Upisani od ak. god. 2014./15. do 2016./17.

Studijski program
Šifra NOSITELJ KOLEGIJ  ECTS Predavanja Seminar Vježbe 
OBVEZNI KOLEGIJ       
10-01 Lažnjak, J.; Vlahović, I. Metodologija znanstvenog rada 5 20 5  
TEMELJNI PREDMETI - RUDARSTVO      
21-01 Vrkljan, D.  Eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina 5 10   15
21-02 Kujundžić,T.; Korman, T. Optimalizacija mehaniziranosti rudničkih sustava 5 10   15
21-03 Bedeković, G. Modeliranje i simulacije u oplemenjivanju mineralnih sirovina  5 15   10
21-04 Jaguljnjak Lazarević, A. Mehanika kontinuuma i reologija 5 20   5
21-05 Galić, I. Rudarsko projektiranje i okoliš 5 15   10
21-06 Hrženjak, P. Modeliranje u mehanici stijena 5 15   10
21-07 Kovačević Zelić, B., Veinović, Ž. Modeliranje i projektiranje u geotehnici 5 15   10
21-08 Kovačević Zelić, B. Geotehničko inženjerstvo okoliša 5 20   5
21-09 Rajić, R., Vrbaški, A. Metode numeričke matematike 5 20   5
TEMELJNI PREDMETI - GEOLOGIJA      
22-01 Borojević Šoštarić, S. Industrijski minerali i njihova primjena 5 20   5
22-02 Garašić, V.  Magmatske stijene: geotektonsko-petrogenetski pristup  5 15   10
22-03 Garašić, V.  Metamorfne stijene: geotektonsko-petrogenetski pristup  5 15   10
22-04 Aljinović, D.  Facijesi i taložni modeli klastita  5 20   5
22-05 Vlahović, I.; Barudžija, U. Taložni sustavi karbonata 5 20   5
22-06 Garašić, V. Geokemija stijena kore 5 15   10
22-07 Velić, J. Sustavi istraživanja ležišta nafte i plina 5 15   10
22-08 Aljinović, D.; Vlahović, I. Taložni sustavi pri istraživanju i razradi ležišta ugljikovodika 5 20   5
22-09 Cvetković, M. Istraživanje zamki stratigrafskoga tipa 5 15   10
22-10 Tomljenović, B. Tektonika 5 15   10
TEMELJNI PREDMETI - GEOLOŠKO INŽENJERSTVO      
23-01 Parlov, J. Identifikacija krških vodonosnih sustava 5 15   10
23-02 Duić, Ž. Hidraulika podzemnih voda 5 15   10
23-03 Nakić, Z., Posavec, K. Matematičko modeliranje transporta onečišćujućih tvari u sustavima podzemnih voda 5 15   10
23-04 Šumanovac, F. Površinska geofizička istraživanja 5 15   10
23-05 Orešković, J. Geofizička istraživanja u bušotinama 5 15   10
23-06 Mihalić Arbanas, S. Odabrana poglavlja iz inženjerske geologije 5 15   10
23-07 Kovačević Zelić, B.; Veinović, Ž. Modeliranje i projektiranje u geotehnici 5 15   10
23-08 Hrženjak, P. Modeliranje u mehanici stijena 5 15   10
TEMELJNI PREDMETI - NAFTNO INŽENJERSTVO      
24-01 Karasalihović Sedlar, D. Ekonomika i upravljanje projektima 5 20   5
24-02 Kurevija, T.; Vulin, D. Racionalizacija vođenja razrade i iskorištavanja ležišta ugljikovodika i geotermalnih voda 5 20   5
24-03 Krištafor, Z. Projektiranje bušotina 5 20   5
24-04 Pašić, B. Optimiranje opremanja i održavanja bušotina 5 20   5
24-05 Perković, L. Racionalizacija potrošnje energije 5 20   5
24-06 Simon, K. Obrada, transport i skladištenje nafte i prirodnog plina 5 20   5
24-07 Hrnčević, L. Utjecaj naftno-rudarskih aktivnosti na okoliš 5 15   5
24-08 Orešković, J. Odabrana poglavlja iz primijenjene geofizike 5 20   5
24-09 Brkić, V. Optimalizacija proizvodnje nafte i plina 5 20   5
IZBORNI PREDMETI - RUDARSTVO      
31-01 Bedeković, G. Recikliranje krutog otpada 3 15   10
31-02 Kapor, F. Kemija okoliša 3 10   15
31-03 Kujundžić, T.; Korman, T. Dobivanje i obrada arhitektonskog kamena 3 10   15
31-04 Galić, I. Sigurnost i zdravstvena zaštita u rudarstvu 3 15   10
31-05 Dobrilović, M.; Sućeska, M. Civilne primjene eksploziva i metode privrednih miniranja 3 20   10
31-06 Vrkljan, D.  Proračuni vjetrenja rudnika i podzemnih prostorija 3 10   10
31-07 Kuhinek, D. Protueksplozijska zaštita i uređaji za eksplozivnu atmosferu 3 15   5
31-08 Kuhinek, D. Primjena električnih mjerenja i proračun mjerne nesigurnosti 3 15   5
31-10 Dobrilović, M. Iskop i podgrađivanje podzemnih prostorija i tunela 3 20   10
31-11 Jaguljnjak Lazarević, A. Metode diskretizacije 3 20   5
31-12 Durn, G.,  Sondi, I. Mineralogija okoliša 3 15   5
31-13 Kisić, I. Zaštita tla 3 15   5
31-14 Pehnec, G.; Bedeković, G.  Upravljanje kvalitetom zraka 3 15   5
31-15 Veinović, Ž. Projektiranje i sigurnost odlagališta radioaktivnog otpada 3 15   10
IZBORNI PREDMETI - GEOLOGIJA      
32-01 Durn, G. Paleopedologija 3 15   10
32-03 Garašić, V. Rudna ležišta u okviru tektonike ploča 3 15   10
32-04 Sondi, I.; Borojević Šoštarić, S. Fizikalne i kemijske metode istraživanja stijena i mineralnih sirovina 3 10   15
32-05 Barudžija, U. Dijageneza sedimenata 3 15   10
32-06 Vlahović, I. Evolucija Jadranske karbonatne platforme 3 20   5
32-07 Maričić, A. Otpornost i postojanost prirodnog i tehničko-građevnog kamena 3 15   10
32-08 Maričić, A. Ležišta tehničkog i prirodnog kamena 3 15   10
32-09 Husinec, A. Paleoklima karbonatnih platformi, facijesi i ležišta ugljikovodika 3 15   10
32-10 Durn, G.; Mileusnić, M. Geokemijsko inženjerstvo 3 15   10
32-11 Šumanovac, F. Seizmička istraživanja 3 15   10
32-12 Saftić, B.; Velić, J. Geokemija ugljikovodika 3 15   10
32-13 Pavelić, D. Stratigrafija neogenskih bazena Hrvatske 3 20   5
32-14 Malvić, T. Geomatematika 3 15   10
32-15 Aljinović, D. Principi korelacije facijesa 3 15   10
32-16 Saftić, B.; Kolenković Močilac, I. Analiza bazena i naftnogeološki sustavi 3 15   10
IZBORNI PREDMETI - GEOLOŠKO INŽENJERSTVO      
33-01 Pavlić, K. Primijenjena hidrologija 3 10   15
33-02 Kapor, F. Hidrogeokemija 3 10   15
33-03 Šumanovac, F. Geofizička modeliranja 3 10   15
33-04 Šumanovac, F. Seizmički atributi i AVA analize 3 10   15
33-05 Orešković, J. Geotermijska istraživanja 3 15   10
33-06 Herak, M. Seizmologija 3 10   15
33-07 Veinović, Ž. Geotehničko seizmičko inženjerstvo 3 10   15
33-08 Dragičević, I. Seizmotektonika 3 10   15
33-09 Velić, J. Geologija kvartara 3 10   15
33-10 Mihalić Arbanas, S.; Perković, D. Primjena GIS-a u geološkom inženjerstvu 3 10   15
33-11 Garašić, M. Speleologija 3 20   10
33-12 Dragičević, I. Geologija hidrogeoloških struktura 3 10   15
33-13 Pavlić, K. Ekstremni događaji u hidrologiji 3 10   15
33-14 Duić, Ž. Monitoring podzemnih voda 3 15   10
33-15 Posavec, K. Operacijska istraživanja u hidrogeologiji 3 15   10
33-16 Nakić, Z., Posavec, K. Koncepti zaštite i obnove podzemnih voda 3 15   10
33-17 Perković, D. Baze podataka 3 10   15
IZBORNI PREDMETI - NAFTNO RUDARSTVO      
34-01 Karasalihović Sedlar D. Energetika i geopolitika energije 3 20   5
34-02 Vulin, D. Karakterizacija ležišnih stijena i fluida za modeliranje protoka 3 20   5
34-03 Kurevija T. Razrada plinskih i plinsko-kondenzatnih ležišta i podzemno skladištenje plina 3 20   5
34-04 Kurevija, T. Prijenos topline u poroznoj sredini 3 20   5
34-05 Vulin, D.; Kurevija, T. Tercijarne metode iskorištavanja ležišta ugljikovodika 3 20   5
34-06 Gaurina-Međimurec, N. Optimiranje ispiranja i cementiranja bušotina 3 15   10
34-07 Brkić, V. Metode obrade ležišta nafte i plina 3 20   5
34-08 Pašić, B. Izrada usmjerenih bušotina 3 20   5
34-09 Perković, L.   Informatizacija i upravljanje energetskim sustavima 3 20   5
34-10 Gaurina-Međimurec, N. Gospodarenje otpadom iz naftnog rudarstva 3 15   5
34-11 Karasalihović-Sedlar, D. Upravljanje investicijama 3 20   5
34-12 Kapor, F. Korozija i zaštita u naftnom rudarstvu 3 10   15
    Izborni predmet gostujućeg nastavnika