Združeni doktorski studij Geo-Engineering and Water Management

Združeni doktorski studij Geo-Engineering and Water Management (JDP) uspostavljen je na osnovi Međusveučilišnog konzoraquifer cijskog ugovora koji su potpisali rektori Tehničkog sveučilišta u Grazu, Sveučilišta za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti te sveučilišta u Zagrebu i Mariboru. Izvođenje nastave započelo je u ak. god. 2012./2013. U realizaciji JDP-a sa Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGNF), Građevinski fakultet (GF) i Geotehnički fakultet (GFV), a nositelj je studija Sveučilište u Zagrebu.
JDP se uspostavlja i izvodi u znanstvenom području tehničkih znanosti − polja: građevinarstvo te rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, u dva glavna predmeta (istraživačka područja):
Geo-Engineering i Water Management. Po završetku združenog studija stječe se diploma doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti (pripadajuće polje i grana), priznata na svim partnerskim ustanovama.
Predavanja i disertacija su na engleskom jeziku. Združeni je studij organiziran kroz nastavni i znanstvenoistraživački rad u ukupnom trajanju od tri godine (6 semestara). Jezgru Združenog studija čine Združene škole sa specijalističkim kolegijima, koje se odvijaju dva puta godišnje naizmjenično po partnerskim sveučilištima (ljetne i zimske škole traju od 4 do 5 tjedana) i u kojima se izmjenjuju nastavnici iz partnerskih sveučilišta te gostujući nastavnici.
Nastava (kolegiji i istraživački seminari) na Združenim školama čini 20 ECTS bodova, a preostalih 20 ECTS bodova ostvaruje se na domaćem studiju. Istraživanja, izrada i obrana disertacije na engleskom jeziku te objavljivanje radova vrednuju se s ukupno 140 ECTS bodova.

NAVIGACIJA