Upisani od ak. god. 2014./15. do 2016./17.

Struktura studija

STRUKTURA STUDIJA – doktorandi upisani od ak. god. 2014./15. do 2016./17.

Godina

Semestar

Uvjeti za upis

ECTS ukupno

ECTS obvezni

ECTS po izboru

Sadržaj

1

1

 

30

   

Nastava

2

Odslušani predmeti.

30

10

 

Javni seminar Prvi rezultati istraživanja

20

Prijava teme

2

3

Položeni ispiti,

obranjen javni seminar

i predana prijava teme.

30

15

 

Javna obrana teme

 

4

Sudjelovanje* s usmenim izlaganjem na međunarodnom znanstvenom skupu

 

3

Sudjelovanje* s usmenim izlaganjem na domaćem znanstvenom skupu

 

3

Sudjelovanje* s posterom na međunarodnom znanstvenom skupu

 

2

Sudjelovanje* s posterom na domaćem znanstvenom skupu

 

8

Znanstveni rad u časopisu pokrivenom bazom CC**

 

6

Znanstveni rad u časopisu pokrivenom bazom SCI/SCI expanded**

 

4

Znanstveni rad u časopisu pokrivenom drugim bazama

 

1 po tjednu boravka

Boravak na stranim sveučilištima*

 

0,5 po danu trajanja

Ljetna škola*

 

2

Samostalno predavanje u strukovnoj udruzi

 

3

Dodatni izborni kolegij (najviše jedan)

 

2

Diskusijska skupina

3

3

Radionica generičkih vještina*

3

 

e-portfolio doktoranda

4

Održana javna

obrana teme.

30

   

Odobravanje teme i mentora doktorskog rada

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada, rad na izradi članka za međunarodno recenzirani časopis

3

5

Odobrena tema i realizirani ECTS bodovi iz 3. semestra.

30

   

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada, rad na izradi članka za međunarodno recenzirani časopis

6

Objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani znanstveni rad (u kojem je jedini ili jedan od glavnih autora)

30

   

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada

Obrana doktorskog rada

 

*Potvrda o sudjelovanju na skupu/ljetnoj školi/radionici/boravku na stranom sveučilištu u navedenom razdoblju.

**U slučaju doktorskog rada u obliku znanstvene monografije, odnosi se na drugi znanstveni rad, pored znanstvenog rada koji je doktorand obvezan imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje prije obrane doktorskog rada u skladu s čl. 14. Pravilnika o doktorskom studiju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.).
U slučaju izrade doktorskog rada po skandinavskom modelu, odnosi se na četvrti znanstveni rad, pored tri znanstvena rada koja su sastavni dio doktorskog rada.

 

STUDIJ U PUNOM RADNOM VREMENU

Rok za prijavu teme: dvije godine od početka akademske godine upisa.
Rok za predaju doktorskog rada na ocjenu: tri godine od početka akademske godine upisa.
Rok za obranu doktorskog rada: četiri godine od početka akademske godine upisa.
Po isteku šest godina od upisa doktorand gubi pravo obrane doktorskog rada.

 

STUDIJ S DIJELOM RADNOG VREMENA

Rok za prijavu teme: tri godine od početka akademske godine upisa.
Rok za predaju doktorskog rada na ocjenu: pet godina od početka akademske godine upisa.
Rok za obranu doktorskog rada: šest godina od početka akademske godine upisa.
Po isteku osam godina od upisa doktorand gubi pravo obrane doktorskog rada.