literatura:1. Alford, G.G., Whittle, J. (1986): Application of Lerchs-Grossman Pit Optimisation to the Design of Open Pit Mines, Open Pit Mining Conference, Calgary, Canada , pp.201-207.
2. Galić, I. (2004): Optimalna točka otvaranja i razvoj površinskih kopova na slojevitim ležištima, Disertacija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 124 str.
3. Galić, I.; Dragičević, I., Radovac, T.: Primjena računalnih programa pri modeliranju površinskih i podzemnih kopova. Međunarodni rudarski simpozij-mining 2006: Istraživanje, eksploatacija i prerada čvrstih mineralnih sirovina. Dubrovnik, Zbornik, 8.-10.11. 2006., 126-139.
4. Knežiček, T. (1995): Računarske i softverske metode projektovanja površinskih kopova, Zbornik radova Rudarsko-geološkog fakulteta u Tuzli, Tuzla, BiH, str.28-36.
5. Whittle, J. (1989): The Facts and Fallacies of Open Pit Optimisation, Whittle Programming Pty.Ltd., Australia.

 

Ishodi učenja: