Upisani od ak. god. 2006./07. do 2012./13.

Studijski program
Šifra NOSITELJ KOLEGIJ  ECTS Predavanja Seminar Vježbe 
OBVEZNI KOLEGIJ       
110-01 Lažnjak, J. Metodologija znanstvenog rada 5 10   5
TEMELJNI PREDMETI - RUDARSTVO      
121-01 Vrkljan, D.; Galić, I.  Eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina 5 10   15
121-02 Kujundžić, T. Rudnička mehanizacija 5 15   10
121-03 Bedeković, G. Oplemenjivanje mineralnih sirovina 5 15   10
121-04 Jaguljnjak Lazarević, A. Mehanika kontinuuma i reologija 5 20   5
121-05 Galić, I. Rudarsko projektiranje i okoliš 5 10   15
121-06 Hrženjak, P. Mehanika stijena 5 15   10
121-07 Kvasnička P. Mehanika tla 5 15   10
121-08 Kovačević Zelić, B. Geotehničko inženjerstvo okoliša 5 10   15
121-09 Bedeković, G. Recikliranje krutog otpada 5 15   10
TEMELJNI PREDMETI - GEOLOGIJA      
122-01 Sondi, I. Stjenotvorni minerali i njihova primjena 5 20   5
122-02 Garašić, V.  Magmatske stijene: geotektonsko-petrogenetski pristup  5 15   10
122-03 Garašić, V.  Metamorfne stijene: geotektonsko-petrogenetski pristup  5 15   10
122-04 Aljinović, D.  Facijesi i taložni modeli klastita  5 20   5
122-05 Vlahović, I.; Barudžija, U. Taložni sustavi karbonata 5 20   5
122-06 Garašić, V. Geokemija stijena kore 5 15   10
122-07 Velić, J. Sustavi istraživanja ležišta nafte i plina 5 15   10
122-08 Aljinović, D.; Vlahović, I. Taložni sustavi pri istraživanju i razradi ležišta ugljikovodika 5 20   5
122-09 Cvetković, M. Istraživanje zamki stratigrafskoga tipa 5 15   10
TEMELJNI PREDMETI - GEOLOŠKO INŽENJERSTVO      
123-01 Parlov, J. Identifikacija krških vodonosnih sustava 5 15   10
123-02 Duić, Ž. Hidraulika podzemnih voda 5 15   10
123-03 Nakić, Z. Ponašanje onečišćenja u vodonosnim sustavima 5 15   10
123-04 Šumanovac, F. Površinska geofizička istraživanja 5 15   10
123-05 Orešković, J. Geofizička istraživanja u bušotinama 5 15   10
123-06 Mihalić Arbanas, S., Ortolan, Ž.; Pollak, D. Odabrana poglavlja iz inženjerske geologije 5 15   10
121-07 Kvasnička P. Mehanika tla 5 15   10
121-06 Hrženjak, P. Mehanika stijena 5 15   10
TEMELJNI PREDMETI - NAFTNO INŽENJERSTVO      
124-01 Karasalihović Sedlar, D.  Ekonomika i upravljanje projektima 5 20   5
124-02 Kurevija, T. Racionalizacija vođenja razrade i iskorištavanja ležišta ugljikovodika 5 20   5
124-03 Krištafor, Z. Projektiranje bušotina 5 20   5
124-04 Gaurina-Međimurec, N.; Krištafor, Z. Optimiranje opremanja i održavanja bušotina 5 20   5
124-05 Perković, L. Racionalizacija potrošnje energije 5 20   5
124-06 Šunić, M. Dinamika distribucije i korištenja plina 5 20   5
124-07 Hrnčević, L.  Utjecaj naftno-rudarskih aktivnosti na okoliš 5 15   5
124-08 Orešković, J. Odabrana poglavlja iz primijenjene geofizike 5 20   5
IZBORNI PREDMETI       
131-01 Rajić, R. Metode numeričke matematike i statistike 5 10   10
131-02 Kapor, F. Kemija okoliša 5 20   5
131-03 Kujundžić, T. Dobivanje i obrada arhitektonskog kamena 5 10   15
131-04 Kujundžić, T. Optimalizacija rudničkih prometnih sustava 5 10   15
131-05 Galić, I.  Tehnika sigurnosti u rudarstvu 5 10   15
131-06 Dobrilović, M. Metode privrednih miniranja 5 15   10
131-07 Vrkljan, D.  Proračun vjetrenja rudnika 5 15   5
131-08 Kuhinek, D.  Rudarska elektrotehnika i uređaji za eksplozivnu atmosferu 5 15   5
131-09 Kuhinek, D.  Primjena električnih mjerenja 5 15   5
131-10 Marjanović-Kavanagh, R. Odabrana poglavlja iz geodezije i rudarskih mjerenja 5 10   15
131-11 Dobrilović, M. Iskop podzemnih prostorija i tunela 5 10   15
131-12 Frgić, L.  Podgrađivanje podzemnih prostorija i tunela 5 10   15
131-13 Jaguljnjak Lazarević, A. Primjena numeričkih metoda u geotehnici 5 10   15
131-14 Veinović, Ž. Ispitivanja i opažanja u geotehničkom inženjerstvu 5 10   15
131-15 Bedeković, G. Čišćenje zraka i otpadnih plinova 5 15   5
131-16 Durn, G.,  Sondi, I.  Mineralogija okoliša 5 15   5
131-17 Kisić, I. Zaštita tla 5 15   5
131-18 Bedeković, G. Čišćenje tla 5 15   5
131-19 Šikić, M. Pravo okoliša 5 15   5
131-20 Pehnec, G. Upravljanje kakvoćom zraka 5 15   5
132-01 Durn, G. Paleopedologija 5 15   10
132-02 Borojević Šoštarić, S. Kvantitativna optička istraživanja 5 13   12
132-03 Garašić, V. Rudna ležišta u okviru tektonike ploča 5 15   10
132-04 Borojević Šoštarić, S.; Sondi, I. Fizikalne i kemijske metode istraživanja stijena i mineralnih sirovina 5 10   15
132-05 Barudžija, U.  Dijageneza sedimenata 5 15   10
132-06 Vlahović, I.  Evolucija Jadranske karbonatne platforme 5 20   5
132-07 Maričić, A. Otpornost i postojanost prirodnog i tehničko-građevnog kamena 5 20   5
132-08 Maričić, A. Ležišta tehničkog i prirodnog kamena 5 20   5
132-09 Husinec, A. Paleoklima karbonatnih platformi, facijesi i ležišta ugljikovodika 5 15   10
132-10 Durn, G.; Mileusnić, M. Geokemijsko inženjerstvo 5 15   10
132-11 Šumanovac, F. Seizmička istraživanja 5 15   10
132-13 Saftić, B.; Velić, J. Organska geokemija 5 15   10
132-14 Tomljenović, B. Tektonika 5 15   10
132-15 Pavelić, D. Stratigrafija neogenskih bazena Hrvatske 5 20   5
132-16 Kurevija, T. Razrada ležišta ugljikovodika 5 20   5
132-17 Malvić, T.  Geomatematika 5 15   10
132-18 Rajić, R. Odabrana poglavlja matematike 5 15   10
132-19 Aljinović, D. Principi korelacije facijesa 5 15   10
132-20 Saftić, B.; Kolenković Močilac, I. Analiza bazena i naftnogeološki sustavi 5 15   10
133-01 Parlov, J. Hidrologija 5 10   15
133-02 Kapor, F. Hidrogeokemija 5 10   15
133-03 Šumanovac, F. Geofizička modeliranja 5 10   15
133-04 Šumanovac, F. Seizmički atributi i AVA analize 5 10   15
133-05 Orešković, J. Geotermija 5 10   15
133-06 Marjanović-Kavanagh, R. Odabrana poglavlja iz geodezije  5 10   15
133-07 Herak, M. Seizmologija 5 10   15
133-08 Kvasnička P. Temeljenje i konsolidacija tla 5 10   15
133-09 Dragičević, I. Seizmotektonika 5 10   15
133-10 Velić, J. Geologija kvartara 5 10   15
133-11 Mihalić Arbanas, S.; Perković, D. Primjena G.I. sustava u geološkom inženjerstvu 5 10   15
133-12 Garašić, M. Speleologija 5 10   15
133-13 Šumanovac, F.; Orešković, J. Termalne i mineralne vode 5 10   15
133-14 Dragičević, I. Geologija hidrogeoloških struktura 5 10   15
133-15 Žugaj, R. Ekstremni događaji u hidrologiji 5 10   15
133-16 Nakić, Z.; Posavec, K. Matematičko modeliranje prijenosa onečišćenja u podzemnim vodama 5 10   15
133-17 Duić, Ž. Monitoring podzemnih voda 5 15   10
133-18 Posavec, K.  Operacijska istraživanja u hidrogeologiji 5 15   10
133-19 Nakić, Z., Posavec, K.  Koncepti zaštite i restauracije podzemnih voda 5 15   10
133-20 Perković, D. Baze podataka 5 10   15
134-01 Karasalihović Sedlar D.  Energetika i geopolitika energije 5 20   5
134-02 Vulin, D. Eksperimentalna karakterizacija fluida i stijena za modeliranje ležišta 5 20   5
134-03 Orešković, J. Valorizacija ležišta kompleksne litologije 5 20   5
134-04 Kurevija, T.; Simon, K.; Vulin, D. Optimalizacija proizvodnje nafte i plina 5 20   5
134-05 Simon, K. Priprema nafte i plina za transport 5 20   5
134-06 Kurevija, T. Razrada plinskih i plinsko-kondenzatnih ležišta i podzemno skladištenje plina 5 20   5
134-07 Golub, M. Termodinamika strujnih procesa 5 20   5
134-08 Vulin, D. Dopunske metode iskorištavanja naftnih ležišta 5 20   5
134-09 Gaurina-Međimurec, N. Optimiranje ispiranja i cementiranja bušotina 5 15   10
134-10 Brkić, V. Suvremene metode obrade stijena 5 20   5
134-11 Pašić, B. Izrada usmjerenih bušotina 5 20   5
134-12 Perković, L. Informatizacija i efikasnost energetskih sustava 5 20   5
134-13 Golub, M. Dinamika obnavljanja topline geotermijskih ležišta 5 14   6
134-14 Gaurina-Međimurec, N.  Gospodarenje otpadom iz naftnog rudarstva 5 15   5
134-15 Karasalihović Sedlar, D.  Upravljanje investicijama 5 20   5
134-16 Kapor, F. Korozija i zaštita u naftnom rudarstvu 5 20   5
    Izborni predmet gostujućeg nastavnika